241/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/24-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού μετά την 163/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και την από 10-07-2018 επιταγή προς πληρωμή

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7580/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού μετά την 163/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και την από 10-07-2018 επιταγή προς πληρωμή», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

********************************************

Στις 13/07/2018 μας κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η αρίθμ. 163/2015 Απόφαση (ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ) του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου με την οποία επιβάλλει στο Δήμο μας να καταβάλλει στους α) Αφροδίτη Παπαμήτρου του Γεωργίου β) Ευαγγελία Παπαμήτρου του Γεωργίου γ) Παναγιώτη Παπαμήτρου του Νικολάου και δ) Αικατερίνη Παπαμήτρου του Νικολάου τα δικαστικά έξοδα του, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290,00) Ευρώ.

         Ακολούθως, εκδόθηκε το 66/2018 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω απόφασης, για το οποίο καταβλήθηκε το νόμιμο τέλος, αντίγραφο του οποίου με επιταγή προς πληρωμή (10-07-2018) επιδόθηκε στο Δήμο μας στις 13-7-2018.

         Στην επιταγή αυτή, επιτάσσεται ο καθ’ ου η εκτέλεση ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οφειλέτη) να καταβάλλει εμπροθέσμως και συμμέτρως στους δικαιούχους που αναφέρονται στην αρίθμ. 163/2015 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, α) 290,00 ευρώ για επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα β) 5,00 ευρώ έξοδα απογράφου γ) 5,00 ευρώ έξοδα παρόντος εξ απογράφου αντιγράφου δ) 45,00 ευρώ για δικαιώματα αντιγραφής ε) ποσό 290,00 ευρώ για αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους προς σύνταξη της παρούσας επιταγής προς εκτέλεση στ) 69,60 ευρώ για Φ.Π.Α. της εκδοθείσας αποδείξεως παροχής υπηρεσιών επί του κονδυλίου συντάξεως επιταγής εκ ποσοστού 24% και

ζ) 43,00 ευρώ για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως της παρούσας, δηλαδή συνολικά το ποσό των 747,60€ , άπαντα δε τα κονδύλια νομιμοτόκως από της επιδόσεως της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως, άλλως θα υποχρεωθεί να καταβάλλει και 100,00 ευρώ για σύνταξη εντολής προς αναγκαστική εκτέλεση.

Τέλος αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζουν τον υπογράφοντα την επιταγή προς πληρωμή πληρεξούσιο δικηγόρο Πάνο Χρ. Μπόμπολα, κάτοικο Κιάτου.

         Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει,   στο άρθρο 904 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει τίτλου εκτελεστού. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικοι, ως και αι κηρυχθείσαι προσωρινώς εκτελεσταί αποφάσεις παντός ημεδαπού δικαστηρίου …», στο άρθρο 918 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου φέροντος τον εκτελεστήριον τύπον (απόγραφον) …», στο άρθρο 919 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται 1) επί των δικαστικών και των διαιτητικών αποφάσεων, υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει το δεδικασμένον …», στο άρθρο 924 ότι: «Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως άρχεται από της επιδόσεως εις τον καθ’ ού αύτη αντιγράφου του απογράφου μετ’ επιταγής προς εκτέλεσιν …», στο άρθρο 926 ότι: «Μετά την επίδοσιν της επιταγής δεν δύναται επί ποινή ακυρότητος να γίνει περαιτέρω πράξις εκτελέσεως προ της παρόδου τριών ημερών από ταύτης …», στο άρθρο 927 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται επιμελεία του δικαιουμένου να προβή εις αυτήν, ο οποίος επί του απογράφου παρέχει την προς τούτο εντολήν προς ωρισμένον δικαστικόν επιμελητήν …» και στο άρθρο 932 ότι: «Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως φέρει ο καθ’ ού ενεργείται αύτη, προκαταβάλλονται δε ταύτα υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν».

         Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν τελικά τον οφειλέτη εναντίον του οποίου επισπεύδεται αυτή, ως τέτοια δε νοούνται τα αναγκαία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εκτελέσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα έξοδα εκδόσεως απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, καθώς και τα έξοδα συντάξεως και κοινοποιήσεως επιταγής προς εκτέλεση (σχετικές και οι πράξεις Ι Τμήμα 98/2000, ΙV Τμήμα 54/2001). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη ευθέως εκ του νόμου, και δεν περιλαμβάνονται μεταξύ   των   δικαστικών εξόδων που επιδικάζονται σε βάρος του με την εκτελούμενη δικαστική απόφαση.

         Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού που οφείλεται, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την έγκριση των δαπανών, αναλυτικά όπως παρακάτω:

 • Έγκριση δαπάνης ποσού   747,60 € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}, η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 12/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. : 26/2018).-

Κιάτο   18 Ιουλίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                 Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

       Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • το από 18-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 747,60 €, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}, η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 12/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. : 26/2018).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-07-2018

Print Friendly, PDF & Email