239/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 239/2021   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της από 18/05/2021 και με αρ. κατάθεσης 366/25.08.2021 αίτηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωτέων εκτάσεων στα Ο.Τ.  100-106 και 101-107 στην πόλη του Κιάτου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 350/10871/03.09.2021 (6Ε9ΣΩ1Θ-9Τ7) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γεώργιο Βρέντα προκειμένου να επιδώσει στους αντιδίκους την από 18/05/2021 (αρ. κατάθεσης 366/25.08.2021) αίτηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωτέων εκτάσεων στα Ο.Τ. 100-106 και 101-107 στην πόλη του Κιάτου.

 

Η αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 564,20€ σύμφωνα με την 350/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 239/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email