24/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                ΑΔΑ:6ΨΗΟΟΚ3Ξ-41Χ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  7/22-6- 2022  έκτακτης και κατεπείγουσας  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  24/2022

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του.

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 Ιουνίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 113/21-6-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος                             Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος 2ο το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, ότι ο κ. Δεληστάθης  Ιωάννης μισθωτής του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου υπέβαλλε την αριθ. πρωτ: 112/21-6-2022   υπεύθυνη δήλωση  με την οποία δηλώνει, ότι κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση διακοπής της σύμβασης  μίσθωσης  του κυλικείου στην Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ.πρωτ: Φ.44.1/94/20-6-2022  έγγραφο της Διευθύντριας  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου   και την αριθμ. πρωτ:114/21-6-2022 βεβαίωση της κ. Βαρβιτσιώτη Ευαγγελίας Λογίστριας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων στην οποία εμφαίνεται ότι ο προαναφερόμενος μισθωτής δεν οφείλει μισθώματα του κυλικείου του 7υ Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια πρότεινε να γίνει αποδεκτό το αίτημα παραίτησης  από την εκμίσθωση του εν λόγω κυλικείου και με νεότερη απόφαση να προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του.

                                    Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

                    

 1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
 2. Την αριθμ. πρωτ: 112/21-6-2022 Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης του κ. Δεληστάθη Ιωάννη μισθωτή κυλικείου του 7ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.
 3. Το αριθμ.πρωτ: Φ.44.1/94/20-6-2022  έγγραφο της Διευθύντριας  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Την αριθμ. πρωτ: 193/15-09-2014 σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Την αριθμ. πρωτ: 194/17-7-2020 παράταση σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 6. Την αριθμ. πρωτ: 76/09-7-2021 παράταση σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 7. Την αριθμ. πρωτ: 114/21-6-2022 βεβαίωση της κ. Βαρβιτσιώτη Ευαγγελίας Λογίστριας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
 8. Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης η καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή προκαλεί την κατάπτωση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, της κατατεθειμένης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
 1. Αποδέχεται την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης του κ. Δεληστάθη Ιωάννη   μισθωτή κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, και διακόπτει την σύμβαση του εν λόγω   κυλικείου.
 2. Η εγγύηση που είχε δοθεί από τον κ. Δεληστάθη Ιωάννη μισθωτή κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ποσού ογδόντα ευρώ (80,00)€ καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, βάση των διατάξεων της παρ η του άρθρου 6. της αριθ.64321/Δ4/16 -05 -2008(ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τα Β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περί «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων».
 3. Με νεότερη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής θα προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  23-6-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email