24/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Καθορισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς  Δ. Σικυωνίων

λόγω Covid-19) .»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Νοεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11418/6-11-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                                             1.-  Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                                          2.- Σταμάτιος Γκούμας                       (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος     (Μέλος)                                                  3.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας           (Μέλος)

4.- Κων/νος     Σαρχάνης            (Μέλος)

 

Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, 2.- Καλλιάνων κ. Σελέκος  Κων/νος και  3.- Κυλλήνης κ. Δρόλιας  Πανταζής –Παντελής και δεν παρευρέθηκαν.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω  αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού με θέμα «Περί  τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων»

 

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

 

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, για  την τροποποίηση του  κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου,  ανέφερε τα εξής:

 

Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 11536/10-11-2020 σχετικό έγγραφό του που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.  11536/10.11.2020

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς:  κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κοινοποίηση: 1) κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

  • κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
  • κ. Γενικό Γραμματέα

 

Θέμα: «.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας  Λαϊκής  Αγοράς  Δήμου  Σικυωνίων ».

 

Σχετ.:   Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω, διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829 Β΄),

Στο πλαίσιο των έκτακτων  μέτρων  αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

σύμφωνα  με την  παραπάνω  σχετική Κ.Υ.Α.  κρίνεται  αναγκαία για προληπτικούς λόγους  προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του Covid-19 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές ,  επιβάλλεται  άμεσα  η προσωρινή τροποποίηση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας της  Λαϊκής Αγοράς , για  όσο χρονικό  διάστημα  θα ισχύουν τα έκτακτα  μέτρα .

Σύμφωνα με τα παραπάνω  η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Σικυωνίων προτείνεται να λειτουργήσει από  το  Σάββατο 14  Νοεμβρίου 2020  και  μέχρι την οριστική άρση των έκτακτων μέτρων, με τους εξής όρους:

 

  • όλοι οι πωλητές  θα αναπτύσσουν έναν πάγκο  αυστηρά  στα  τρία  μέτρα
  • η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο               χώρο κενό  και ελεύθερο από αντικείμενα
  • ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων  με υποχρεωτική χρήση  μάσκας για όλους (πωλητές, καταναλωτές, κοινό).

Κιάτο 9 Νοεμβρίου 2020

Ο αρμόδιος υπάλληλος

 

Ευάγγελος  Σκούρας

Επόπτης Λαϊκής αγοράς

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1ε  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

3.-  Την  υπ’ αριθ. 11536/10-11-2020  εισήγηση  του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

 2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει  όπως  η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Σικυωνίων προτείνεται να λειτουργήσει από  το  Σάββατο 14  Νοεμβρίου 2020  και  μέχρι την οριστική άρση των έκτακτων μέτρων, με τους εξής όρους:

 

  • όλοι οι πωλητές  θα αναπτύσσουν έναν πάγκο  αυστηρά  στα  τρία  μέτρα.
  • η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο               χώρο κενό  και ελεύθερο από αντικείμενα.
  • ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων  με υποχρεωτική χρήση  μάσκας για όλους (πωλητές, καταναλωτές, κοινό).

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     24 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  10-11-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email