239/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  239/2020

Περίληψη: Έγκριση  εκπονηθεισών Μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  Β’ (προ ημερήσιας διάταξης)  

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : «Έγκριση  εκπονηθεισών Μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 11802/13-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κιάτο :

Αρ. Πρωτ.:

13-11-2020

11802

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προς: κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Βασιλική Πέτρου   του Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση  εκπονηθεισών Μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Δήμος Σικυωνίων προγραμματίζει την υλοποίηση των ακόλουθων έργων :

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Το  έργο περιλαμβάνει υδροληψία (άντληση από χάνδακα) και την κατασκευή συλλογικού δικτύου αγωγών, στη θέση «Δρίζα» Στυμφαλίας,, για την άρδευση αγροκτημάτων σε περιοχή της Κοινότητας Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

  1. ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

Το  έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 5 δεξαμενών και συλλογικού δικτύου αγωγών, για την άρδευση αγροκτημάτων, σε περιοχές της Κοινότητας Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί υδροληψία (γεώτρηση) στη θέση «Μπρίμιζα» Καισαρίου.

Η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω έργων του Δήμου, προέβη στην εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών :

 

1α.       Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

1β.          Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

1γ.          Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

2α.       Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

2β.          Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

2γ.          Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω :

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση των ακόλουθων μελετών που συντάχθηκαν  και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων:

 

1α.       Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

1β.          Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

1γ.          Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 

 

2α.       Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

2β.          Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

2γ.          Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Σικυωνίων

Βασιλική Πέτρου

Γεωπόνος ΠΕ9

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την με αριθ. πρωτ.11802/13-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β. Εγκρίνει &  π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι,  τις μελέτες της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια υλοποίησης των έργων με τίτλο :  

  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
  2. «ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» όπως αυτές συντάχθηκαν υπογράφηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως ως ακολούθως :

 

1α.        Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

1β.        Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

1γ.        Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 

 

2α.        Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

 

2β.        Γεωργοοικονομοτεχνική Μελέτη για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

 

2γ.        Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για το Έργο με τίτλο : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 239/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email