241/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

241/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (5) ατόμων

με σύμβαση 3/μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1]το αρ. πρωτ. 9806/01-07-22 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , που ακολουθεί,

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).

 

Στο άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, παρ. Ι εδάφιο ζ, αναφέρεται ότι οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν και τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, και ειδικότερα για τις δασικές πυρκαγιές ισχύει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (ΑΔΑ: 958ΕΩ1Θ-ΤΝΕ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής: «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Η αντιπυρική περίοδος ορίζεται κάθε χρόνο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Διάστημα κατά το οποίο η πολιτική προστασία του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δ. Σικυωνίων και του ανάγλυφου του, θα πρέπει να προβεί στη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών και θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εποχιακές εργασίες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου. Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό. Δεδομένης της μέσης περιόδου ανομβρίας κατά τους θερινούς μήνες και των συχνών ισχυρών άνεμων, αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κυρίως τους μήνες με αυξημένη θερμοκρασία. Στόχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και στην περίπτωση εκδήλωσης, η συνδρομή του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται πυρκαγιές, πολλές από αυτές κοντά σε κατοικημένες περιοχές με απρόβλεπτες συνέπειες και κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής περιουσίας αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών κτλ., προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανών πυρκαγιών καθώς και η πραγματοποίηση περιπολιών στις επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς περιοχές.

 

Για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου 2022 είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού. Εισηγούμαστε την πρόσληψη ΥΕ16 εργατών, και ΔΕ οδηγών, οι οποίοι ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν μεταξύ άλλων την εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, την αποψίλωση μονοπατιών, τον καθαρισμό δασικών και αγροτικών δρόμων και γενικότερα τον καθαρισμό περιοχών επικινδύνων για την εκδήλωση πυρκαγιάς και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων καθώς και πραγματοποίηση περιπολιών σε επικίνδυνες για πυρκαγιά περιοχές και επιφυλακής από τις μεσημεριανές ώρες έως το βράδυ τόσο τις καθημερινές όσο και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας είναι αδύνατον να καλυφθούν οι υποχρεώσεις αυτές, όπως έχουμε αναφέρει και στο με αριθ. πρωτ.: 9224/22-06-2022 έγγραφό μας και καθώς οι ανάγκες είναι έκτακτες και κατεπείγουσες θα πρέπει να καλυφθούν με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας όπως παρακάτω:

Α/Α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ 16 εργατών 2
2 ΔΕ οδηγών 3 3
  ΣΥΝΟΛΟ 5

 

Κιάτο 01/07/2022

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

2] το γεγονός ότι στον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 1398/Β/25.4.2018) και στο άρθρο 25 προβλέπονται 43 θέσεις εκ των οποίων οι 29 είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (Προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κ.λ.π), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 9811/01.07.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας,

 

3] το από 8/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποία εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 8/7/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά (5) ατόμων, ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, όπως παρακάτω:

Α/Α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ 16 εργατών 2
2 ΔΕ οδηγών 3 3

για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου 2022 , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών τους.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) Από Κ.Α. 02.70.6262.010 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσού  12.400,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 με το ποσό των 12.400,00€ μειώνουμε κατά 12.400,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.   Στον Κ.Α. 02.70.6041.001 με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,  γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό  13.152,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2022.
Από Κ.Α. 02.70.6262.011 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσού  12.400,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 με το ποσό των 12.400,00€ μειώνουμε κατά 4.246,42€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.123,58 €.

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω -Αποθεματικού- το συνολικό ποσό των 16.676,42€ και συγκεκριμένα:

  Στον Κ.Α. 02.70.6054.001 με   τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία»  ποσό  3.524,42€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2022.

 

 

Γ.  Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ως προς την τροποποίηση π/υ 2022 .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email