241/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  241/2020

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 338/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  Δ’ (προ ημερήσιας διάταξης)  

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Δ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 338/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 338/2020 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης /16.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 338/2020   θέμα 7ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                   κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11727/12.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπυρίδ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/11/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 13/11/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

ΚΑ

02.64.7413.001

Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

 

·    Από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 – 65.720,00€

·    Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 –                                               2.902,00€

·    Από ιδίους πόρους –                                                                    12.270,66€

Αύξηση  ποσού μελέτης

από 65.720,00€

σε 80.892,66€

 

 

 1. τροποποιεί τον π/υ οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

Α. 1.Από Κ.Α. 02.70.6262.013 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.253,68€»,    μειώνουμε κατά 12.253,68€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

48.772,20€

 

 

 

2.Από Κ.Α. 02.70.6262.020 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.264,84€»,    μειώνουμε κατά 12.264,84€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

1.Στον Κ.Α. 02.70.6262.004 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  12.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

3.Από Κ.Α. 02.70.6262.025 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.253,68€»,    μειώνουμε κατά 12.253,68€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

2.Στον Κ.Α. 02.70.6262.005 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  ποσό  18.136,10€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

4.Από Κ.Α. 02.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», ποσού  6.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε  κατά 6.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

3.Στον Κ.Α. 02.70.6262.006 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,  ποσό  18.136,10€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

5.Από Κ.Α. 02.00.6431.003 «Τουριστική προβολή Δήμου», ποσού  4.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 4.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

 
6.Από Κ.Α. 02.00.6434.001 «Δαπάνες Εγκαινίων», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε   κατά 2.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

 

Β. 1.Από Κ.Α. 02.30.6262.008 «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες)», ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 24.800,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

24.800,00€

1.Στον Κ.Α. 02.30.6261.003 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Γ. 1.Από Κ.Α. 02.15.6474.006 «Καταπολέμηση κουνουπιών», ποσού  8.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.200,00€. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

25.172,66€

1.Στον Κ.Α. 02.64.7413.001 των εξόδων «Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», ποσό 15.172,66€ προερχόμενο από

 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  2.902,00€
 • ιδίους πόρους-                       12.270,66€

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 65.720,00 € προερχόμενη από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 80.892,66€ προερχόμενο από

 • (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-                   65.720,00€
 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  2.902,00€
 • ιδίους πόρους-                       12.270,66€
  2.Από Κ.Α. 02.00.6434.005 «Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά)», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
  3.Από Κ.Α. 02.00.6434.006 «Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά)», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 694,90€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 305,10 €.
  4.Από Κ.Α. 02.10.6643.002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 4.477,47€  προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.183,34€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.294,13 €. 2.Στον Κ.Α. 02.00.6117.038 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός] {Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  5.Από Κ.Α. 02.10.6115.003 «Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2020 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2019», ποσού  18.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 640,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 17.360,00€. 3.Στον Κ.Α. 02.15.6474.004 των εξόδων «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα», ποσό 3.800,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.800,00€.

 

  6.Από Κ.Α. 02.70.6236.003 «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα  ΓΑΛΑΖΙΕΣ  ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού  500,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 500,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.  
  7.Από Κ.Α. 02.70.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 4.531,19€  προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.359,47€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.171,72 €.
  8.Από Κ.Α. 02.00.6117.030 «Υπηρεσίες Συμβούλου για τον υπολογισμό σε € της εισφοράς σε γη και χρήμα και της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για τις Π.Ε. {Νεάπολης} και {Άρθρου 13} του Δήμου Σικυωνίων», ποσού  12.400,00 € προερχόμενο από  (ΥΠ. ΕΣ. – ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ), μειώνουμε κατά 1.302,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.098,00€.
  9.Από Κ.Α. 02.30.7112.001 «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού  33.200,00€ προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-16.600,00€

·          ιδίους πόρους-                       16.600,00€

μειώνουμε  κατά  16.692,95€  προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  1.600,00€

·          ιδίους πόρους –                      15.092,95€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.507,05€ προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020- 15.000,00€

·          ιδίους πόρους-                          1.507,05€

 

 1. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 338/2020 με Α.Δ.Α.: 6ΣΦΡΩ1Θ-71Τ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

 

Β. Εγκρίνει, την αριθ. 338/2020 με Α.Δ.Α.: 6ΣΦΡΩ1Θ-71Τ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε,  υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 241/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email