24/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  24/2020

Περίληψη: Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής Α. Ε.  Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης  Τουριστικού Προϊόντος  του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παρευρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20 . Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. 22. Γαλάνης Βασίλειος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος      
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 10. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)    
 

 

     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 1ουυ θέματος  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής Α. Ε.  Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης  Τουριστικού Προϊόντος  του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 1146/10-2-2020 προαναφερόμενη οικονομοτεχνική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου αναφέροντας ότι,  η  σύνταξη της εν λόγω μελέτης προέκυψε  κατόπιν εντολής του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, με σκοπό την ορθότερη εκμετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων,  προς όφελος όλων δημοτών και του Δήμου.  Ο Δήμος διαθέτει στην ιδιοκτησία του ακίνητα που μπορεί να τα εκμεταλλευθεί αναπτύσσοντας επιχειρηματικούς σκοπούς.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • Την ισχύουσα νομοθεσία ,
 • την με αριθ. πρωτ. 1146/10-2-2020 οικονομοτεχνική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία   

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Μ. Λέγγα , Σ. Γκούμα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Α. Κατσιμπούλα,

Κ. Συριάνου και Ε. Χουσελά

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Οικονομοτεχνική Μελέτη με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής Α. Ε. Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης  Τουριστικού Προϊόντος  του Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε ,  υπογράφεται αρμοδίως και έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Κιάτο, 10 Φεβρουαρίου 2020    

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1146

 

Οικονομοτεχνική μελέτη Σύστασης Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Σικυωνίων.

 

Η σύνταξη της μελέτης, προέκυψε από επιθυμία του Δημάρχου να γίνει ορθότερη εκμετάλλευση των ακινήτων του Δήμου προς όφελος των δημοτών και του Δήμου. Ο Δήμος διαθέτει στην ιδιοκτησία του ακίνητα που μπορεί να τα εκμεταλλευθεί αναπτύσσοντας επιχειρηματικούς σκοπούς.

Τα ακίνητα αυτά, τα οποία ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να παραχωρήσει προς χρήση και εκμετάλλευση σε μια νέα Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου είναι:

α/α ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΟΙ
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΨΑΡΙΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 73,41 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΕΝΙΑΊΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑ, ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ, WC
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ 368,00  4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ, 2 ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ
3 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ) ΙΣΟΓΕΙΟ 113,92 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ) ΚΤΙΡΙΟ 1               

  462,61  

 

ΚΤΙΡΙΟ 2

   460,67  

 

ΚΤΙΡΙΟ 3

 369,56      

 

ΚΤΙΡΙΟ 4

  360,39

ΕΝΙΑΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟ 241,08 ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
6 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 53,00 ENIAIOΣ XΩΡΟΣ-ΜΠΑΝΙΟ
7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 227,18 ENIAIOΣ XΩΡΟΣ-2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ-   ΜΠΑΝΙΟ
8 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) 133,81  
9 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΥΛΛΗΝΗΣ 145,00 2 ENIAIOI XΩΡΟΙ-14 ΚΛΙΝΕΣ -ΜΠΑΝΙΟ
10 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 160,00 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ-MΠANIO
11 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟ 4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΜΠΑΝΙΟ
12 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 175,00  
13 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ-64 ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
14 ΕΞΟΧΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) ΙΣΟΓΕΙΟ-88,38 ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
15 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟ-60 4 ΔΩΜΑΤΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑ-WC
16 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΔΙΩΡΟΦΟ-184,05 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ- WC
17 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ-190 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ-MΠΑNIO
18 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ-170,00 ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΜΠΑΝΙΟ
19 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΜΠΑΝΙΟ
20 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 327,56 4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ, 2 ΓΡΑΦΕΙΑ
21 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ-54 ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-MΠANIO-KOYZINA
22 ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ-184,84  
23 ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ-120,49  

 

Το τουριστικό προϊόν του Δήμου Σικυωνίων είναι κυρίως ο τουρισμός, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι ο εναλλακτικός τουρισμός. Οι κλιματολογικές, οι μορφολογικές και οι εδαφολογικές συνθήκες του Δήμου, ευνοούν τον τουρισμό και κατ’ επέκταση την ανάπτυξή του. Το Κιάτο ως κέντρο του Δήμου, έχει συγκεντρώσει τις κύριες εμπορικές και βιοτεχνικές – μεταποιητικές δραστηριότητες του Δήμου, με αποτέλεσμα να ελκύει αναπτυξιακά προγράμματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος στοχεύει στην δημιουργία μιας νέας Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου, με την παράλληλη προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων και με την οποία, θα του δοθεί η δυνατότητα για ποιοτική παροχή υπηρεσιών, με σύγχρονο σχεδιασμό και με στοιχεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Έτσι λόγω του ότι, η ιστορία του Δήμου Σικυωνίων, ο πολιτισμός, η παράδοση και η καλλιτεχνική δραστηριότητα των ανθρώπων του από την αρχαιότητα έως και σήμερα είναι φημισμένες, ο Δήμος θέλησε να διαφοροποιήσει τα προς εκμετάλλευση ακίνητα ως προς την τέχνη.

Αποτέλεσμα, είναι να δημιουργηθούν ακίνητα που θα ελκύουν άτομα με ενδιαφέρον στις διάφορες εκφάνσεις της τοπικής τέχνης και καλλιτέχνες που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τα έργα τους.

Ένα θετικό στοιχείο για την επένδυση, σε σχέση με τη ζήτηση του υπό εξέταση τουριστικού προϊόντος, είναι ότι η απόσταση Αθήνας – Κιάτου ανέρχεται σε μόλις 107 χλμ., γεγονός που κάνει τον Δήμο εύκολα προσιτό στην πρόσβαση και σε σύντομο χρόνο.

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί πολύτιμο πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αφού παραμένει ένας από τους ελάχιστους εν ενεργεία τομείς της επιχειρηματικότητας, που μπορεί άμεσα να δώσει απτά αποτελέσματα για την άνοδο της οικονομίας.

Ο τουρισμός αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές οικονομικής ευρωστίας για τις χώρες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξή του. Τα οφέλη του δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Σύμφωνα με τον εννοιολογικό ορισμό του τουρισμού από τους καθηγητές Hunziker & Krapf του Πανεπιστημίου της Βέρνης (1942): «Τουρισμός είναι το σύνολο των σχέσεων και των γεγονότων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και της παραμονής των ατόμων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας τους, υπό τον περιορισμό ότι τόσο η μετακίνηση όσο και η παραμονή, δεν έχουν ως κίνητρο την άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας». Αν όμως το ενδιαφέρον εστιαστεί στη μέτρηση στοιχείων του τουρισμού και συγκεκριμένα της τουριστικής αγοράς, σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (World Travel Tourism Organisation) και του ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε ένα διαφορετικό τόπο διαμονής τους για χρονικό διάστημα έως ενός έτους, για λόγους αναψυχής, επαγγελματικούς ή άλλους.

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το πώς διαμορφώνεται η τουριστική αγορά στον ελληνικό χώρο. Επομένως, αρχικά θα μελετηθεί το πλήθος των αγαθών και των υπηρεσιών, που επιθυμούν να καταναλώσουν οι πελάτες – τουρίστες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή η ζήτηση. Ενώ παράλληλα, θα εξεταστεί το σύνολο των παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών, το εισόδημά τους, τα κίνητρά τους, αλλά και η διαφήμιση. Τέλος, θα μελετηθεί η τουριστική προσφορά της Ελλάδας, δηλαδή το πλήθος των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον καταναλωτή- τουρίστα, για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών του.

1.1. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βασικοί τομείς για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια είναι ο τουρισμός και οι εξαγωγές αγαθών, καθώς συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάκαμψη και άλλων κλάδων της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Ο τουρισμός συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή, αφού σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη από το έτος 2013 και στη συνέχεια, σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις τα τελευταία έτη, με αποκορύφωμα το 2019, τόσο στις αφίξεις μη κατοίκων στη χώρα, όσο και στα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό και την κρουαζιέρα.

Η ανάπτυξη του τουρισμού το 2019 επηρεάστηκε ευνοϊκά από τους ίδιους παράγοντες που επηρέασαν ευνοϊκά τα ποσοστά των προηγούμενων ετών. Οι κύριοι αυτοί παράγοντες είναι η ανάπτυξη των οικονομιών των βασικών χωρών προέλευσης των ξένων τουριστών στην Ελλάδα, αλλά και η διατήρηση της εικόνας της χώρας ως «Ασφαλής Προορισμός», σε μια εποχή έξαρσης των τρομοκρατικών επιθέσεων στις σημαντικές ανταγωνίστριες χώρες όπως σε αυτές της Ανατολικής Μεσογείου. Η αύξηση των τουριστικών αφίξεων στα βασικότερα αεροδρόμια της χώρας οφείλεται στην μεγάλη συμβολή των κρατήσεων της «τελευταίας στιγμής», που ευνοήθηκαν σε σημαντικό βαθμό και από τις πολιτικές αναταραχές στην Τουρκία. Ως αποτέλεσμα, ο ελληνικός τουρισμός ξεπέρασε τις προβλέψεις, με τις αφίξεις να ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέφτηκαν για διακοπές την Ελλάδα το 2019 σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Τουρισμού ενώ σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, οι κρατήσεις για το 2020, είναι ιδιαίτερα θετικές και προϊδεάζουν για μια αύξηση των εσόδων.

Άλλωστε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω λεχθέντα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική και στο κεφάλαιο με τίτλο «Εξελίξεις και προοπτικές στον εισερχόμενο τουρισμό (2010-2019)», «η συμβολή των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο ΑΕΠ της Ελλάδος βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας από 4,3% το 2010 σε 8,7% το 2018, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τις χώρες της Ευρωζώνης για το 2018 ήταν 2,5%. Επίσης, ο τουριστικός τομέας αποτελεί τον κυριότερο πόλο προσέλκυσης επενδύσεων και ως εκ τούτου συμβάλλει και με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της χώρας». Και προσθέτει η έκθεση, «η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας την τελευταία δεκαετία έχει φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο των κυριότερων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων τουριστικών προορισμών, με τις προοπτικές της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας να εμφανίζονται πολύ ενθαρρυντικές».

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έκθεσης της ΤτΕ για τον τουρισμό «η περαιτέρω ενίσχυσή του αποτελεί μονόδρομο, εφόσον η χώρα επιδιώκει να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την υψηλή ελκυστικότητά της ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση δράσεων για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» με επέκταση και σε άλλες μορφές (π.χ. συνεδριακός, ιαματικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός τουρισμός κ.ά.), μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αναδειχθούν και άλλες περιφέρειες προσελκύοντας επισκέπτες. Αν και οι χώρες προέλευσης επισκεπτών διευρύνθηκαν πέραν των κύριων αγορών την τελευταία δεκαετία, τα έσοδα από τις νέες αγορές, πέραν των παραδοσιακών, κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται δράσεις αναφορικά με τις συγκεκριμένες χώρες, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων ταξιδιωτών υψηλότερου εισοδήματος».

Σύμφωνα με επιμέρους στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση της ΤτΕ, από το 2010 μέχρι το 2018 παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ταξιδιωτικών αφίξεων και εισπράξεων, ενώ η ανοδική τάση συνεχίζεται και το 2019. Στο διάστημα αυτό οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 67,4% και οι διανυκτερεύσεις κατά 64,6%, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 120%. Την πρόσφατη περίοδο 2016-2018, στις έξι κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ρωσία, αντιστοιχούν το 36,4% των αφίξεων και το 51,5% των εισπράξεων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, ενώ έγινε άνοιγμα σε νέες αγορές, δεν άλλαξε σημαντικά η διάρθρωση και πάνω από το ήμισυ των εσόδων εξακολουθεί να προέρχεται από τις έξι κυριότερες χώρες, καθώς η μέση δαπάνη των επισκεπτών από τις νέες αγορές είναι χαμηλότερη εκείνων από τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης.

Για τα περισσότερα έτη της περιόδου 2010-2018 η αύξηση των εισπράξεων συνδέεται κατά κύριο λόγο με την άνοδο των αφίξεων. Παράλληλα, παρατηρείται μια τάση μείωσης της μέσης διάρκειας παραμονής των ταξιδιωτών, που έχει αρνητική επίδραση στις εισπράξεις. Ειδικότερα, στην αύξηση των εισπράξεων κατά 10,2% για το 2018 συνέβαλαν κατά 10,8% η αύξηση των αφίξεων, κατά 1,9% η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση, ενώ αρνητική συμβολή κατά 2,3% προήλθε από τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής. Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο κύριος παράγοντας αύξησης των εισπράξεων ήταν η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ οι αφίξεις δείχνουν συγκρατημένο ρυθμό αύξησης σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει μια στροφή σε ταξιδιώτες με δυνατότητα να δαπανήσουν μεγαλύτερο ποσό, γεγονός πολύ σημαντικό για τη μελλοντική πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων, η οποία δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στους αριθμούς των εισερχόμενων ταξιδιωτών.

Μεταξύ των κύριων χωρών προέλευσης, η μέση διάρκεια παραμονής και η δαπάνη ανά ταξίδι ήταν υψηλότερες από τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες για τους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ και χαμηλότερες για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία.

Ο τουρισμός είναι κλάδος που προσφέρει διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες και είναι πλήρως εκτεθειμένος στον διεθνή ανταγωνισμό. Αρνητικός παράγων όμως στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα, παραμένει η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΣΕΤΕ, οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%, εξαλείφοντας ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων. Όπως προκύπτει από την μελέτη της TMS A.E. (Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) για το ΙΝΣΕΤΕ για τη συγκριτική αξιολόγηση του φορολογικού πλαισίου της Ελλάδος, της Κύπρου, της Κροατίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, η Ελλάδα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις και κατά συνέπεια, έχει τα περισσότερα φορολογικά αντικίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού, σε σχέση με τις λοιπές ανταγωνίστριες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ποιότητας στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα λιμάνια, σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, καθώς και σε πολλά άλλα θέματα, όπως στην καθαριότητα και στο πράσινο. Η πρόσφατη ιδιωτικοποίηση μιας μεγάλης μερίδας περιφερειακών αεροδρομίων και η διαχείρισή τους από μεγάλη εξειδικευμένη εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας και ιδιαίτερα η έναρξη της διαδικασίας της αναγκαίας αναβάθμισης και ανάπτυξής τους, αναμένεται να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατάσταση στις αεροπορικές μεταφορές στη χώρα. Η ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών στη χώρα έχει ήδη λάβει εντυπωσιακές διαστάσεις με την είσοδο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και πολλών ξένων αεροπορικών εταιρειών σε πτήσεις εσωτερικού, που προφανώς επωφελούνται από την αυξανόμενη ταξιδιωτική κίνηση προς & από την Ελλάδα, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Ήδη η αύξηση των αεροπορικών θέσεων για δρομολόγια εσωτερικού προς τα βασικά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας παρουσίασαν αύξηση το 2016 κατά 46% (ή κατά 1,11 εκατ. θέσεις) έναντι του 2015. Το στοιχείο αυτό δείχνει ασφαλώς τον έντονο ανταγωνισμό που διεξάγεται από τις αεροπορικές εταιρείες στις πτήσεις εσωτερικού της χώρας, αλλά δείχνει και τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρονται στους ταξιδιώτες (και ιδιαίτερα στους τουρίστες) για χαμηλού κόστους μεταφορά τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Επιπλέον, η διεθνής ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού στηρίζεται στα αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα. Ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι η ικανοποίηση των πελατών από την παροχή υπηρεσιών στα ελληνικά ξενοδοχεία, που είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη πολλών διεθνών ανταγωνιστικών προορισμών.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται πλέον και από την καλυτέρευση της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Τουρισμού για το 2017, που καταρτίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας κλάδος της εθνικής οικονομίας που βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του. Η Ελλάδα κατατάσσεται για το έτος 2017 στην 24η θέση μεταξύ 136 χωρών συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,51 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 7 είναι η βέλτιστη επίδοση. Βρίσκεται ωστόσο σε χαμηλότερη θέση από τρεις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές αγορές (Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία), αλλά σε υψηλότερη από την Κύπρο και την Τουρκία.

Η ανέλιξη της Ελλάδας στην 24η θέση το 2017 (το 2016 ήταν στην 31η θέση μεταξύ 141 χωρών) χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή στην έκθεση του WEF. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης αποδίδουν αυτή τη θεαματική βελτίωση στις προσπάθειες της Ελλάδας να αξιοποιήσει τους φυσικούς της πόρους, στη μείωση των τιμών σε ό,τι αφορά τη διαμονή των ξένων τουριστών, καθώς και στη μείωση των χρεώσεων στα αεροδρόμια. Στα μειονεκτήματα, από την άλλη, περιλαμβάνονται (για πολλοστή φορά) τα ελάχιστα κίνητρα για την υλοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων, αλλά και ο χαμηλός βαθμός τεχνολογικής ετοιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά τις επίγειες υποδομές και τα λιμάνια, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση, κάτι όμως που επιδέχεται βελτίωσης δεδομένης της ολοκλήρωσης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και μερικών παρεμβάσεων στα λιμάνια της χώρας. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού περιλαμβάνεται το σχετικά υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και υγιεινής (11η θέση). Μπορεί να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις πλέον στο εθνικό σύστημα υγείας, όμως υπάρχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιδιωτικές υπηρεσίες. Επίσης, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι εύκολη για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών έχει ως συνέπεια η Ελλάδα να κατατάσσεται ως προς αυτό το κριτήριο στην 18η θέση. Η Ελλάδα, τέλος, θεωρείται μια χώρα που δεν έχει κλειστά σύνορα για επισκέπτες & εμπορεύματα και κατατάσσεται στην 32η θέση ως προς αυτό το κριτήριο, ενώ γενικά θεωρείται ασφαλής χώρα (στην 53η θέση).

Αξίζει να σημειωθεί, ο τουρισμός επιβαρύνθηκε τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από το 2015 και από την έξαρση του προσφυγικού προβλήματος και ειδικότερα από την μη ικανοποιητική διαχείρισή του, πρωτίστως στα αρχικά στάδια. Η έξαρση του προσφυγικού από το τέταρτο τρίμηνο 2015 και εντεύθεν, σε συνδυασμό με τα «capital controls» και την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ για τον τουρισμό που επιβλήθηκαν το έτος αυτό, πιθανότατα συνέβαλαν στην ανακοπή της δυναμικής αυξητικής πορείας των βασικών μεγεθών του τουρισμού. Σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε η Censuswide (συμβουλευτική εταιρεία) για το ΣΕΤΕ, όσον αφορά ειδικότερα στο κατά πόσο το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα έχει επηρεάσει την αντίληψη των ερωτηθέντων σχετικά με τα ταξίδια σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία και Τουρκία καταγράφεται μια σαφής επιδείνωση της αντίληψης για την Ελλάδα.

Ανάκαμψη των τουριστικών εσόδων μετά τις απώλειες του 2016 και νέο ρεκόρ διεθνών αφίξεων σημειώθηκε το 2017 στη χώρα. Συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας η κίνηση της οποίας εμφανίστηκε πτωτική περίπου 20% σε σχέση με το 2016 λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι συνολικές αφίξεις για το 2017 κινήθηκαν περί τα 28 εκατ. τουρίστες. Σε αυτό συνέβαλε και ο προγραμματισμός για επιπλέον 1,5 εκατ. αεροπορικές θέσεις (500.000 σε Αθήνα και 958.043 σε υπόλοιπους προορισμούς) τόσο από νέες όσο και από παραδοσιακές αγορές και η διαχρονική πληρότητα των αεροπλάνων. Οι περισσότερες επιπλέον αεροπορικές θέσεις (289.116) προς ελληνικούς προορισμούς μεταξύ των ξένων αγορών δρομολογήθηκαν από τη Βρετανία, ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων καταγράφονται από την Ιταλία (223.175). Στη διαμόρφωση των αυξητικών τάσεων για την Ελλάδα συμβάλλουν, κυρίως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία και οι υψηλές πληρότητες στην Ισπανία, η οποία σχεδόν εξάντλησε τις δυνατότητες διάθεσης ξενοδοχειακών κλινών στην αιχμή της σεζόν. Η θετική αυτή εικόνα συνεχίσθηκε και μάλιστα με αυξητικές τάσεις και κατά τα έτη 2018 και 2019 όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε.

1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσδιορίζεται σε κάθε περίοδο από τους εξής παράγοντες: α) από τις οικονομικές εξελίξεις στις χώρες προέλευσης, β) από το οικονομικό & το πολιτικό περιβάλλον της και ιδιαίτερα από την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό & στο εσωτερικό, γ) από την διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού και δ) από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων προσφυγικών ροών και της παράνομης μετανάστευσης.

Με βάση την έρευνα συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, προκύπτει ότι το 2015 και το 2016 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης από τις κύριες χώρες προέλευσης της Ευρώπης. Έτσι το 2016 αυξήθηκε κατά 7,5% και διαμορφώθηκε στις 28.071 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 26.114 χιλ. ταξιδιωτών το 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 4,7%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ, με ποσοστό συμμετοχής 61,3%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ, με ποσοστό 27,0% (το υπόλοιπο 11,7% αντιστοιχεί στα στοιχεία για τις κρουαζιέρες). Το 2016 η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 15,0% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 22,1% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του €, η οποία διαμορφώθηκε στις 8.282 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 9,1%, η οποία διαμορφώθηκε στις 8.935 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 11,7% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 3.139 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 1.314 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε στις 2.895 χιλ. ταξιδιώτες. Η εν λόγω αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα από όλες τις περιοχές προέλευσης οφείλεται στην ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και του ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών της Ζώνης του Ευρώ και γενικότερα της ΕΕ. Αντιθέτως, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ παρουσίασε μείωση κατά 12,1% και διαμορφώθηκε στις 7.583 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε αύξηση κατά 16,1% και διαμορφώθηκε στις 596 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στις 779 χιλ. ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 2016 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου σημείωσε μείωση 7,3% και ανήλθε στα 11.202 εκατ. €, έναντι πλεονάσματος 12.088 εκατ. € το 2015. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 919 εκατ. € ή 6,5%, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές που μειώθηκαν κατά 32 εκατ. € ή 1,6%. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 70 € ή 13,0% (δηλαδή 2016: 471 €, ενώ 2015: 541 €), αλλά η εισερχόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 7,5%. Αναλυτικότερα, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση παρουσίασε πτώση κατά 9,1% (2016: 68 €, 2015: 75 €), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,9 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2015 που ήταν 7,2 διανυκτερεύσεις. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στις 193.419 χιλ. διανυκτερεύσεις, έναντι του 2015 που ήταν 188.012 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016 διαμορφώθηκαν στα 13.207 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ κατά 14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.652 εκατ. €, αντιπροσωπεύοντας το 27,7% του συνόλου των εισπράξεων, όπως επίσης και στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 3,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.097 εκατ. €.

Ειδικότερα, το 2016 οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.580 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,1% σε σύγκριση με το 2015, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.517 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%. Πιο συγκεκριμένα, από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 5,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.128 εκατ. € και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,6% και διαμορφώθηκαν στα 889 εκατ. €. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.944 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 3,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν μείωση κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 728 εκατ. €.

Όμως όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα και με την ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική του Δεκεμβρίου 2019, η ανωτέρω εικόνα έχει αντιστραφεί με αποτέλεσμα, το σύνολο των εισπράξεων της τελευταίας δεκαετίας να καταγράφει ανοδικές τάσεις, με αποκορύφωμα το έτος 2018 όπου η συμβολή των εισπράξεων από τον τουρισμό ανήλθε στο 8,7% του Α.Ε.Π. σε σύγκριση με ποσοστό 4,3% το έτος 2010.

Η κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού διαμορφώθηκε από τον κύριο όγκο των εισπράξεων, που σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους. Το μερίδιο αυτών στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 93,9% το 2016, έναντι 94,5% το 2015, καθώς οι εισπράξεις τους μειώθηκαν κατά 7,0%.

Από την κατηγορία των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2016: 85,0%, 2015: 84,1%), των οποίων οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 11.226 εκατ. €. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,3% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 25,9%. Μείωση κατά 5,2% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. €. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 2,4%, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (2016: 6,1%, 2015: 5,5%).

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 193.419 χιλ. το 2016, έναντι 188.012 χιλ. το 2015, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,9%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 5,9% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 4,7%. Αύξηση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία κατά 5,2% και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 11,8%, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 19,7%. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ, αύξηση κατά 10,7% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα της κρουαζιέρας για το 2016, οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έφθασαν τις 4.093 στους κυριότερους ελληνικούς λιμένες (2015: 4.375 αφίξεις), οι οποίοι κάλυψαν το 85,1% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 5.053 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 5.118 χιλ. επισκέψεων επιβατών το 2015. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 90,9% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 1,5 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, έναντι 2 το 2015. Οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν στα 509 εκατ. €.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 43,8% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης, με 14,7% και 8,6% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 89,9% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 85,7% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στις 4.075 χιλ. διανυκτερεύσεις, ενώ οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας για την υπό μελέτη περίοδο εκτιμώνται σε 3.391 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8% σε σχέση με το 2015, γεγονός που επηρέασε θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα.

Στο πλαίσιο ειδικής έρευνας στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων τον Ιούλιο του 2016 σε 8 λιμάνια (Πειραιάς, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Ρόδος, Κατάκολο, Πάτμος και Μυτιλήνη), η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει την συμβολή του κλάδου της κρουαζιέρας στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1.279 ερωτηματολόγια. Η συμπλήρωσή τους έγινε τη στιγμή της πρώτης επιβίβασης (home port) ή της επανεπιβίβασης των διερχόμενων επισκεπτών (transit) στο κρουαζιερόπλοιο. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι οι διερχόμενοι ταξιδιώτες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 65 € σε κάθε λιμάνι προσέγγισης. Από το ποσό αυτό, περίπου τα 14 € αφορούσαν ξεναγήσεις, μουσεία και λοιπές δραστηριότητες, τα 29 € διάφορες αγορές, τα 6 € μεταφορές (π.χ. ενοικίαση οχημάτων), ενώ τα 16 € λοιπές δαπάνες. Η δαπάνη στα ελληνικά λιμάνια επιβίβασης ήταν σχεδόν διπλάσια από τη δαπάνη σε κάθε λιμάνι προσέγγισης και αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε 139 €. Από το ποσό αυτό, τα 26 € αφορούσαν ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία και λοιπές δραστηριότητες, τα 34 € διάφορες αγορές, τα 6 € μεταφορές (π.χ. ενοικίαση οχημάτων), ενώ τα 39 € λοιπές δαπάνες. Επιπρόσθετα, δαπανήθηκαν 34 € σε διαμονή εκτός κρουαζιερόπλοιου, καθώς οι επιβάτες με ελληνικό λιμάνι επιβίβασης πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο μία διανυκτέρευση πριν από την επιβίβασή τους.

Η κυριότερη χώρα προέλευσης είναι οι ΗΠΑ, με συμμετοχή 19,5% επί του συνόλου. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, με 11,4% και 9,4% αντίστοιχα. Οι έντεκα σημαντικότερες χώρες προέλευσης καλύπτουν το 77,7% των συνολικών εισπράξεων κρουαζιέρας.

Με βάση στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι πέντε περιφέρεις που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα τουριστικά μεγέθη τόσο σε έσοδα, όσο σε διανυκτερεύσεις ήταν του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και των Ιόνιων νήσων για το 2016.

Οι εισερχόμενοι τουρίστες δαπάνησαν περίπου 13 δις εκατ. € στη χώρα, από τα οποία πάνω από 3 δις € εισέπραξαν οι τουριστικές επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου και ελαφρώς λιγότερα της Περιφέρειας Κρήτης. Στην Αττική οι αντίστοιχες δαπάνες έφθασαν τις 1,7 δις €, στην Κεντρική Μακεδονία τις 1,69 δις €, και στα Ιόνια νησιά τις 1,5 δις €. Ειδικότερα, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πραγματοποιήθηκαν 5.227 36 εκατ. επισκέψεις και συνολικά τα έσοδα έφθασαν τα 3.136 εκατ. €. Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη ήταν η τρίτη υψηλότερη στη χώρα στα 600 €. Στις τρείς βασικότερες θέσεις των επισκεπτών ήταν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, ενώ με σημαντικά ποσοστά ακολούθησαν οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί. Στην Κρήτη, οι επισκέψεις άγγιξαν τα 4,537 εκατ. και τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3.095 εκατ. €. Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ήταν στα 682 € και καταγράφθηκε ως την μεγαλύτερη στη χώρα, όταν η μέση δαπάνη για όλη την Ελλάδα ήταν 449 €. Στην Αττική, οι επισκέψεις καταγράφθηκαν στα 4.543 εκατ. και τα έσοδα στα 1.734 εκατ. €, με σημαντικότερα ποσοστά επισκέψεων από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία αλλά και Κύπρο. Η μέση ταξιδιωτική δαπάνη ανά τουρίστα άγγιξε τα 381,7 €.

Οι περισσότερες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας φθάνοντας τα 6.395 εκατ., αλλά οι συνολικές εισπράξεις ήταν λίγο χαμηλότερες από της Αττικής στα 1.688 εκατ. €. Η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε στα 264 €, που ήταν δυστυχώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας. Ανάμεσα στους σημαντικότερους επισκέπτες της, οι κυριότερες εθνικότητες 37 ήταν Γερμανοί, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί και Βούλγαροι. Στα Ιόνια νησιά, οι επισκέψεις έφθασαν τα 2.457 εκατ. και τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.504 εκατ. €. Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη ήταν 611,9 € και οι περισσότερες αφίξεις ανά εθνικότητα ήταν Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Ιταλία.

1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.3.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Από τα στοιχεία της έρευνας κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ που διενεργείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προέκυψε ότι κατά το έτος 2016, στο σύνολο των καταλυμάτων παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 2,7%, αλλά και στις διανυκτερεύσεις κατά 4,0% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2015.

Συγκεκριμένα, κατά το 2016 παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 4,5% & 5,8% αντίστοιχα και στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 1,9% & 3,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2015.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε κατά το 2016 σε 50,1%, έναντι 49,1% κατά το 2015. Ειδικότερα, από τα μηνιαία στοιχεία προκύπτει ότι, το 84,8% των αφίξεων και το 92,0% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες από Απρίλιο έως και Οκτώβριο καταδεικνύοντας την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, σημαντική αύξηση της κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζεται στις Περιφέρειες της Κρήτης (11,6% στις αφίξεις και 8,1% στις διανυκτερεύσεις), των Ιονίων Νήσων (8,4% και 8,9% αντίστοιχα), του Νοτίου Αιγαίου (2,9% και 0,2% αντίστοιχα), της Πελοποννήσου (5,1% και 12,5% αντίστοιχα) και της Κεντρικής Μακεδονίας (1,6% και 2,5% αντίστοιχα). Αντίθετα μείωση σε απόλυτες τιμές των αφίξεων παρατηρείται στις Περιφέρειες της Αττικής κατά 2,3% όπου όμως παρατηρείται αύξηση κατά 0,1% στις διανυκτερεύσεις, στο Βόρειο Αιγαίο 18,9% στις αφίξεις και 13,2% στις διανυκτερεύσεις και στη Δυτική Ελλάδα κατά 9,6% στις αφίξεις όπου όμως παρατηρείται αύξηση κατά 2,6% στις διανυκτερεύσεις.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2016, σε απόλυτες τιμές, αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (83,1% των αφίξεων και 91,3% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (68,6% των αφίξεων και 75,5% των διανυκτερεύσεων).

1.3.2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η τουριστική επιχείρηση είναι ένα σύνολο ανθρώπων που εκμεταλλεύεται υλικούς & άυλους πόρους και αναπτύσσει σχέσεις υπό μια συντονιστική και ελεγκτική ηγεσία, για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών με βάση την «οικονομική αρχή». Η ύπαρξη των ανθρώπων είναι απαραίτητη για τη σύσταση και τη λειτουργία της.

Το μέγεθος αυτών των οικονομικών μονάδων (τουριστικών επιχειρήσεων) ποικίλει (από μικρές με εργασία μόνο του ιδιοκτήτη, μέχρι πολυεθνικές με εργασία πολλών ατόμων), όπως και οι δραστηριότητές τους, ενώ το κύριο αντικείμενο τους αποτελεί η παραγωγή και η πώληση ποικίλων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, οι τουριστικές μονάδες ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και το πλήθος τους είναι μεγάλο. Για την κατανόηση των τουριστικών επιχειρήσεων, μια κύρια κατηγοριοποίηση θα ήταν η εξής:

 • Μεταφορικές, με αντικείμενο τη μετακίνηση των τουριστών (π.χ. αεροπορικές & ακτοπλοϊκές εταιρείες).
 • Προμηθευτές, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (π.χ. καταλύματα, εστιατόρια).
 • Μεσάζοντες, με δραστηριοποίηση στην παραγωγή ή πώληση τουριστικών πακέτων σε τουρίστες (π.χ. tour operator, travel agent)
 • Οργανισμοί διαφήμισης, με ενασχόληση το management & marketing τουριστικών προορισμών.

Τα τουριστικά καταλύματα είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές και ευρέως διαδεδομένες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και το πιο σημαντικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος.

Σήμερα, το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς, οι απαιτήσεις των εγχώριων & των αλλοδαπών πελατών προοδευτικά αυξάνονται και παράλληλα, διογκώνεται η ζήτηση για ποιοτικές, ιδιαίτερες και πολυτελείς μονάδες, δημιουργείται η αναγκαιότητα για την χώρα να κινηθεί με γρήγορο βηματισμό προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ξενοδοχειακής υποδομής της. Τα τελευταία χρόνια επίσης, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης, στόχος των περισσότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ήταν η μείωση του κόστους και των τιμών με βάση τον ανταγωνισμό. Παρατηρούμε όμως ότι, έχει υπάρξει στροφή του ξενοδοχειακού επιχειρηματικού κόσμου προς την αύξηση της αξίας και της ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος, αλλά και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές ανώτερων εισοδηματικών τάξεων, με στόχο και την μεγιστοποίηση των κερδών τους.

Το 2016 το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 0,6% σε όρους δωματίων. Κατά την τελευταία δεκαετία, το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 5,7% σε μονάδες και κατά 10,6% σε δωμάτια. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων σε επίπεδο χώρας για την περίοδο αυτή παρέμεινε σχετικά σταθερό, και κυμαίνεται από 40 έως 42 δωμάτια.

Όσον αφορά στο μέγεθος των ξενοδοχείων, γίνεται η τυπική παραδοχή ότι τα ξενοδοχεία από 1 έως 20 δωμάτια χαρακτηρίζονται ως οικογενειακά, από 21 έως 50 δωμάτια ως μικρά, από 51 έως 100 δωμάτια ως μεσαία και από 101 δωμάτια και πάνω ως μεγάλα.

Το 2016, συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εμφανίζει το 46,1% των ξενοδοχείων της χώρας, έναντι 44% περίπου το 2009, ενώ εποχιακά λειτουργεί το 53,9% περίπου έναντι 56% το 2009. Σταθερά και διαχρονικά, τα ξενοδοχεία 3 αστέρων έχουν τα υψηλότερα ποσοστά συνεχούς λειτουργίας.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου του ΙΤΕΠ για το 2016, προκύπτει ότι περίπου το 95% των ξενοδοχείων πέτυχαν πληρότητες μέχρι 90% το Μάιο του 2016 και μόνο το 5% των ξενοδοχείων πέτυχε πληρότητες από 91%-100%. Αντίθετα, τον Αύγουστο το ποσοστό των ξενοδοχείων που πέτυχαν πληρότητες από 91% με 100% ανέρχεται σε 43% περίπου.

Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται τα πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι πολυτελείς κατοικίες.

1.3.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

O Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες προδιαγραφές καθώς και τις επιταγές της ισχύουσας ελληνικής τουριστικής νομοθεσίας (παρ 3 ε του άρθρου 16 του ν. 3190/2003), έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ως Φορέας Πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας για την οριστική κατάταξη στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των ΠΔ 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7- 3-2002) και ΠΔ 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000) αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (σε συντομογραφία ΕΔ και Δ) διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκροτήματα μέχρι δέκα δωματίων και τα κατ’ εξαίρεση μέχρι δεκαπέντε.

β. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα σε συγκρότημα είκοσι δωματίων (υπολογισμό υπνοδωματίων και καθιστικών).

γ. Μικτή μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε συγκροτήματα μέχρι είκοσι δωματίων.

Επιπλέον, τα ΕΔ και Δ κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση συστήματα λειτουργιών & τεχνικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, δηλαδή συστημάτων αστέρων και συστημάτων κλειδιών που εφαρμόζονται αντίστοιχα.

 1. MACRO- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ PEST

Παρακάτω αναλύεται το γενικευμένο ή μάκρο-περιβάλλον της επιχείρησης με την ανάλυση PEST. Πρόκειται για την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που διαμορφώνεται από τους πολιτικούς (political), οικονομικούς (economical), κοινωνικούς (social) και τεχνολογικούς (technological) παράγοντες.

Πολιτικό περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια, το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας ήταν είναι πολυτάραχο και ασταθές, κάτι που αναμφίβολα επηρέασε τη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, αφού για παράδειγμα, το έτος 2015 οι κυβερνήσεις άλλαξαν και το ίδιο και οι πολιτικές αποφάσεις (π.χ. πολιτική φορολόγησης τουρισμού) και η νομοθεσία σε πολλά θέματα του τουρισμού της χώρας. Τα τελευταία όμως έτη η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό. Γενικότερα, η ανάλυση του πολιτικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής τουριστικής πολιτικής, ενώ στοχεύει στην ουσιαστική ανάπτυξη, εξέλιξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Οικονομικό περιβάλλον

Η διεθνής οικονομική ύφεση της τελευταίας δεκαετίας επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για τον τουρισμό, ενώ η ελληνική οικονομία είναι εύθραυστη και ανατρέψιμη. Επιπλέον, οι κρατικές δαπάνες για επενδύσεις είναι μειωμένες. Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία αυξήθηκε και πολλές επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση, ειδικά του τουρισμού, ενώ η υπερφορολόγηση συνεχίζεται, αν και οι προοπτικές μείωσής της είναι πλέον εμφανείς. Επίσης, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλά και της κακής διαχείρισης, ήταν η εξαγορά πολλών ξενοδοχειακών μονάδων από επιχειρήσεις του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά, αναφορικά επίσης με τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εγκατάσταση σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων των τελευταίων χρόνων επιφέρει αύξηση στον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και αυξάνεται το ποσό του ξένου συναλλάγματος μέσω των εισερχόμενων τουριστών.

Κοινωνικό περιβάλλον

Η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και ενώ οι αφίξεις συνεχίζουν να έχουν ανοδική τάση, οι καταναλωτές μειώνουν σχεδόν κάθε χρόνο το συνολικό διαθέσιμο ποσό χρημάτων τους για τις διακοπές. Όμως, η καλή συνύπαρξη μεταξύ τουριστών και τοπικού πληθυσμού, καθώς και το κλίμα ασφάλειας ως ταξιδιωτικού προορισμού (σε σχέση με ανταγωνιστές) επηρεάζει θετικά το κλίμα του τουρισμού για την Ελλάδα, αλλά και την αύξηση στις αφίξεις των εισερχόμενων τουριστών. Από την άλλη, οι Έλληνες τουρίστες έχουν μειωθεί και το διαθέσιμο ποσό τους για διακοπές είναι χαμηλό, αποτέλεσμα που οφείλεται στα μεγάλα ποσοστά ανεργίας αλλά και στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας που είναι η μετανάστευση κυρίως από την Συρία, με αρνητικά επακόλουθα στον τουρισμό και στην τοπική κοινωνία σε πολλά νησιά της χώρας, κυρίως του ανατολικού Αιγαίου. Επιπλέον, η μετανάστευση πολλών Ελλήνων (ηλικίας κάτω των 35 χρόνων) στο εξωτερικό έχει ως δυσάρεστο αποτέλεσμα να φεύγει ένα σημαντικό μερίδιο μορφωμένων ανθρώπων, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους σε πολλούς τομείς της χώρας.

Τεχνολογικό περιβάλλον

Ο τουρισμός επηρεάζεται από τις τεχνολογικές τάσεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν τρόπους προώθησης & διαφήμισης των τουριστικών προϊόντων. Οι βασικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν να κάνουν με:

▪ Δημιουργία καναλιών διανομής μέσω διαδικτύου

▪ Αύξηση του αριθμού των καταναλωτών που έχουν πρόσβαση σε τηλεπικοινωνίες

▪ Αυτοματισμό διαδικασιών & εφαρμογών

▪ Δημιουργία νέων ελκυστικών εφαρμογών

▪ Χρήση εξελιγμένων λογισμικών για προσέλκυση και εξοικείωση των καταναλωτών με την εκάστοτε επιχείρηση

▪ Εξειδίκευση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και προσπάθεια για καινοτομίες & διαφοροποιήσεις

▪ Εξέλιξη ηλεκτρονικού εμπορίου

▪ Βελτίωση μεταφορικών μέσων

Σε αυτόν τον τομέα οι αλλαγές πρέπει να υιοθετούνται σταδιακά και να υπάρχει μακροχρόνιος προγραμματισμός, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε τόπου υποδοχής και της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

 1. MICRO – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ PORTER ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ο Michael Porter (1980) έχει προτείνει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των ανταγωνιστικών δυνάμεων, το οποίο αναγνωρίζει πέντε δυνάμεις (M. Porter, 1980, Competitive Strategy). Το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης προσδιορίζεται από τις δυνάμεις και είναι οι ακόλουθες:

❖ Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων

❖ Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (πελατών)

❖ Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

❖ Ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών

❖ Ο κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα

Κατά τον Porter, η ανταγωνιστική στρατηγική αποτελεί ένα συνδυασμό των στόχων που θέτει μία επιχείρηση και των πολιτικών, μέσω των οποίων επιδιώκει να τους επιτύχει. Ο σκοπός της ανταγωνιστικής στρατηγικής της εκάστοτε επιχείρησης είναι να βρει την κατάλληλη θέση στον κλάδο που ανήκει, έτσι ώστε να καταφέρει να αμυνθεί αποτελεσματικότερα από τις ανταγωνιστικές δυνάμεις ή να τις επηρεάσει υπέρ αυτής. Ο κλάδος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται η υπό μελέτη επιχείρηση είναι ο ξενοδοχειακός και προκειμένου να μελετηθεί αντικειμενικότερα, θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο κλάδος της φιλοξενίας και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός αποτελούν σήμερα μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά, όπου το απαραίτητο χαρακτηριστικό ανταγωνιστικότητας είναι η διαφοροποίηση της εμπειρίας του φιλοξενούμενου. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας κατά τη διετία 2015 – 2016 κατέγραψε οριακή αύξηση, τόσο στις μονάδες, όσο και στα δωμάτια. Διαχρονικά, όμως, κατά την περίοδο 2000-2016, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν κατά 22,6%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 31,7%. Από τη σύγκριση της κατανομής των ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας έχει αναβαθμιστεί θεαματικά, καθώς τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί, ενώ παράλληλα, αύξησαν το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό από 1% το 2000, σε 4,6% το 2016. Τα ξενοδοχεία 4 αστέρων αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 50% και τα ξενοδοχεία 3 αστέρων κατά 37%. Παράλληλα, αυξάνεται και το ποσοστό τόσο των μικρών και οικογενειακών ξενοδοχείων, όσο και των παραδοσιακών, που εντάσσονται στην κατηγορία 5*, τα οποία ως εκ τούτου προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας ανανεώνεται & αναβαθμίζεται, προσαρμοζόμενο στις σύγχρονες τάσεις.

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μελετά την ανάλυση του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης. Ουσιαστικά, μελετά τις εξωτερικές ευκαιρίες & απειλές και τις συσχετίζει με εσωτερικές δυνάμεις & αδυναμίες. Ακολουθεί η ανάλυση SWOT για την υπό μελέτη επιχείρηση.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

➢ Αδυναμία εκμετάλλευσης ακινήτων με την υφιστάμενη λειτουργία.

➢ Η δημοτική επιχείρηση θα διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους με τους αγοραστές των υπηρεσιών.

➢ Καλές υφιστάμενες σχέσεις με προμηθευτές, άρα καλύτερες τιμές και ευνοϊκότερη διαπραγματευτική δύναμη θα έχει η δημοτική επιχείρηση.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

➢ Η δημοτική επιχείρηση δεν έχει εμπειρία.

➢ Θα είναι μια νέα επιχείρηση σε λειτουργία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

➢ Ολοένα και ευρύτερη διάδοση του διαδικτύου και έτσι, αύξηση μεμονωμένων πελατών μέσω των ιστοσελίδων των καταλυμάτων συνειδητοποιώντας την ευκολία και την μείωση του κόστους.

➢ Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για την πληροφόρηση και την οργάνωση των διακοπών.

➢ Η τάση για χρήση ιστοσελίδων μέσω κινητών συσκευών και η ευκολία υλοποίησης της κράτησης.

➢ Χρηματοδοτήσεις από το Ε.Σ.Π.Α.

ΑΠΕΙΛΕΣ

➢ Ευχρηστία ιστοσελίδων ηλεκτρονικών κρατήσεων για αγορά διανομών, σε αντίστοιχες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

➢ Οι περισσότερες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς και εκτεταμένη εμπειρία & εξειδίκευση.

➢ Εξαγορά ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από μεγάλους ομίλους ξένων συμφερόντων.

➢ Η οικονομική κρίση και η μείωση του εισοδήματος των ιδιωτών ιδίως των Ελλήνων, μειώνει την δυνατότητα για ταξίδια.

➢ Υψηλός ανταγωνισμός.

 1. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ STP

Οι καταναλωτές διαφέρουν ως προς τις ανάγκες τους, την καταγωγή τους και την συμπεριφορά τους, ως προς το πώς αγοράζουν ένα προϊόν. Για αυτό, μια επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει το σωστό τμήμα της αγοράς που την ενδιαφέρει, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγοραστών αυτών και να δημιουργήσει αξία για να τους προσελκύσει και να γίνουν μόνιμοι πελάτες της. Πρόκειται λοιπόν, για την τμηματοποίηση της αγοράς (segmentation) που πρέπει να υλοποιεί κάθε τουριστική επιχείρηση, που θέλει να παραμένει βιώσιμη και κερδοφόρα. Έτσι, για την τμηματοποίηση της αγοράς ορίζονται κάποια βασικά κριτήρια:

 1. Γεωγραφικά κριτήρια τμηματοποίησης (προέλευση καταναλωτών)
 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
 • Ψυχογραφικά κριτήρια τμηματοποίησης

Σύμφωνα με την τμηματοποίηση της αγοράς και τους πόρους της κάθε μονάδας, προκύπτει η αγορά που στοχεύει (targeting) η επιχείρηση, ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς αυτής, για να δημιουργήσει πιστούς πελάτες.

Μετά την τμηματοποίηση και τη στόχευση το τελευταίο βήμα στη διαδικασία του STP είναι η τοποθέτηση (positioning), δηλαδή η θέση του προϊόντος της επιχείρησης στο μυαλό του καταναλωτή, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Το ζητούμενο στοιχείο της διαδικασίας αυτής είναι να υπάρξει διαφοροποίηση, να μην μπορεί να γίνει αντιγραφή και ο πελάτης να πληρώσει για αυτή τη διαφοροποίηση.

Η εν λόγω δημοτική επιχείρηση θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στον επισκέπτη της, με μια άνετη διαμονή, ήρεμο περιβάλλον, διαφοροποιημένες υπηρεσίες και φιλική εξυπηρέτηση. Για αυτό και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της διαφοροποίησης.

 1. ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: 4P

Μια επιχείρηση στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών ασχολείται με το marketing mix. Προσπαθεί δηλαδή, μέσω της έρευνας αγοράς να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον στοχευόμενο πελάτη της. Ή αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες, με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυμεί. Έπειτα, τα γνωστοποιεί μέσω της διαφήμισης & της προώθησης, ώστε να τα καταστήσει διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής, στην τιμή που θα πρέπει αυτά να διατίθενται. Ο βασικός στόχος του μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων είναι οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες ή διαφορετικά οι πιστοί πελάτες. Ειδικότερα, τα στελέχη μάρκετινγκ της επιχείρησης προσπαθούν να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη, προσφέροντας υψηλή αξία στα προϊόντα & τις υπηρεσίες τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μέσα από αυτή την διαδικασία επιτυγχάνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, δηλαδή η υπεροχή της έναντι του ανταγωνισμού. Τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ είναι το προϊόν (Product), η τιμή (Price), το κανάλι διανομής (Place) και η προώθηση (Promotion), που σε συνδυασμό αποτελούν το μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix- 4P).

PRODUCT

✓ Υπηρεσίες συνεδρίων & άλλων εκδηλώσεων.

✓ Υπηρεσίες Διαμονής.

✓ Υπηρεσίες Εστίασης: εστιατόριο που θα σερβίρει πρωινό και βραδινό, αλλά και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

✓ Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών: η υποδοχή θα δίνει πληροφορίες, όπως για οργανωμένες εκδρομές στην περιοχή, αθλητικές δραστηριότητες, ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων και άλλα.

PRICE

Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, θα είναι αντίστοιχη του τουριστικού προϊόντος, της ποιότητας του και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή. Η τιμολόγηση θα γίνει με βάση τον ανταγωνισμό, διότι είναι μια νέα επιχείρηση που θα προσπαθήσει να εδραιωθεί και αφού αποκτήσει φήμη σταδιακά, μόνο τότε οι τιμές θα μπορούν να είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τους ανταγωνιστές. Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να στοχεύει στη μεσαία εισοδηματική τάξη πελατών, αλλά μέσω της διαφοροποίησης θα προσπαθήσει αρχικά να αποκτήσει ένα καλό μερίδιο αγοράς, προσφέροντάς τους υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

PLACE

Κανάλια διανομής αποκαλούνται όλα τα μέσα εξεύρεσης πιθανών πελατών. Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών με τα κατάλληλα σημεία πώλησης των τουριστικών υπηρεσιών & των προϊόντων της επιχείρησης είναι κρίσιμη, γιατί επηρεάζει τις πωλήσεις της επιχείρησης. Επίσης, οι πολιτικές που ακολουθούνται από την επιχείρηση για κάθε κανάλι διανομής έχουν εξαιρετική σημασία.

Οι βασικότερες πολιτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, ανάλογα το κανάλι διανομής, θα είναι :

✓ Οικονομικής φύσεως: όπως εκπτώσεις ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων.

✓ Ευνοϊκότερων όρων για το κανάλι διανομής στα συμβόλαια.

Τα βασικότερα κανάλια διανομής της υπό εξέτασης επιχείρησης είναι:

✓ Οι τοπικοί και μη τουριστικοί πράκτορες (TUI κ.ά.).

✓ Η ιστοσελίδα της επιχείρησης με δυνατότητα απ’ ευθείας κράτησης μέσω e-mail & τηλεφώνου.

✓ Οι διαδικτυακοί τουριστικοί πράκτορες (Booking.com, trivago.com, Expedia, Hotel Beds, κ.ά.).

✓ Διαφημίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για απ’ ευθείας κρατήσεις.

PROMOTION

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία και σχεδιάζεται το πλάνο που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της επιχείρησης. Η επιχείρηση για την προώθησή της θα ασχολείται με τα μέσα προβολής και επικοινωνίας, κυρίως μέσω του ψηφιακού μάρκετινγκ. Τα κυριότερα εργαλεία του μάρκετινγκ που συνίσταται είναι η έρευνα, η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις και συγκεκριμένα για την υπό μελέτη επιχείρηση θα είναι τα εξής:

✓ Εταιρική ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βάση τα πρότυπα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

✓ Δημόσιες σχέσεις με τους τουριστικούς πράκτορες και tour operators.

✓ Έντυπα & ηλεκτρονικά φυλλάδια.

✓ Δημιουργία ελκυστικών πακέτων διαμονής & διατροφής.

✓ Υλοποίηση διαδικτυακών διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών.

✓ E-mail marketing.

✓ Συμμετοχή σε καμπάνιες συνεργατών (π.χ. τουριστικών πρακτόρων).

 

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επιχειρηματική στρατηγική που θα ακολουθήσει η εν λόγω επιχείρηση είναι η στρατηγική διαφοροποίησης, με την παροχή ποιοτικών προσφερόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας. H επιχείρηση θα απευθύνεται σε πελάτες μεσαίας εισοδηματικής τάξης. Για να επιτύχει η επιχείρηση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της θα είναι η υψηλή ποιότητα προσφερόμενης υπηρεσίας.

H στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση διαμορφώνεται με επίκεντρο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, δηλαδή επικεντρώνεται στην παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στον πελάτη με την παράλληλη προβολή και εκμετάλλευση του τουριστικού προϊόντος και του φυσικού κάλους του Δήμου Σικυωνίων. Η προσφορά ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη (όραμα της επιχείρησης). Στόχος της είναι η άριστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και η ικανοποίησή τους, για την ενίσχυση της πιστότητας μέσω μιας μοναδικής εμπειρίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ

Από τα σημαντικότερα θέματα που ασχολείται μια επιχείρηση αξιοποίησης ακινήτων και καταλυμάτων είναι η ενασχόληση με τις προμήθειές της, όχι μόνο για έναν ολοκληρωμένο έλεγχο κόστους, αλλά και για τη διατήρηση μια καλής ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις πρώτες ύλες & τα άλλα εφόδια που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και την παροχή των κατάλληλων προϊόντων στους πελάτες της.

 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

Στην επιχείρηση θα λαμβάνουν χώρα πολλές διαφορετικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να διαφοροποιείται και να κρίνεται απαραίτητη η κατηγοριοποίηση των πρώτων υλών & των άλλων εφοδίων. Παρατηρούμε ότι η ορθολογική χρήση των αποθεμάτων της αποθήκης αλλά και γενικότερα των πρώτων υλών είναι απαραίτητη για την σωστή διαχείριση των οικονομικών και συνεπώς της ευημερίας της. Επομένως:

✓ Πρώτες ύλες για τα επισιτιστικά τμήματα

Πρόκειται για πρώτες ύλες που σχετίζονται με την κουζίνα της επιχείρησης, όπου ο εφοδιασμός με τις απαραίτητες ποσότητες τροφίμων & ποτών από ντόπιους μικροπαραγωγούς (αλλά και από εξειδικευμένες εταιρείες) γίνεται σε προγραμματισμένη βάση.

✓ Πρώτες ύλες συντήρησης- καθαριότητας των χώρων

Οι πρώτες ύλες συντήρησης – καθαριότητας περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διατήρηση των δωματίων και των λοιπών χώρων σε άριστη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε απορρυπαντικά, εργαλεία καθαρισμού, και άλλα, οι παραγγελίες των οποίων θα γίνονται προγραμματισμένα ενώ στα σεντόνια, τις μαξιλαροθήκες, τις πετσέτες, τις κουβέρτες, τα είδη περιποίησης, τις λάμπες και άλλα, οι παραγγελίες θα γίνονται μια φορά το χρόνο.

✓ Γραφική ύλη

Απόθεμα ορισμένων ποσοτήτων αναλωσίμων ειδών γραφείου και γραφικών υλών θα υπάρχει στους αποθηκευτικούς χώρους. Αναλυτικότερα πρόκειται για στυλό, μελάνια, μολύβια, ανταλλακτικά υλικά για τον εκτυπωτή και το φαξ, χαρτί, CD. Οι παραγγελίες για τον εφοδιασμό της γραφικής ύλης θα γίνονται μια φορά το χρόνο.

✓ Ενέργεια

Οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια, νερό και καύσιμη ύλη για την κουζίνα και όχι μόνο θα χρησιμοποιούνται ανάλογα το τμήμα της επιχείρησης.

✓ Ανακύκλωση Υλικών

Στην εν λόγω δημοτική επιχείρηση, ο όγκος των άχρηστων υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν θα είναι μεγάλος, οπότε τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και σε συνεργασία με το Δήμο θα περισυλλέγονται από ειδικά απορριμματοφόρα.

 

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

Η δυναμικότητα της δημοτικής επιχείρησης κρίνει και τις ανάγκες της στην οργάνωση και τον αριθμό των ατόμων του τμήματος προμηθειών. Επιπλέον, αναλόγως την πληρότητα, υπολογίζονται οι εισροές των πρώτων υλών και το πρόγραμμά τους, δηλαδή τους προμηθευτές, τις ποσότητες, την ποιότητα, την μεταφορά και την παράδοσή τους. Στην εν λόγω επιχείρηση που είναι μια μικρή- μεσαία θα συνεργάζονται οι υπεύθυνοι τμηματάρχες με τον διευθυντή, διότι δε θα υπάρχει οργανωμένο αυτόνομο τμήμα προμηθειών. Οπότε, οι υπεύθυνοι θα φροντίζουν τα εξής:

 • Την αγορά των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος ανά περίοδο.
 • Την παραλαβή τους, τον έλεγχό τους και την καταγραφή τους για την έγκαιρη ανανέωσή τους.
 • Την έρευνα για νέα προϊόντα, αναλόγως την τιμή, το είδος και άλλα.
 • Την τήρηση αρχείου των προμηθευτών και την αντικειμενική αξιολόγησή τους περιοδικά, για την καταλληλότερη επιλογή εφοδίων.
 • Την ενημέρωση του Διευθυντή για την ολοκληρωτική λειτουργία του τμήματος.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι πρέπει να ελαχιστοποιούν το κόστος των προμηθειών και αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή επιλογή των προμηθευτών, την υποστήριξη σχέσεων εμπιστοσύνης & εξυπηρέτησης και τη σωστή διαχείριση των πρώτων υλών & εφοδίων. Βασικοί στόχοι του μάρκετινγκ των προμηθειών είναι: α) η ελαχιστοποίηση του κόστους τους μέσω της ορθολογικής διαχείρισής τους, β) ελαχιστοποίηση του κινδύνου που επιτυγχάνεται με την αξιοπιστία των προμηθευτών σε όλα τα επίπεδα (ποιότητας και χρόνων παράδοσης) και γ) δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μέσω καλής συνεργασίας και έγκαιρης αποπληρωμής υποχρεώσεων.

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η δημοτική επιχείρηση θα επιλέξει τις προμήθειες με βάση καθορισμένα στάδια, από τα οποία θα ξεκινήσει με την έρευνα αγοράς για κάθε είδος ξεχωριστά, για ποιοτικές προδιαγραφές, ποικιλία προϊόντων, τιμοκατάλογο και δειγματοληπτική αξιολόγηση αυτών. Έπειτα, η επιχείρηση θα επιλέξει τους προμηθευτές με κριτήριο την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων, την αξιοπιστία των εταιρειών και την οργάνωση του δικτύου τους και τέλος, την πιστοποίηση των προμηθευτών για τα παρεχόμενα προϊόντα. Στη συνέχεια ορίζονται οι τιμολογιακές πολιτικές που θα καθορίσουν την συνεργασία και των δύο μελών, μέσω της σύναψης συμβάσεων.

Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για τις σωστές συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και φύλαξης των προμηθειών με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως ψυγεία, καταψύκτες και για τα σωστά πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά. Έτσι συνοψίζοντας, οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση των προμηθευτών θα είναι οι εξής:

 • Ποιότητα
 • Τιμολογιακή πολιτική και διακανονισμοί
 • Αξιοπιστία μεταφορών και παράδοσης
 • Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές της ζήτησης
 • Ποικιλία προϊόντων και βελτίωση ποιότητας αυτών
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής για τη φύλαξη και μεταφορά των προμηθειών τους

Επίσης, η δημοτική επιχείρηση για να επιλέξει τους καταλληλότερους προμηθευτές θα ερευνήσει τις ακόλουθες πηγές:

 • Τοπικό Επαγγελματικό Οδηγό & Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Εξειδικευμένα περιοδικά & δείγματα
 • Αντιπρόσωποι εταιρειών που επισκέπτονται τις επιχειρήσεις με σκοπό την ενδεχόμενη συνεργασία
 • Διαδίκτυο

Οι τεχνικές ελέγχου που θα εφαρμόσει η δημοτική επιχείρηση ορίζονται από την διοίκηση και είναι:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού, για τα πρότυπα και τις διαδικασίες που μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης.
 • Καθιέρωση προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, για την σωστή διαχείριση των πρώτων υλών, την καταλληλότερη ποσοτικοποίηση της χρήσης αυτών, καθώς και την μέθοδο της προετοιμασίας των πρώτων υλών και την άριστη εκτέλεση των εργασιών.
 • Παρακολούθηση και βελτίωση των ενεργειών του προσωπικού (π.χ. λάθος υπολογισμοί ποσοτήτων, ελλείψεις γνώσεων), αλλά και των προτύπων και των διαδικασιών, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους των πρώτων υλών & άλλων εφοδίων εξετάζεται το ανά μονάδα κόστος κάθε εισροής και οι απαιτούμενες ποσότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης επηρεάζονται από τα συνολικά έξοδα και από τη διαφορά τους προκύπτει το κέρδος της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Κόστος πρώτων υλών για τα επισιτιστικά τμήματα

Η δημοτική επιχείρηση δύναται να λειτουργεί εστιατόριο και καφέ-μπαρ ως επισιτιστικά τμήματα. Οι ανάγκες τροφοδοσίας τους είναι καθημερινές και απαιτητικές, για αυτό η διαχείριση των πρώτων υλών τους πρέπει να είναι ορθολογική σε σχέση πάντα με την ποιότητα και τη δυναμικότητα ανά περίοδο. Έτσι σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τα κόστη για όλες τις πρώτες ύλες παρασκευής των κύριων και μη γευμάτων του εστιατορίου και του καφέ-μπαρ.

 • Κόστος πρώτων υλών για καθαριότητα & συντήρηση των καταλυμάτων

Σε αυτήν την κατηγορία κόστους περιλαμβάνονται όλες οι πρώτες ύλες & τα άλλα εφόδια, όπως καθαριστικά, απορρυπαντικά, λάμπες, σακούλες και χρώματα, που αφορούν την καθαριότητα & υγιεινή των χώρων των καταλυμάτων, αλλά και την συντήρηση αυτών.

 • Κόστος για ενέργεια, καύσιμη ύλη & νερό

Το κόστος αυτό είναι μεγάλο, γιατί οι ενεργειακές πηγές καταναλώνονται και δεν παράγονται από την επιχείρηση και επομένως, η σωστή διαχείρισή τους είναι σημαντική.

 • Κόστος γραφικής ύλης

Τα αναλώσιμα είδη γραφείου & η γραφική ύλη που καταναλώνονται στην επιχείρηση, συνθέτουν τα κόστη της κατηγορίας αυτής.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Για την σωστή λειτουργία των ακινήτων της επιχείρησης θα πρέπει ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κατασκευή και η διαμόρφωσή τους να συμφωνούν με τις προδιαγραφές. Αρχικά, το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού θα είναι κεντρικό για τους κοινόχρηστους χώρους και αυτόνομο στα δωμάτια προκειμένου να ικανοποιείται ο πελάτης. Οι ανάγκες ηλεκτροδότησης των μονάδων θα καλυφθούν από το υπάρχον δίκτυο, η δε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται είτε μέσω του βασικού παρόχου (Δ.Ε.Η.) είτε των εναλλακτικών παρόχων, προς όφελος πάντα της επιχείρησης. Η παροχή του νερού (που θα είναι συνεχής όλο το 24ωρο) θα γίνεται από το υπάρχον δίκτυο της ΔΕΥΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων), ενώ το νερό θα ανακυκλώνεται για το πότισμα του πρασίνου του εξωτερικού χώρου. Τα ακίνητα θα είναι συνδεδεμένα με το υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας) ή εναλλακτικών παρόχων και θα έχει ικανοποιητική κάλυψη διαδικτύου σε όλους τους χώρους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Στόχος για την ευημερία και την επιτυχία της δημοτικής επιχείρησης θα είναι η ορθή διαχείριση και η κατάλληλη διοίκηση της επιχείρησης. Επομένως, η σωστή ανάλυση και σχεδίαση της οργάνωσης της επιχείρησης μέσω του προγραμματισμού της οργάνωσης και του ελέγχου, θα οδηγήσουν στην επιτυχία του και την εδραίωσή της στην τουριστική αγορά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το οργανόγραμμα της επιχείρησης, που είναι ίσως η σημαντικότερη ενέργεια για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης, με άλλα λόγια, η οργανωτική δομή της. Επιπλέον, θα προβλεφθούν τα γενικά έξοδα της επιχείρησης που βοηθούν στην υλοποίηση και επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού σε τμήματα δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τους εργαζομένους στον τομέα που είναι καλύτερος ο κάθε ένας και να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέσω της οργάνωσης τους, αυτό επιτυγχάνεται όταν βασίζεται σε αρχές, όπως εξειδίκευση της εργασίας μέσω ανάθεσης καθηκόντων, ιεράρχηση των εργαζομένων, διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και τμηματοποίηση των εργασιών της επιχείρησης. ‘Έτσι ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, οι εργασίες εξειδικεύονται αρκετά ή ελάχιστα, διευρύνονται ή συρρικνώνονται και αναθέτονται στα πιο κατάλληλα πρόσωπα. Για να είναι αποδοτική η οργάνωση των εργασιών, θα πρέπει να υπάρχει πάντα ο κατάλληλος αριθμός ατόμων σε σχέση με τις εργασίες της επιχείρησης. Αυτό επομένως εξαρτάται κυρίως από το φύση των εργασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, την εμπειρία των προϊσταμένων και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, που επιθυμεί να παρέχει η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστιατορίων και εν γένει αξιοποίησης ακινήτων συνήθως λειτουργούν με μια οργανωτική δομή που βασίζεται στην τμηματοποίηση ανά λειτουργία, δηλαδή στις διαφορετικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως της παροχής υπηρεσιών, της πώλησης προϊόντων, της διοίκηση προσωπικού και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο καλύτερος έλεγχος της επιχείρησης, η ευκολότερη ανάθεση αρμοδιοτήτων, η εξειδίκευση των εργασιών και η εύκολη αναδιάρθρωση του προσωπικού σε κάθε περίπτωση.

Το οργανόγραμμα είναι ένα κατακόρυφο διάγραμμα, όπου η οργανωτική δομή της επιχείρησης παρουσιάζεται συνήθως σε μορφή πυραμίδας και η οργάνωση ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω ανάλογα με τα τμήματα της επιχείρησης. Στην κορυφή αυτής βρίσκεται ο Διευθυντής, ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο των υφιστάμενων, αλλά και της λειτουργίας της μονάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οργανόγραμμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις και τη δυναμικότητα της, για να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του.

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, τα κόστη διακρίνονται σε άμεσο & έμμεσο κόστος (γενικά έξοδα). Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει το κόστος υλικών, της εργασίας και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες. Στα γενικά έξοδα περιλαμβάνονται τα έμμεσα κόστη, τα οποία δεν μπορούν να επιβαρύνουν απευθείας κάποιο κέντρο κόστους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Μια επιχείρηση απαρτίζεται από ανθρώπους, που αναμφισβήτητα αποτελούν την κινητήρια δύναμή της. Επιπλέον, σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ο κατάλληλος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ σημαντικός για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία της. Ένας λοιπόν βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον αριθμό των υπαλλήλων είναι η εποχικότητα, επομένως ανάλογα με την πληρότητα των τουριστικών της δραστηριοτήτων, θα υπάρχει ένας αριθμός μόνιμων αλλά και έκτακτων ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Τα άτομα αυτά για να είναι αποτελεσματικά πρέπει πρωτίστως να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και καταρτισμένα, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες. Η επιλογή του προσωπικού πρέπει να είναι προσεκτική και να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, πρωτίστως αναλόγως τη θέση εργασίας. Η επιτυχία του προσωπικού, θα είναι στο να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων τους για την επιχείρηση και να ασπάζονται & υιοθετούν τις αρχές, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Για την ανεύρεση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να προσδιοριστούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Η προσέλκυση ενός ικανού αριθμού υποψηφίων, με τα απαιτούμενα προσόντα της κάθε θέσης, αποτελεί το πρώτο βήμα στην στελέχωση της επιχείρησης. Λόγω της ανεργίας που έχει προκληθεί από την οικονομική κρίση, η επιχείρηση θα βρει προσωπικό σχετικά εύκολα και καλά καταρτισμένο.

Στόχος της εκπαίδευσης θα είναι η ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊόντων και για αυτό θα είναι συνεχής, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις τάσεις που κυριαρχούν στον κλάδο. Η εκπαίδευση θα διαφέρει σε κάθε θέση εργασίας και ο χρόνος της επίσης. Η επίδοση των εργαζομένων θα αξιολογείται και θα επιβραβεύεται, ανάλογα με την εργατικότητα, τη συνέπεια, την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, αλλά και τη θέση του κάθε εργαζόμενου.

 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Για τον υπολογισμό του κόστους του απαιτούμενου προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της μονάδας, θα ακολουθηθούν τα πρότυπα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη και τα διάφορα επιδόματα.

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ως γενικός διευθυντής θα οριστεί άτομο με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Το άτομο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων της, επομένως θα είναι υπεύθυνος όχι μόνο για το προσωπικό, αλλά και για τα συμβόλαια και το μάρκετινγκ της επιχείρησης. Ο γενικός διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των ακινήτων, συνεδρίων & άλλων εκδηλώσεων, αλλά και εστιατορίων.

 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα τμήματα συντήρησης θα απαρτίζονται από το τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης. Το άτομο της συντήρησης θα επιβλέπει, θα ελέγχει και θα επιδιορθώνει όλα τα συστήματα των ακινήτων της επιχείρησης. Επιπλέον, όλο το προσωπικό θα φροντίζει για την ασφάλεια των επισκεπτών και την φύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τα τμήματα της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό καταλυμάτων θα απαρτίζει τα ακόλουθα:

 1. Τμήμα Δωματίων
 2. Τμήμα Υποδοχής
 3. Τμήμα Καθαριότητας
 4. Τμήμα Εστιατορίου & Καφέ-μπαρ
 5. Τμήμα Συνεδρίων & άλλων εκδηλώσεων

Ο παράγοντας που επηρεάζει τον αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης είναι η εποχικότητα, όπως προαναφέρθηκε, επομένως ανάλογα με την λειτουργία των τουριστικών δραστηριοτήτων, θα υπάρχει ένας αριθμός μόνιμων αλλά και έκτακτων ατόμων για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Ο γενικός διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της κάλυψης των θέσεων και από έκτακτους, για την κατάλληλη κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών της επιχείρησης λόγω αλλαγών της πληρότητας. Έτσι, τους μήνες υψηλής πληρότητας, θα προστίθεται ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στα επισιτιστικά τμήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Προκειμένου να αποφασιστεί αν θα υποστηριχτεί και θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο, η μελέτη σκοπιμότητας που εξετάζεται, αποτελεί βασικό εργαλείο για παροχή πληροφοριών στον επενδυτή. Ως επένδυση ορίζεται η πράξη με την οποία αποκτάται μακροπρόθεσμα ένα διαρκές αγαθό από έναν επιχειρηματικό φορέα (δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, όμιλοι). Επίσης, ο όρος «επένδυση» περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, όπως η εκπαίδευση προσωπικού, η έρευνα & ανάπτυξη και η απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο σκοπός της επένδυσης μιας δημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων και προώθησης τουριστικού προϊόντος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της, δηλαδή να βρεθούν τα κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αξίζει να γίνει η επένδυση, προκειμένου να  δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία από το κόστος τους.

Το βασικότερο πρόβλημα των επενδύσεων είναι η μετατροπή ρευστότητας σε παραγωγικό ενεργητικό, το οποίο θα αντιπροσωπεύεται από τις πάγιες επενδύσεις και το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, αλλά και η δημιουργία ρευστότητας από την χρήση αυτού του ενεργητικού. Άρα, για την χρηματοοικονομική ανάλυση και την τελική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να αξιολογηθούν οι απαιτούμενες εισροές & εκροές που θα παραχθούν και οι μελλοντικές ωφέλειες σε χρηματοοικονομικούς όρους. Συνοπτικά, θα πρέπει να καθορίζονται, να αναλύονται και να ερμηνεύονται σωστά η έκταση και οι στόχοι της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, για να προκύπτουν όλες οι συνέπειές της.

 

 

 1. 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η υπό μελέτη δημοτική επιχείρηση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τα ίδια κεφάλαια του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος θα παραχωρήσει προς χρήση και εκμετάλλευση τα παρακάτω ακίνητα ιδιοκτησίας του:

α/α ΑΚΙΝΗΤΟ
1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΑΡΙΟΥ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
3 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
4 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο.
6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
7 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΙΑΣ
9 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
10 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
11 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ
12 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΣΙΟΥ
13 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
14 «ΕΞΟΧΙΚΟ» ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
15 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΙΝΟΥ
16 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
17 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΙΑΣ
18 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ
19 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ
20 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
21 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ
22 ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ
23 ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ

 

Επίσης, θα διαθέσει το ποσό των 60.000 €, ως κεφάλαιο κίνησης και πρώτης εγκατάστασης το οποίο δύναται να καταβληθεί τμηματικά.

Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1/ Δ/κού – Α’

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών για περαιτέρω ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 24/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email