24/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 24/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος Χαλκιά Αθανασίου περί, Ανάπλαση πλατείας Φιλλύρα .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επί αιτήματος Χαλκιά Αθανασίου περί, Ανάπλαση πλατείας Φιλλύρα», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ.Πρωτ.16428/ 4-10-2017 αίτημα του κ. Χαλκιά Αθανασίου, με το οποίο αιτείται την εκ νέου ανάπλαση της πλατείας φυλλύρα στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου, εντός της οποίας βρίσκεται το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του .

Β. Την αριθ. 4/2018 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου με την οποία κατά πλειοψηφία προτείνει την υλοποίηση από τον αιτούντα και ιδιοκτήτη του καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός της πλατείας Φυλλύρα , τα αναφερόμενα στην αριθ. 409/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε ληφθεί μετά από αίτημα του προηγούμενου ιδιοκτήτη του ιδίου καταστήματος. Η υλοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τα τότε υποβληθέντα στοιχεία (Τεχνική έκθεση και Σχέδια) και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας .

Γ. Την αριθ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 26-01-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   1/ 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   « Περί γνωμοδοτήσεως επί του εγγράφου του κ. Χαλκιά

                                                                             Αθανασίου»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 740/22-01-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                         1.- Κων/νος         Σαρχάνης     (Αντιπρόεδρος)

2.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)                             2.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                             3.- Παύλος           Χρυσικός             Μέλος)

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Η Πρόεδρος εισηγούμενη προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Γνωμοδότηση επί του εγγράφου του κ. Χαλκιά Αθανασίου.»

Ακολούθως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Γνωμοδότηση επί του εγγράφου του κ. Χαλκιά Αθανασίου.

ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 16428/23-0-2018 σχετικό έγγραφό της και μας διαβιβάζει το έγγραφο του κ. Χαλκιά Αθανασίου, (Όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης) που αφορά στην αξιοποίηση- συντήρηση-ανάπλαση της πλατείας Φιλλύρα και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 16428/23-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την υπ’ αριθ. 409/2013 Α.Δ.Σ.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 

1.- Tην συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

2.- Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ ανάπλασης της πλατείας Φιλλύρα στην Δ.Κ. Κιάτου, από τον ιδιώτη Χαλκιά Αθανάσιο, ιδιοκτήτη Κ. Υ. Ε. επί της οδού Φιλλύρα αριθ. 16, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία (Τεχνική έκθεση και σχέδια) όπως ακριβώς αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 409/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπλάσεως της εν λόγω πλατείας και πάντοτε με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και τα συνημμένα σχέδια που υπάρχουν και έχουν κατατεθεί στην ίδια υπηρεσία.

και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

    

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/ 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 29-01- 2018  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                Κελλάρη   Ιωάννα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ.Πρωτ.16428/ 4-10-2017 αίτημα του κ. Χαλκιά Αθανασίου ,
  • την αριθ. 4/2018 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
  • την αριθ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • την αριθ. 409/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Δεν εγκρίνει , το με αριθ.Πρωτ.16428/ 4-10-2017 αίτημα του κ. Χαλκιά Αθανασίου και παραπέμπει τον αιτούντα στην αριθμ. 409/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναπλάσεως της Πλατείας Φιλλύρα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 24/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email