243/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 243/2017

Περίληψη : Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος   18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20ο

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων 2017,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 28-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων το οποίο έχει ως εξής : .

EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο   2806 – 2017

    

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Στο Δήμο Σικυωνίων, σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή εκτίμησης κινητών πραγμάτων, έπειτα από το αριθ. 10304/27-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από τους:

1/ Μπακόλια Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο

2/ Κελλάρη Ιωάννα, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος

3/ Φίλη Κων/να, τακτική υπάλληλο του Δήμου

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 561/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 36/2017 Απόφαση Δημάρχου, σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση των παλαιών και ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έλεγχο στα αμαξοστάσια του Δήμου κατέγραψε τα παρακάτω ακινητοποιημένα οχήματα:

 1. Αριθ. ΚΗΥ 5117 μικρό φορτηγό όχημα μάρκας DATSUN
 2. Αριθ. ΚΗΥ 2144 μικρό φορτηγό όχημα μάρκας NISSAN
 3. Αριθ. ΚΗΥ 2133 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας MERCEDES
 4. Αριθ. ΚΗΥ 5142 λεωφορείο όχημα μάρκας MERCEDES
 5. Αριθ. ΚΗΥ 2234 φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα μάρκας MERCEDES
 6. Αριθ. ΚΡΝ 553 τρίκυκλο μικρό φορτηγό όχημα μάρκας PIAGGIO
 7. Αριθ. ΚΡΝ 554 τρίκυκλο μικρό φορτηγό όχημα μάρκας PIAGGIO
 8. Αριθ. ΚΗΥ 2150 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας SCANIA
 9. Αριθ. ΚΗΥ 2151 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας SCANIA
 10. Αριθ. ΚΗΥ 5113 φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα μάρκας MERCEDES

Η Επιτροπή έπειτα από λεπτομερή έλεγχο των ανωτέρω οχημάτων διαπιστώσαμε ότι αυτά αποτελούν οχήματα πολύ παλιάς τεχνολογίας με σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές, ακατάλληλα για κυκλοφορία και ασύμφορα προς επισκευή και χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

 1. Για την παύση της κυκλοφορίας τους και τη διαγραφή τους από τα μητρώα οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Την εκποίησή τους από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό Κρατική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 28 Ιουνίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                             1/ Μπακόλιας Παναγιώτης

                                                            2/ Κελλάρη Ιωάννα

                                                             3/ Φίλη Κων/να

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 28-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα .

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι   το από 28-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

Την παύση της κυκλοφορίας των παρακάτω οχημάτων, την διαγραφή τους από τα Μητρώα Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και την εκποίησή τους, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό Κρατική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. 1.Αριθ. ΚΗΥ 5117 μικρό φορτηγό όχημα μάρκας DATSUN
 2. 2.Αριθ. ΚΗΥ 2144 μικρό φορτηγό όχημα μάρκας NISSAN
 3. 3.Αριθ. ΚΗΥ 2133 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας MERCEDES
 4. 4.Αριθ. ΚΗΥ 5142 λεωφορείο όχημα μάρκας MERCEDES
 5. 5.Αριθ. ΚΗΥ 2234 φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα μάρκας MERCEDES
 6. 6.Αριθ. ΚΡΝ 553 τρίκυκλο μικρό φορτηγό όχημα μάρκας PIAGGIO
 7. 7.Αριθ. ΚΡΝ 554 τρίκυκλο μικρό φορτηγό όχημα μάρκας PIAGGIO
 8. 8.Αριθ. ΚΗΥ 2150 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας SCANIA
 9. 9.Αριθ. ΚΗΥ 2151 απορριμματοφόρο όχημα μάρκας SCANIA
 10. 10.Αριθ. ΚΗΥ 5113 φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα μάρκας MERCEDES

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι την παρούσα στο Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού του Δήμου για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 243/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email