24/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        ΑΔΑ:6ΧΧ7ΟΚ3Ξ-ΙΓ6

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 7/10-7-2020  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 24/2020

 

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

 

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:185/-6-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος    Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική      Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 10. Μπόκιας Βασίλειος

 

 

 

           

 

       

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου»         ανέφερε ότι  συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας του δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού από την τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 03/2020 ΑΔΑ:6ΣΜ0ΟΚ3Ξ-3ΜΣ Απόφαση του Προέδρου το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

 

 

Κιάτο   02/07/2020

Α.Πρωτ.182

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΣ:

ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Θέμα: « Πρακτικό διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού»

 

Σας διαβιβάζουμε το από 02/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δ. Σχ. Κιάτου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 03/2020 Απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου, βάση της παρ. 8 της ΚΥΑ 64321/Δ4, περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

 

 

Δημήτριος Ντρίμερης, M.ed.

Δ/ντής 2ου Δ.Σ.Κιάτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

______________________

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

 

Στο Κιάτο και στο Δημαρχιακό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθ. 2, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα, 02 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 12.00, πραγματοποιήθηκε ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ.19/2020 απόφαση της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

Τον διαγωνισμό διενήργησε τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 3/2020 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου, βάση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 που τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4, περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων, την οποία αποτελούν οι :

 • Δημήτριος Ντρίμερης, Δ/ντής του σχολείου ως Πρόεδρος
 • Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Σχ. Επιτρ. Α/θμιας Εκπ/σης
 • Κωνσταντίνος Φιλίππου, Αντιπρόεδρος και αναπληρωματικό μέλος της Προέδρου του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δ.Σ. Κιάτου.

Στην συνέχεια υποβλήθηκε στην επιτροπή του διαγωνισμού από τον Δ/ντή του σχολείου κ. Δημήτριο Ντρίμερη μια (1) αίτηση με τα δικαιολογητικά που είχε υποβληθεί πλην της οικονομικής προσφοράς. Στο διαγωνισμό πήραν μέρος οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι:

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
    Αίτηση Πιστοπ/κο Προυπηρεσίας Πιστοπ/κο Πολ/κνίας Πιστοπ/κο Φορολ. Ενημ/τας Πιστοπ/κο Εις/λιας Πιστοπ/κο Ποιν. Μητρώου Εγγ. Συμμετοχής στην Eurobank Υ.Δ. Οικονομική Προσφορά
1 Σοφία Τσέκου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

 

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών κηρύσσεται η λήξη παραλαβής των αιτήσεων και μετά την επέλευση της ώρας 12:00 μ.μ. ο πρόεδρος ανακοίνωσε την λήξη του χρόνου.

Στην  συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος που υποβλήθηκε από την ενδιαφερόμενη για την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, μονογράφεται και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία του, καταχωρείται η οικονομική προσφορά κατά σειρά πλειοδοσίας σε πίνακα σε ισχύ

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  

7ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΕ ΣΕ €/ΜΑΘΗΤΗ

(Α)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (1Μόριο/ Έτος)

(Β)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΈΝΤΕ (5) Μόρια)

(Γ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(ΑΧ2+Β+Γ =ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1 Σοφία Τσέκου 4*2=8 8 5 21

 

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προτείνει στην Σχολ. Επιτροπή να κατακυρωθεί η μίσθωση του κυλικείου στην κα Σοφία Τσέκου του Βασιλείου γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων του διαγωνισμού και είναι η μοναδική πλειοδότης.

Για το σκοπό αυτό συντάθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

 Η Επιτροπή                                                                            Η Προσφέρουσα

 1. Δημήτριος Ντρίμερης
 2. Ιωάννης Σωτηρόπουλος
 3. Κωνσταντίνος Φιλίππου

 

 

Η  Σχολική   Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών του και αφού έλαβε υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) που αφορά τη σύσταση συγχώνευση Νομικών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/0806-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές.
 4. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 5. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (1003/30.05.2008 τεύχος Β΄)κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ2646/25.08.2016 τεύχος Β΄) που αφορά τη Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 7. Την λοιπή ισχύουσα «περί κυλικείων», νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, κ.α του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων.

 

 1. Την αριθ. 19/2020(ΑΔΑ:ΩΔΩΠΟΚ3Ξ-9ΡΤ)απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε θέμα«Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Την αριθμ. πρωτ:119/25-5-2020(ΑΔΑ:Ω58ΝΟΚ3Ξ-ΤΛ4) Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού  για μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Το αριθμ. πρωτ: 121/25-5-2020 έγγραφο με τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Την αριθμ.03/2020(ΑΔΑ:6ΣΜ0ΟΚ3Ξ-3ΜΣ) Απόφαση Προέδρου Συγκρότηση Επιτροπής για τον διαγωνισμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Το αριθμ. πρωτ: 182/02-7-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 03/2020(ΑΔΑ:6ΣΜ0ΟΚ3Ξ-3ΜΣ) Απόφαση Προέδρου.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 1. Αποδέχεται:
 • Το αριθμ πρωτ: 182/02-7-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 03/2020(ΑΔΑ:6ΣΜ0ΟΚ3Ξ-3ΜΣ) Απόφαση Προέδρου σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε πλειοδότης η κ Τσέκου Σοφία  του  Βασιλείου με ετήσια προσφορά  τεσσάρων ευρώ (4,00 €) ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας τα εξής μόρια 21 (είκοσι ένα).
 • Την πρόταση της τριμελούς Επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στον   παρακάτω πλειοδότη.
 1. 2. Κατακυρώνει με απευθείας ανάθεση τον προαναφερόμενο διαγωνισμό στην κ Τσέκου Σοφία του Βασιλείου η οποία προσκόμισε όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με ποσό ανά μαθητή τεσσάρων ευρώ (4,00€), γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό  μορίων του διαγωνισμού και είναι η μοναδική πλειοδότης.
 2. 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο όπως υπογράψει την σχετική σύμβαση.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  24/2020

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Μπόκιας Βασίλειος
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος
 9. Πάτσιου  Ιωάννα

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email