24/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 24/2022
Περίληψη: Παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. «Το Ουράνιο Τόξο» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

16ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. «Το Ουράνιο Τόξο», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου , η οποία έχει ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 07-02-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Γνωμοδότησης: 03 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την 03-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55 / 11-03-2020). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος
2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 2. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
4. ΜΑΝΕΤΑΣ Δημήτριος
5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου», ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμβούλων το από 13-12-2021 αίτημα του συλλόγου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί στο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. μία από τις αίθουσες του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Κανελλοπούλου στο Κιάτο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, με την προϋπόθεση ο φορέας χρήσης να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα του ακινήτου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Η παρούσα γνωμοδότηση έλαβε αυξ. αρ.: 03 / 2022
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• την αριθ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το από 10-12-2021 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. και συγκεκριμένα την παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας (Εργατικών Κατοικιών) που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Κανελλοπούλου στο Κιάτο, για την στέγαση του εν λόγω Συλλόγου, με την προϋπόθεση ο φορέας χρήσης να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα του παραχωρημένου χώρου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 24/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email