242/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

242/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων,

για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. ΥΣ.783/04-07-22 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

Με το υπ΄αριθ.3327/Β/28-6-2022 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η αριθμ.41797/23-6-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352). Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 υπουργική απόφαση

 

Τις ανάγκες των Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας. Η οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έως τριάντα επτά (37) ατόμων και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΙΑΤΟ ΥΕ Καθαριστές-στριες

σχολικών μονάδων

Μερικής

απασχόλησης

Πλήρους

απασχόλησης

Διδακτικό έτος

2022-2023

18 9

 

  1. Ο κ. Δήμαρχος πρέπει να συγκροτήσει με απόφασή του τριμελή επιτροπή – ομάδα εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.
  2. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Φωτεινή Σπηλιώτη

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον π/υ, για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023  στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης & αριθμού ατόμων, σύμφωνα με το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα .

 

Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής – ομάδα εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού.

 

Γ. Κοινοποιούμε την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  για τις δικές τις ενέργειες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021  Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022  όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3327/Β/28-6-2022).

 

Δ. Διαβιβάζουμε την παρούσα  στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και παρακαλούμε για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021  Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022  όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3327/Β/28-6-2022) .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email