240/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 240/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου  μετά το αρ. πρωτ. 6961/07.07.2021 έγγραφο

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 6961/07.07.2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν πάντοτε τα ακίνητά τους καθαρά, ακόμα και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα. Η εξεύρεση των ιδιοκτητών των ακαθάριστων οικοπέδων είναι απαραίτητη, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και τις πυροσβεστικές διατάξεις, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ακαθάριστα οικόπεδα, ο Δήμος αποστέλλει στους ιδιοκτήτες έγγραφη ειδοποίηση υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους αυτή, θέτοντάς τους προθεσμία λίγων ημερών για να τα καθαρίσουν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος καθαρίζει τα οικόπεδα με δικά του μέσα και χρεώνει στους ιδιοκτήτες το ποσόν του 1,00 € ανά τ.μ. (Ν. 3852/2010).

Στην πραγματικότητα η υπηρεσία μας αντιμετωπίζει πολλά νομικά εμπόδια στην εξέλιξη της διαδικασίας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οριστεί δικηγόρος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ενέργειες:

Έρευνα στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του θανόντος ώστε να βρεθούν οι κληρονόμοι.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ενέργειες:

Έρευνα για εξεύρεση στοιχείων του ιδιοκτήτη, κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος προβαίνει σε επίδοση της σχετικής επιστολής κατ’ άρθρο 122 του ΚΠολΔ, ενώ αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης στην εκάστοτε διεύθυνση, προβαίνει σε θυροκόλληση του εγγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή υφίσταται άμεση και έκτακτη ανάγκη καθαρισμού του εκάστοτε ακινήτου λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς, ο αρμόδιος Δήμος πρέπει να λάβει εισαγγελική παραγγελία κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 εδάφιο β’ του ΚΟΔ- ΚΔΛ, ώστε να λάβει το δικαίωμα να εισέλθει στο εκάστοτε ακίνητο για να το καθαρίσει, προς προστασία της ευρύτερης περιοχής από πυρκαγιά. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ενέργειες:

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου διαμένει στο εξωτερικό, τότε, θα γίνει επίδοση του σχετικού εγγράφου του Δήμου στον εισαγγελέα του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υφίσταται το προς καθαρισμό ακίνητο κατ’ άρθρα 134 του ΚΠολΔ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εισαγγελέας, όταν παραλαμβάνει το έγγραφο οφείλει να το αποστείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον Υπουργό Εξωτερικών ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, αλλά σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρεται η επίδοση στον εκάστοτε ιδιοκτήτη από μόνη την επίδοση στον Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ενέργειες:

Στην περίπτωση που είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής του ιδιοκτήτη του ακινήτου, προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, η επίδοση του σχετικού εγγράφου γίνεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα του τόπου του ακινήτου και αυτό το έγγραφο δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του ακινήτου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, κατ’ άρθρο 135 του ΚΠολΔ. Τα έξοδα της επίδοσης καταβάλλονται από τον οικείο Δήμο, με παραγγελία του οποίου γίνεται η επίδοση.

 

Επισημαίνεται, ότι εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, από τις ειδοποιήσεις που αποστέλλει η υπηρεσία μας, περίπου το ένα τρίτο επιστρέφονται από το ταχυδρομείο για διάφορους λόγους (με τις ενδείξεις: άγνωστος, ανεπαρκής διεύθυνση, απεβίωσε κτλ.). Εκτιμάται ότι ο αριθμός των υποθέσεων που απαιτούν νομική παρέμβαση για το έτος 2021 θα είναι 50

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ακαθάριστα οικόπεδα.

Η προϊσταμένη

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 349/10870/03.09.2021 (ΩΤΟΒΩ1Θ-Ν3Η) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τις δικηγόρους κ.κ.  Αντιγόνη Κατσαβού  &  Αικατερίνη Μπασιώτη για διενέργεια έρευνας (12 ωρών) στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος, σχετικά με ιδιωτικά ακαθάριστα οικόπεδα στα όρια του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

 

Η αμοιβή των δικηγόρων για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.190,40€ σύμφωνα με την 349/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email