24/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2021

 

Περί  «Περί παραχωρήσεως προσωρινής διάρκειας δημοτικού ακινήτου στην Πλατεία

            Ελευθερίας  για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    3ην   Δεκεμβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  16831/29-11-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)1.- Αντώνιος       Κατσιμπούλας      (Μέλος)

2.- Ιωάννης     Μυττάς                 (Μέλος)                       2.- Σταμάτιος      Γκούμας               (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης     (Μέλος)                        3.- Νικόλαος      Σκαρμούτσος   (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

 

 

                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

1.-  Λεονάρδου  Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το   2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  παραχωρήσεως προσωρινής διάρκειας δημοτικού ακινήτου στην Πλατεία Ελευθερίας  για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων.» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, μας απέστειλε την  υπ’ αριθ. 35/2021  απόφασή της,  σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης  και  προτείνει την άνευ ανταλλάγματος  παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) που βρίσκεται επί της οδού Μαυρούλια  αριθ. -5- (Πλατεία Ελευθερίας) στο Κιάτο, στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 10-12-2021 έως και 02-01-2022.

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 35/2021 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

3.-   Το υπ’ αριθ.  572/29-11-2021 σχετικό έγγραφο της «Η  ΜΗΚΩΝΗ».

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την   άνευ ανταλλάγματος  παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) που βρίσκεται επί της οδού Μαυρούλια  αριθ. -5- (Πλατεία Ελευθερίας) στο Κιάτο, στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 10-12-2021 έως και 02-01-2022   και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     24  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  3-12-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Σταματόπουλος   Σπυρίδων

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email