240/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 24ης  /22.08.2019  ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 240/2019

Περίληψη : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Αυγούστου  2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:30  μ.μ , συνήλθε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η &

κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 9928/22-8-2019  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο #27# μελών, βρέθηκαν παρόντα  #22# μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων  3. Μυττάς Ιωάννης    4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος 
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Τσιάνος Ιωάννης 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Κουκουμέλης Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Ρουμπέκας Γεώργιος
21.Σπανός Κωνσταντίνος 22. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος 
5. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 1ο  Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου  θέματος αυτής με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», σύμφωνα με την αριθ. 65/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ )  .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018» (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016).

Β. Την αρθ. 65/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ ) η οποία έχει ως εξής:                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12/22-08-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 65/2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 22η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδων, σε Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1070/21-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.        Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.        Θελερίτης Γεώργιος

3.        Ζάρκος Δημήτριος

4.        Γεώργας Χρήστος

5.        Μπόμπολας Ιωάννης

6.        Κουτσούκος Αναστάσιος

7.        Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 3ο

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το με Α.Π.: 9870/21.08.2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων το οποίο αναφέρει τα εξής:

Σχετ.:

α) Η αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018.

β) Η αριθ. 174/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΓΩ1Θ-Θ1Δ) απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού και η αριθ. 239/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΥΒΩ1Θ-Χ5Ι) Α.Δ.Σ.

γ) Η με Α.Π.: 239165/2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4538/τόμος Β’/30.12.2016), περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων.

Με την ανωτέρω α) σχετική απόφαση εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2018 το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018», με την ανωτέρω β) σχετική απόφαση τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων και εγγράφηκε πίστωση ποσού 1.930.000,00 € για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016) με ποσό 1.000.000,00€ και με ποσό 930.000,00€ από : ΣΑΤΑ 2011 με ποσό 769,49€, ΣΑΤΑ 2011(3η &4η Δόση με ποσό 2.154,81€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό 10.131,38€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 320.630.,00€, ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ 2019 με ποσό 50.000,00€, ΥΠΕΣ ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ. 2018 με ποσό 7.654,77, ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017 με ποσό 6.739,85€, ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 170.748,83€, ΘΕΟΜ. ’09 ΣΑΕ055 ΣΤΥΜΦ με ποσό 1.843,09€, ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ ΄04 ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ποσό 400,00€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με ποσό 687,23€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 11,06€, ΥΠΕΣΔΔΑ 2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 418,56€.

Επιπλέον με την ανωτέρω γ) σχετική απόφαση είσαστε ο αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ο οποίος θα συντάξει πλήρη φάκελο για το εν λόγω έργο,  θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης. Επιπλέον θα είσαστε ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΔΕΥΑΣ προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Ακολούθως με την υπ’ αριθμ. 63/2019 (ΑΔΑ: 6652ΟΕΚΠ-Μ4Σ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Τροποποίησε το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να εγγραφεί η προαναφερθείσα πίστωση ποσού 1.930.000,00 €, προερχόμενη από τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Εν συνεχεία η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εκπόνησε την υπ’ αριθμ. 15/2019 μελέτη του εν λόγω έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 64/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΕΚΠ-Π2Ξ) απόφαση Δ.Σ.

 

Τελειώνοντας την εισήγηση ο κ. Νίκας πρόσθεσε ότι βάσει των ανωτέρω και καθώς η αρμοδιότητα εκτέλεσης του υπόψη έργου ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με αντικείμενο αφενός τον τρόπο των πληρωμών και αφετέρου την εκτέλεση του έργου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Σικυωνίων.

 

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων ο οποίος συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντή, πρότεινε την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας λάβει υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
 • το με Α.Π.: 9870/21.08.2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων,
 • Την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018,
 • Την αριθ. 174/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΓΩ1Θ-Θ1Δ) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 239/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΥΒΩ1Θ-Χ5Ι) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
 • Την με Α.Π.: 239165/2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 • Την αριθ. 63/2019 (ΑΔΑ: 6652ΟΕΚΠ-Μ4Σ) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί 4ης Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 4ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019,
 • Την αριθ. 15/2019 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του ανωτέρω έργου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 64/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΕΚΠ-Π2Ξ) Απόφαση του Δ.Σ.
 • Την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Α) Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης του ανωτέρω θέματος αυτής, λόγω προθεσμιών.

 

Β) Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 €.

 

Γ) Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τομ. Α’/07.06.2010 )

 

Μεταξύ

 

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)»

για το Έργο

 

«Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»

 

ΚΙΑΤΟ:  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019

Στο Κιάτο σήμερα την ……………………και ημέρα ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………. κ. ………………………………
 2. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται από τ.. ……………………………. κ. ………………………………,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τόμος Α’/08.06.2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 3. Το υπ’ αριθμ. 136/1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ. 11072/2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000) και 239165/2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την  επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων και επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE
 6. Την υπ’ αριθμ. 174/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΡΓΩ1Θ-Θ1Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και την αριθ. 239/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΥΒΩ1Θ-Χ5Ι) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί έγκρισης της αριθ. 174/2019 Α.Ο.Ε.
 7. Την υπ’ αριθμ. 15/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 €, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 64/2019 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 8. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων όσο και του Δήμου Σικυωνίων, η αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, καθώς η εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ όταν υφίσταται Δημοτική Επιχείρηση επιφορτισμένη με αυτές και είναι απαραίτητη η σύμπραξη του ΟΤΑ με την Δημοτική Επιχείρηση.
 9. Την υπ’ αριθ. ………/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 10. Την υπ’ αριθμ. ………/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 

Προοίμιο

Η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποκατάστασης υποδομών υδραυλικών έργων ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), η οποία έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 € και έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και είναι αρμόδια για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το υπόψη έργο, θα παρακολουθεί την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Αντικείμενο  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι  ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου, καθώς και η υλοποίησή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

 • Προοίμιο
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα συμβαλλομένων
 • Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
 • Διάρκεια
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
 • Επίλυση διαφορών
 • Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο αφενός τον τρόπο των πληρωμών και αφετέρου την εκτέλεση του έργου από τη ΔΕΥΑΣ .

Στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων θα διαθέτει τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», και αναλαμβάνει να μεταφέρει τα ποσά για τις πληρωμές του αναδόχου κατασκευής του έργου, όπως αυτός θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην απόδοση του ποσού αυτού στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

Η ΔΕΥΑΣ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) και αναλαμβάνει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναλαμβάνει:

 • Να καθορίσει όρους δημοπράτησης και να διενεργήσει στο σύνολό της τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου
 • Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας και να επιβλέψει την κατασκευή του
 • Να διενεργεί τις πληρωμές του έργου
 • Να έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου μετά την ολοκλήρωσης της κατασκευής του

 

Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

 • Να μεταβιβάζει τις πιστώσεις του έργου στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην απόδοση του ποσού αυτού στη ΔΕΥΑΣ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», που είναι 1.930.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016) με ποσό 1.000.000,00€ και με ποσό 930.000,00€ από : ΣΑΤΑ 2011 με ποσό 769,49€, ΣΑΤΑ 2011(3η &4η Δόση με ποσό 2.154,81€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό 10.131,38€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 320.630,00€, ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ 2019 με ποσό 50.000,00€, ΥΠΕΣ ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ. 2018 με ποσό 7.654,77€, ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017 με ποσό 6.739,85€, ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 170.748,83€, ΘΕΟΜ. ’09 ΣΑΕ055 ΣΤΥΜΦ με ποσό 1.843,09€, ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ ΄04 ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ποσό 400,00€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με ποσό 687,23€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 11,06€, ΥΠΕΣΔΔΑ 2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 418,56€.

 

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα.

 

 

Άρθρο 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του παρούσας κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίζεται ακολούθως:

 

Α) Για το Δήμο Σικυωνίων:

Ο/Η  ………………….., Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  ……………………

Β) Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων:

Ο/Η ……………………, Διοικητικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  …………………….

Επίσης ορίζεται ο/η  ……………………, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την γραμματειακή υποστήριξη τη παρούσας.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

 

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.

 

Άρθρο 7

Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.

 

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για τον Δήμο Σικυωνίων

 

……………………….

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

 

……………………….

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο :  «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Αντικείμενο του έργου υποδομής είναι η άμεση επισκευή και κατασκευή των δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Σικυωνίων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2019 μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

 

 

α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια Φάσης
1 Διεξαγωγή διαγωνισμού (δημοσιεύσεις, διαγωνιστική διαδικασία, εξέταση ενστάσεων, ανακήρυξη αναδόχου και νομιμοποίηση σχετικής απόφασης από το συντονιστή της Α.Δ .Π.Δ.Ε&Ι) Οκτώ (08) μήνες
2 Έλεγχος σύμβασης κατασκευής του έργου από Ελεγκτικό Συνέδριο Δύο (02) μήνες
3 Κατασκευή Έργου Δέκα οκτώ (18) μήνες
4 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Τέσσερις (04) μήνες

Δ)    Ορίζει εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 5) του εν λόγω έργου  τον κ. Ζάρκο Δημήτριο, αναπληρούμενο από τον κ. Κουτσούκο Αναστάσιο.

 

Ε)      Εξουσιοδοτεί τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κ. Γεώργιο Α. Θελερίτη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-08-2019

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
1.        Θελερίτης Γεώργιος

2.        Ζάρκος Δημήτριος

3.        Γεώργας Χρήστος

4.        Μπόμπολας Ιωάννης

5.        Κουτσούκος Αναστάσιος

6.        Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

Σταματόπουλος Σπυρίδων

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την με αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 απόφαση ένταξης , ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η
 • την αριθ. 182/2019 απόφαση του Δ. Σ. η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 163514/31-7-2019
 • απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης, και ανακλήθηκε με την αριθ. 235/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΠΗΚΩ1Θ-Υ34
 • το αριθ. 9870/21-8-2019 έγγραφο του Προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • την αριθ. 174/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:  ΨΘΡΓΩ1Θ-Θ1Δ
 • την αριθ. 239 /2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΞΥΒΩ1Θ-Χ51
 • την αριθ. 64/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΕΚΠ-Π2Ξ
 • την αριθ. 65/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με ΑΔΑ 6Λ5ΕΟΕΚΠ-ΣΣΚ με την οποία αντιστοίχως εγκρίθηκε η εν λόγω προγραμματική σύμβαση
 • την αριθ. 15/2019 μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  

  Α.   Ομόφωνα:   

 Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 Β. Κατά Πλειοψηφία:  

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Κ. Σαρχάνη  και Β. Νανόπουλου, οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο  .

  

 1. Ε γ κ ρ ι ν ε ι , τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης,  μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 €  το σχέδιο της οποίας  αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι, εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της

προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο, αναπληρούμενο από

τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, και την υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Παπαδά Ελένη για

την γραμματειακή υποστήριξη της προαναφερόμενης Επιτροπής.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 240/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.08.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email