24/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

-ως προς

τον ορισθέντα δικηγόρο

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 24/2019   Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2019 Απόφασης Δημάρχου και Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 17ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2019 Απόφασης Δημάρχου σε ορθή επανάληψη και Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανωτέρω Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. πρωτ. 1310/06.02.2019, με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο της 8/2/2019 κατά τη συζήτηση αιτήσεως του Μπιθαρά Νικόλαου.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 21/2019 (ΨΤΜΗΩ1Θ-ΙΕ7) απόφαση Δημάρχου σε ορθή επανάληψη,
  • την 25/2019 (6ΤΖΤΩ1Θ-ΣΦΡ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 21/2019 απόφαση Δημάρχου σε ορθή επανάληψη περί ορισμού της δικηγόρου Πρωτοδικείου  Κορίνθου  κας Αικατερίνης Μπασιώτη προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος την 8/2/2019 κατά τη συζήτηση αιτήσεως του Μπιθαρά Νικόλαου.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 85,56€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών». (ΑΑΥ 25/2019)

 

Ε. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email