24/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  24 / 2019

     ΘΕΜΑ: 5ον «Περί  παραχωρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου  του  1ου  Γυμνασίου   Κιάτου στην κ. Ποτού Ευριδίκη – Μαρία για την πραγματοποίηση ξιφασκίας»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου  του  1ου  Γυμνασίου   Κιάτου στην κ. Ποτού Ευριδίκη – Μαρία για την πραγματοποίηση ξιφασκίας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η  κ . Ποτού Ευριδίκη – Μαρία του Κων/νου    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 04-06-2019  αίτησή της ,με την οποία μας ζητεί να της χορηγήσουμε το κλειστό  Γυμναστήριο του  γηπέδου μπάσκετ, (Βοηθητικό) που βρίσκεται στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, Δευτέρα έως Σάββατο δυο ώρες απογεύματα προκειμένου να ξεκινήσουν τον υπό σύσταση σύλλογο (ακαδημία) ξιφασκίας

Η εκδήλωση  δεν  θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας  της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,   ενημερώθηκε για την εν λόγω παραχώρηση,

Σχετικό έγγραφο της ενημέρωσης της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου 133/06-06-2019.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

     Την παραχώρηση της χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του  γηπέδου Μπάσκετ,  (Βοηθητικό) του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στην κ. Ποτού Ευριδίκη – Μαρία, Δευτέρα έως Σάββατο δυο ώρες απογεύματα προκειμένου να ξεκινήσουν τον υπό σύσταση σύλλογο (ακαδημία) ξιφασκίας  με την προϋπόθεση  τήρησης  της  υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Επειδή το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται  ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    24  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

1.- Λούτα                   Αικατερίνη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

3.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

4.- Κελλάρης              Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  10-06-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email