242/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  242/2020

Περίληψη: Έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023  (Α΄ Φάση)

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  1ο   

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023  (Α΄ Φάση)»,   ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα  ανέφερε τα παρακάτω:

 

«Οι Ο.Τ.Α. καλούνται σήμερα αφενός να λειτουργήσουν σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως προς τις δυνατότητες άντλησης πόρων για τη χρηματοδότηση τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και αφετέρου να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του δημότη.

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποσκοπεί στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου. Δεν αποτελεί μια εφάπαξ ενέργεια που ολοκληρώνεται και σταματά, αλλά ένα διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και των υπηρεσιών του Δήμου.

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το όραμα της δημοτικής αρχής γίνεται ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο μεταφράζεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του και τέλος το πρόγραμμα δράσης μεταφράζεται σε ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανώ»ν.

Ακολούθως  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 30/2020 απόφαση Δημάρχου  με την οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας προπαρα-σκευαστικής διαδικασίας η οποία θα επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή και το αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται για την κατάρτιση και σύνταξη  του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίωνγια την περίοδο 2020- 2023 .

 

Β. Το Σχέδιο της Α’  φάσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 όπως αυτό συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου Δ.Ο.Ε  όπως αυτό αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Γ. Την αριθ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα : «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023 (Α΄ Φάση)» η οποία ακολουθεί :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                        Αριθ.Αποφ. 4/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/09-11-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023  (Α΄ Φάση).

Στο Κιάτο σήμερα, στις 09 Νοεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:11363/04-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω επτά (7) μέλη, ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.        Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                        1. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική

2.         Θελερίτης Γεώργιος

3.        Τσιόγκας Νικόλαος

4.        Τσολάκος Γεώργιος

5.        Σώκος Δημήτριος

6.        Δομετίου Βασίλειος

7.        Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Α΄ Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας που ορίστηκε με την αριθ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου(ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr.)

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Α΄ Φάση),όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της ομάδας  εργασίας που ορίστηκε με την αριθμ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. (www.kiato.gov.gr.)
  2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο  Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 09-11-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 30/2020 απόφαση Δημάρχου
  • το Σχέδιο της Α’ φάσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  • την αριθ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Δ. Παπαγεωργίου, 

  Α. Κατσιμπούλα , Β. Γαλάνη και  Β. Νανόπουλου .

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγ. Χουσελάς  έδωσε Λευκή Ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 τουΝ. 4555/2018)

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την (Α΄ Φάση) του σχεδίου,  «Στρατηγικού  Σχεδιασμού   επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023», όπως  συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου (Δ.Ο.Ε),  εγκρίθηκε με την αριθ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

       

  1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στην Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου Σικυωνίων Δ.Ο.Ε  για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 242/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email