242/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 242/2017

Περίληψη : Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017, έπειτα από διαγωνισμό.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017, έπειτα από διαγωνισμό,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

 1. Με την αριθ. 9/2017 απόφασηΔ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017» και τα Ν.Π. του Δήμου με ανάλογες αποφάσεις τους ενέκριναν κι αυτά την διενέργεια της προμήθειας και ψήφισαν τις σχετικές πιστώσεις.
 2. Συντάχθηκε η αριθ. 01/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017» συνολικού προϋπ.: 452.167,01€ (με Φ.Π.Α.).
 3. Με την αριθμ. 23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η αριθ. 01/2017 μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψηφίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις.
 4. Εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 1700/8.2.2017 Διακήρυξη.
 5. Την αριθ. 1701/08-02-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΤΚ1Ω1Θ-ΠΕΓ), σε 2 Οικονομικές και 3 τοπικές εφημερίδες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Την 23η-03-2017 διενεργήθηκε ο διεθνής, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 7. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού υποβλήθηκε προσφορά μόνο για τους 1ο & 2ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2017 μελέτης από την εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ ενώ ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε για τους 3ο & 4ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς.
 8. Με την 105 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε:

α. η κατακύρωση της προμήθειας ως προς τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης, στην εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 2107705401 φαξ: 2106302510 & 2106302511 και την κήρυξή της ως προσωρινό ανάδοχο.

β. η υποβολή του φάκελου της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των καυσίμων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ως προς τον 3ο και 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 123.565,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 153.221,60€ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την αριθ. 36/2017 απόφασή της, έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 γ)δδ του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο Δήμος μας και τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να αντεπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών τους ενώ οι διαδικασίες ενός επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι πολύ χρονοβόρες δεδομένου ότι και το ενδιαφέρον των πρατηρίων καυσίμων είναι πολύ χαμηλό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

 1. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τους 3ο, & 4ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2017 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 123.565,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
 2. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει από το Δ.Σ. με νέα απόφασή του αφού αποσταλούν προσκλήσεις με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε προμηθευτές καυσίμων και μετά την γνωμοδότηση επί των προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας, διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017.
 3. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου

 1. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τον 3ο & 4ο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της αριθ. 01/2017 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 123.565,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης.

Η ανωτέρω προσφυγή ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 & με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & μετά την αρ. 36/2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

 1. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει από το Δ.Σ. με νέα απόφασή του (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) και αφού αποσταλούν προσκλήσεις με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε προμηθευτές καυσίμων και μετά την γνωμοδότηση επί των προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας, διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017.
 2. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 242/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email