242/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   242/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 351/2022 απόφασης Ο.Ε.  με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

31ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 31ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 351/2022 απόφασης Ο.Ε.  με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 351/2022 απόφασης Ο.Ε. η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

351/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 16123/13-10-22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Από 1.1.2011, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), ορίζονται τα εξής:

 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί

αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Με την υπ’ αριθ. 243/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2022. Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21798/14-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

 

Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της:

-την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

-την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει

-την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’)«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

-την υπ’ αριθ. 243/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2022. Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21798/14-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

-τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Γ’ τριμήνου 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2022.

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
  1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 6.568.455,24 4.594.138,70 0,70 4.493.047,87 0,68 0,98
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 52.629,00 76.995,28 1,46 73.828,36 1,40 0,96
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 15.000,00 54.701,60 3,65 54.701,60 3,65 1,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.489.839,64 1.263.747,53 0,51 1.253.558,54 0,50 0,99
04 Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 355.490,00 267.664,91 0,75 198.302,92 0,56 0,74
05 Φόροι και εισφορές 182.100,00 221.264,05 1,22 202.896,12 1,11 0,92
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.405.766,60 2.705.364,80 0,79 2.705.359,80 0,79 1,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 67.630,00 4.400,53 0,07 4.400,53 0,07 1,00
1 Έκτακτα έσοδα 25.745.988,12 2.107.973,34 0,08 2.085.111,34 0,08 0,99
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 588.795,15 588.174,08 1,00 588.174,08 1,00 1,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 25.075.371,97 1.336.434,36 0,05 1.336.434,36 0,05 1,00
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 49.381,80 21.306,10 0,43 18.016,50 0,36 0,85
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 25.000,00 120.522,10 4,82 117.443,18 4,70 0,97
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.439,20 41.536,70 5,58 25.043,22 3,37 0,60
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 160.194,08 341.300,32 2,13 69.760,55 0,44 0,20
21 Τακτικά έσοδα 114.113,30 229.472,82 2,01 63.397,50 0,56 0,28
22 Έκτακτα έσοδα 46.080,78 111.827,50 2,43 6.363,05 0,14 0,06
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7.105.809,62 4.024.273,32 0,57 179.669,38 0,03 0,04
31 Εισπράξεις από δάνεια 3.073.786,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 4.032.023,36 4.024.273,32 1,00 179.669,38 0,04 0,04
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.898.511,68 1.180.643,49 0,62 1.162.909,94 0,61 0,98
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.423.000,00 915.055,93 0,64 897.322,38 0,63 0,98
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 51.000,00 1.408,28 0,03 1.408,28 0,03 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 5.617.895,83 5.617.895,83 1,00 5.617.895,83 1,00 1,00
FSUM Σύνολα εσόδων 47.096.854,57 17.866.225,00 0,38 13.608.394,91 0,29 0,76

 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2022.

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμ/ντα % Τιμολ/ντα % Εντ/ντα Πληρ/ντα %
  1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1
6 Έξοδα 10.038.110,34 8.383.865,76 0,84 5.566.453,82 0,55 5.337.368,66 5.314.526,61 0,53
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.007.634,99 2.933.076,90 0,98 2.117.479,24 0,70 1.964.571,43 1.969.197,43 0,65
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 890.921,76 718.346,18 0,81 335.590,18 0,38 333.154,82 304.634,82 0,34
62 Παροχές τρίτων 2.700.655,23 2.232.296,13 0,83 1.431.533,95 0,53 1.421.426,89 1.417.090,26 0,52
63 Φόροι – τέλη 72.782,72 58.582,99 0,80 39.000,99 0,54 38.254,99 39.078,99 0,54
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 373.581,35 258.764,78 0,69 227.252,76 0,61 219.252,76 227.183,32 0,61
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 81.013,11 1.500,00 0,02 17,16 0,00 17,16 17,16 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 712.435,49 508.527,92 0,71 233.689,64 0,33 233.689,64 230.323,66 0,32
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.155.253,51 1.652.244,18 0,77 1.161.363,22 0,54 1.106.474,29 1.106.474,29 0,51
68 Λοιπά Έξοδα 43.832,18 20.526,68 0,47 20.526,68 0,47 20.526,68 20.526,68 0,47
7 Επενδύσεις 31.341.227,52 17.514.677,20 0,56 1.091.920,66 0,03 1.071.553,39 1.071.553,39 0,03
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.824.309,34 640.928,22 0,35 305.296,53 0,17 305.296,53 305.296,53 0,17
73 Έργα 28.805.522,63 16.786.036,94 0,58 775.181,10 0,03 754.813,83 754.813,83 0,03
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 711.395,55 87.712,04 0,12 11.443,03 0,02 11.443,03 11.443,03 0,02
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.701.003,81 1.788.100,64 0,31 345.071,01 0,06 1.257.979,18 1.246.265,52 0,22
81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 364.400,54 364.131,63 1,00 344.102,00 0,94 363.484,40 363.462,15 1,00
82 Αποδόσεις 1.493.074,60 1.423.969,01 0,95 969,01 0,00 894.494,78 882.803,37 0,59
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.843.528,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 16.512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα δαπανών 47.096.854,57 27.686.643,60 0,59 7.003.445,49 0,15 7.666.901,23 7.632.345,52 0,16

 

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:

 

 1. Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 68%, το οποίο εκτιμάται ως ικανοποιητικό, με δεδομένο το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Προϋπολογισμός έτους 2022, άρχισε να εκτελείται μετά την κατά νόμο έγκρισή του από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση την 14/2/2022, η σύνταξη των ετήσιων χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων άρχισε το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους, τα δε πρώτα ειδοποιητήρια εστάλησαν εντός του

Απριλίου, καθώς η εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με την οποία συμβάλλεται ο Δήμος για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης, αποστολής και διανομής των ειδοποιητηρίων (υπηρεσίες υβριδικού –επιστολικού ταχυδρομείου), αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στα πληροφοριακά της συστήματα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η υλοποίηση της εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, λόγω των επιπτώσεων της αύξησης του πληθωρισμού, με σημαντικές αυξήσεις σε βασικά είδη

διατροφής, στις μετακινήσεις και στην ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειες του τμήματος εσόδων & περιουσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη του κάθε είδους εσόδου που αφορά το Δήμο μας συνεχίζονται ανελλιπώς.

 

 1. Στην Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ παρατηρείται μεγάλη υστέρηση, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της συγκεκριμένης Ομάδας, είναι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες από την Κεντρική Διοίκηση, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί και αναμένονται είτε έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του Π.Δ.Ε. τα οποία κατανέμονται αναλόγως της προόδου του κάθε έργου που είναι ενταγμένο σε αυτά.

 

 1. Στην Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την ΟΜΑΔΑ 0.

 

 1. Στην Ομάδα 3: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. και κυρίως στον Κ.Α. 32, η εισπραξιμότητα ξεπέρασε τους τιθέμενους με το Ο.Π.Δ. στόχους, καθώς ανήλθε στα € 179.669,38 έναντι στόχου € 141.372,00 .

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας στη δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε δε περίπτωση, η εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα εξαρτηθεί και από τη διάρκεια της κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αρνητικών επιπτώσεών του ειδικά στο θέμα του πληθωρισμού, που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) ΑΔΣ απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.2021(ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 146/2022 (ΩΔ9ΡΩ1Θ-1ΔΡ) απόφαση ΟΕ «Εισηγητική Έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2022» όπως εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο δυνάμει της 75/2022 (ΨΑΡΧΩ1Θ-ΓΒΠ) απόφασης.
 • την 263/2022 (Ψ9ΨΩΩ1Θ-3ΙΙ) απόφαση ΟΕ «Εισηγητική Έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2022» όπως εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο δυνάμει της 153/2022 (ΩΝ5ΞΩ1Θ-5Ι0) απόφασης.
 • το αρ. πρωτ. 16123/13.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δ. & Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας.

 

 1. B. Διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 •  την αριθ. 351/2022απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – και
 • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ: Μ. Λέγγα, Σ. Γκούμα και Β. Νανόπουλου 

 

Α. Εγκρίνει,την αριθ. 351/2022 με ΑΔΑ: ΩΖΧΥΩ1Θ-4Θ0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  θέμα : «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού», όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

              

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 242/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email