240/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 240/2021

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Ψαρίου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  20ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  20ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Ψαρίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 2/2021 Πρακτικό  το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλόλητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή ορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2021 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων (σε ορθή επανάληψη), ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαγεωργίου». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαγεωργίου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

Α)Ο Βασίλειος Παπαγεωργίου του Χρήστου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5.546/2016 Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Δημητρίου Πετρόπουλου, τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000,00 τ.μ.), το οποίο ευρίσκεται στην κοινότητα Ψαρίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύει ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με Χρήστου Χρόνη και Φάνη Παπαγεωργίου, βόρεια με Χρήστου Χρόνη και νότια με αγροτικό δρόμο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στην κοινότητα Ψαρίου υπάρχει ζήτημα ως προς τη στάθμευση αφού εκεί συγκεντρώνεται κόσμος, για την εξυπηρέτηση αναγκών όπως εκκλησιασμός, απόκτηση αγαθών κλπ. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται κανένας χώρος στάθμευσης και αποφόρτισης, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση ακινήτου για την εξυπηρέτηση της ως άνω ανάγκης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για τη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου βέλτιστο θα ήταν να αποκτηθεί ακίνητο α)ικανού εμβαδού και β)ευρισκόμενο πλησίον του ιστού του χωριού.

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται σε θέση, επίσης δε φέρει εμβαδό που εξυπηρετούν την ως άνω ανάγκη.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€).

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης των ακινήτων,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία σε αμφότερα τ’ ακίνητα,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στις αξίες των ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πως η ιδιοκτησία Βασιλείου Παπαγεωργίου του Χρήστου, ήτοι ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000,00 τ.μ.), το οποίο ευρίσκεται στην κοινότητα Ψαρίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύει ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με Χρήστου Χρόνη και Φάνη Παπαγεωργίου, βόρεια με Χρήστου Χρόνη και νότια με αγροτικό δρόμο τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο στην ως άνω κοινότητα ακίνητο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, αφού βρίσκεται κοντά στο κέντρο του χωριού και φέρει εμβαδό ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες στάθμευσης.

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€).

Κιάτο, 21.12.2021

Τα Μέλη της Επιτροπής

Γεώργιος Τσολάκος                     Παναγιώτης Μπακόλιας             Νικόλαος Στούκας

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω αναφερθέντα   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει, το αριθ. 2/2021 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, και συγκεκριμένα την αγορά ακινήτου (αγροτεμάχιο)  ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαγεωργίου του Χρήστου, εκτάσεως δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000,00 τ.μ.), το οποίο ευρίσκεται στην κοινότητα Ψαρίου του Δήμου Σικυωνίων.

     

      Β.    Το  εν λόγω ακίνητο  τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο  στην ως άνω κοινότητα

για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, εφόσον βρίσκεται  στο κέντρο της κοινότητας και φέρει εμβαδό

ικανό για τις ανάγκες στάθμευσης. Ως εκ τούτου η αγορά του  συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας

ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη ανάγκη καθώς θα ωφελήσει τα μέγιστα τους κατοίκους της περιοχής

και τους επισκέπτες αυτής, εξυπηρετώντας  άμεσες ανάγκες τους, μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο

μέλλοντα και αβέβαιο.

 

      Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , την απευθείας αγορά του  παραπάνω ακινήτου στο  ποσό των  δυο χιλιάδων 

       διακοσίων ευρώ , (2.200,00) € .

 

     Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε

σχετικού εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 240/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email