240/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 240/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» ,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 15-6-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής : .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 15/06/2017

Πληροφορίες: Π. Μακαβέλου

ΠΡΟΣ:

1. κο Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων

2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: “ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[1]
 7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 8. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 9. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 10. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 11. του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 12. του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 14. της υπ’ αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1781Β΄/23.05.17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 15. της εγκυκλίου με αρ. 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2017.
 2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής Κ.Α. και ποσά, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017:
Για το Δήμο Σικυωνίων:
 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 02.10.6634.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.998,25
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,52
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,52
       
Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 00-6634.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.237,00
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 15-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.055,24

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 23.243,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η διενέργεια και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνειμε απ’ ευθείας ανάθεση.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 27/2017 μελέτη με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, προϋπολογισμού € 23.243,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Η Υπάλληλος της Τ.Υ.

Πηνελόπη Μακαβέλου

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων –

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Συνημμένα:

 1. Υπ’ αριθμ. 27/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
 2. Υπ’ αριθμ. 283/2017 Π.Α.Υ. του Δήμου
 3. Υπ’ αριθμ. 27 &28/2017 Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Υπ’ αριθμ. 23/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Υπ’ αριθμ. 32/2017 Α.Δ.Σ. ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 6. Υπ’ αριθμ. 47/2017 Π.Α.Υ. ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 7. Υπ’ αριθμ. 43/2017 Α.Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 8. Υπ’ αριθμ. 45/2017 Π.Α.Υ. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 15-6-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & πολεοδομίας – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

              πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 23.243,53(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Β. H εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με την αριθ. 27/2017 μελέτη με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Γ. Η δαπάνη της προμήθεια θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 και συγκεκριμένα :

Για το Δήμο Σικυωνίων: Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) 283/2017 ποσού 5.998,25€
 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 02.10.6634.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.998,25
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,52
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης»:
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.476,52
       
Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»: Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) 47/2017 ποσού 1.237,00€
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 00-6634.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.237,00
       
Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»: Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) 45/2017 ποσού 3.055,24€
 
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ με Φ.Π.Α. 24%)
1 15-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.055,24

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 240/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


[1]        Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Print Friendly, PDF & Email