24/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   6 /  9  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Παράταση  του ωραρίου χρήσης  μουσικής στον Κων/νο Μάλλιο & Συνεργάτες Ε.Ε. στο Κ.Υ.Ε. «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στον οικισμό Κιόνια της Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  9ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00  μ. μ.  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12095/

9-9-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος  Γκούμας  (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

6.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Παράταση  του ωραρίου χρήσης  μουσικής στον Κων/νο Μάλλιο & Συνεργάτες Ε.Ε. στο Κ.Υ.Ε. «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στον οικισμό Κιόνια της Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την  από 9-9-2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης του  Δήμου, (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  από  09/09/2022  εισήγησή του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   και  την  διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής   .

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.-  Εγκρίνει το έκτακτο και κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2.-  Γνωμοδοτεί  θετικά και  εγκρίνει,    την παράταση ωραρίου  χρήσης  μουσικής στο Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία  «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», των Κων/νου Μάλλιου & Συνεργάτες Ε.Ε. σε κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Μάλλιου που βρίσκεται στον οικισμό Κιόνια της Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    24  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   09-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email