242/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 242/2021   14ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 06/09/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 175/2021 (ΩΥ3ΜΩ1Θ-ΚΞ0) απόφαση ΟΕ περί αποδοχής της 5192/17.06.2021 (6ΜΤΨ46ΜΤΛ6-Μ30) απόφασης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ Ένταξης του Έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  συνολικού  προϋπολογισμού 252.929,00€ (συμπ/μενου ΦΠΑ).
  • το από 06/09/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον    Κ.Α.  06.00.3123.003 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του έργου με τίτλο [ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]» στο Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νέα πίστωση ποσού  252.929,00€  και  τη μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων,   1.Στον Κ.Α. 02.61.7134.001 το 1ο Υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής», το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου και διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής,  δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 246.729,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
 
  2.Στον Κ.Α. 02.00.6117.038 με τίτλο  «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021}»  το  οποίο αφορά  σε   παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου, η οποία εκτελέστηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 13742/29-12-2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 20SYMV007953204 2020-12-29),   ποσό  6.200,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}, ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση ποσού 6.200,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.200,00€.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email