24/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ:6512ΟΚ3Ξ-ΕΚΚ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Αριθμός Απόφασης  24/2021

 

Από το πρακτικό της 8/05-10-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  δια περιφοράς συνεδρίασης  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Περίληψη: Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγησης ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρησης μετρητών για το  διδακτικό έτος 2021-2022.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05 Οκτωβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 12:30 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:103/05-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό   θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγησης ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρησης μετρητών για το  διδακτικό έτος 2021-2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών  ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών ως εξής:

Την παρ.8 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’) και την παρ.γ’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) ορίζονται

«8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η σχολική επιτροπή θέτει ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολειών, οι εκτελούντες χρέη διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν τη διαχειριστική ιδιότητα.

β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών

γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού δεν επιτρέπεται.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  εξουσιοδοτεί  το διευθυντή  να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από  τον τραπεζικό λογαριασμό.

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη την παρ.8 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’) και την παρ.γ’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’)

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 1. Εξουσιοδοτεί τους παρακάτω Διευθυντές-Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν αναλήψεις /καταθέσεις ανεξαρτήτου ποσού  χρημάτων από και στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

 

  • Για το 1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί το Διευθυντή κ. Καρβουντζή Ανδρέα  του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει  στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324000200658157.

 

  • Για το 2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Πολύζο Ιωάννη του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324020200658250.

 

  • Για το 3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ  εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια  κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου όπως εισπράττει  στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324080200658323.

 

  • Για το 6ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ  εξουσιοδοτεί το διευθυντή  κ. Χαρβούρο Ευάγγελο του Δημητρίου όπως εισπράττει στον αριθμό λογαριασμού EUROBANK  00260324010200658495.

 

  • Για το  4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την  διευθύντρια  κ. Τσιακίρη  Μάρθα του Βύρωνα όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324070200658568.

 

  • Για το 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια κ. Κακαβάκη Φωτεινή του  Ευαγγέλου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324090200658661.

 

  • Για το 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη   κ. Θεοδώρου Θεοφάνα του Χρήστου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324040200658734.

 

  • Για το 7oν ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Ρουμελιώτη Βασιλική  του Νικολάου  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324020200661280.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη κ. Πάτσιου Ιωάννα του Χαραλάμπους  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζιου EUROBANK  0026032404.0200719843.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια κ. Σαλλή Ελένη του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200658900.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Καλαντζή Νικολίτσα  του Παναγιώτη όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324040200659094.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Σπανού Ελένη του Νικολάου  όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324000200659910.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  Πασσά Διονυσία  του Ανδρέα όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200659167.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια  κ. Καραχάλιου  Χαρίκλεια  του Αντωνίου  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200659260.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια κ. Γιακουμάτου Σταματία του Θεοχάρη όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324070200659333.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Φιλοπούλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324060200659578.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Καρβουντζή Μαρία του Δημητρίου, όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324080200659671.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Σπάη  Αλεξάνδρα του Νικολάου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324030200659744.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη κ.  Aθανασοπούλου Ελένη του Ιωάννη όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324090200659817.

 

 1. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού.
 2. Οι ανωτέρω καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
 3. Οι ανωτέρω θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς να φέρουν τη διαχειριστική ιδιότητα.
 4.  Στους ανωτέρω χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από την Eurobank  Υποκατάστημα Κιάτου  στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της Σχολικής Επιτροπής. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.
 5. Στους ανωτέρω ορίζεται  ανώτατο όριο αναλήψεων ημερησίως και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας το ποσό  των (1.000,00)€ χιλίων ευρώ για το διδακτικό  έτος 2021-2022.
 6. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφής της μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης της και καταργεί δε κάθε άλλη απόφαση που ρύθμιζε στο παρελθόν τα θέματα αυτά.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  24/2021  και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  06-10-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email