243/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/15.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 243/2018

Περίληψη : Ανάκληση της 154/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στη 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6032/15.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3.Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανάκληση της 154/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στη 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 15/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη μετάβασης των εκπροσώπων του Δήμου μας στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων».

**************************************

Με την αρίθμ. 154/08-05-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων», που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 21 – 23 Ιουνίου 2018, με εκπροσώπους, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Ιωάννη Π. Μυττά.
Μετά από προφορική ενημέρωση: α) του Δημάρχου ότι δεν θα μπορέσει να μεταβεί στην Θεσσαλονίκη επειδή προτίθεται να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στο 2ο διεθνές συνέδριο Τουρισμού Υγείας της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξης» το οποίο θα διεξαχθεί στην Κω, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου «Kipriotis» στις 23 και 24 Ιουνίου   2018   και β) του Αντιδημάρχου Καθαριότητας ο οποίος ομοίως δεν θα μπορέσει να μεταβεί λόγω φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Προτείνεται η ανάκληση της αρίθμ. 245/2018 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 154/08-05-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ανάλογη ανατροπή του ΚΑ 02.00.6421 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 908,00 € .-

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 154/2018 (Ω61ΚΩ1Θ-Η9Η) απόφαση ΔΣ,
  • την 245/2018 ΠΑΥ,
  • την από 15/06/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ανακαλεί ως προς την παράγραφο 1 και 3 την 154/2018 απόφαση ΔΣ με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στη 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη» καθώς και την 245/2018 Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 908,00 με ανάλογη ανατροπή του ΚΑ 02.00.6421 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 243/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email