241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 241/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή Δωρεάς από «ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 31/08/2021 (αρ. κατάθεσης 10766/01.09.2021) αίτηση της ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με την οποία προτίθεται να δωρίσει και τοποθετήσει (5) ξύλινων καθισμάτων  στην Κοινότητα Πασίου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αίτηση της ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τη δωρεά της ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και την τοποθέτηση (5) ξύλινων καθισμάτων στην Κοινότητα Πασίου και εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την προσφορά αυτή.

 

Β. Ορίζει υπεύθυνο του Δήμου Σκυωνίων, τον πρόεδρο του συμβουλίου Κοινότητας Πασίου                                              κ. Παναγιώτη Ραφτόπουλο για την επίβλεψη των εργασιών .

 

Ο Δήμος Σικυωνίων δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση από τις παραπάνω αιτίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email