239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 239/2019   Θέμα: Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και του φόρου  ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

και του φόρου  ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 13697/11.11.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να «εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, του ν.25/1975 (Α’ 74), ν. 429/1976 (Α’ 235), των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του ν. 1080/1980 (246 Α΄),  του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), των άρθρων 16 παρ. και 27 παρ. 4 του ν. 2130/1993 , του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του ν. 2307/1995, του άρθρου 9 παρ. 14 του ν. 2503/1997, του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 2539/1997, του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και τέλος του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά :

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και

β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

            Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

            Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

            Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

            Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

            Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

            Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α’ 148) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 55905/29-7-2019 (Β’ 3054) σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το έτος 2020 και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) έτσι όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και της σχετικής υποχρέωσης στη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο προϋπολογισμό, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασής σας προκειμένου εν συνεχεία αυτή να εισαχθεί στο Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού ανταποδοτικών τελών ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό  αποκλειστικά την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2020 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:

 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2018,
 • Την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτος 2019 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020,
 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο,
 • Την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2019, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :
 1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

 

 1. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
 2. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2020, θα καταρτισθεί με στοιχεία απολογιστικά του πρώτου οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος) 2019.

Στα πλαίσια αυτά, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σικυωνίων:

 

I.                 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

 

 1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018

 

·                               Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2018:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2.008.319,03
 

0313

Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων 625,00
2111 Από τέλη καθαριότητας 21.001,53
 

3211

 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

568,67

 

 

5113

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά

 

 

168.051,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.198.565,98

 

 

 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2018:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.260.528,68
 

0313

Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων  

400,00

2111.001 Από τέλη καθαριότητας 13.573,50
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 525,01
 

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά  

112.034,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.387.061,69

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Οικονομικού Έτους 2019:
  • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2019:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.297.355,25  
 

0313

 

Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές

 

595,00

 
2111.001 Από τέλη καθαριότητας 20.397,69  
 

3211

 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

2.617,04

 
 

 

5111

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά

 

 

         2.931,81

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.323.896,79

 

 

 • Για την περίοδο Σεπτεμβρίου  – Δεκεμβρίου 2019, η εισπραξιμότητα στους ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτρ/σμού, αναμένεται να είναι η εξής:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού     747.790,35
 

 

0313

 

Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κλπ. κοινόχρηστων χώρων

 

 

225,00

2111.001 Από τέλη καθαριότητας    7.428,03
 

3211

 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

     43,66

 

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 253.604,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.009.092,02

 

 

 • Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από την  υπηρεσία  καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού  αναμένεται  να  είναι:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2019 31/12/2019
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2.045.145,60
 

 

0313

 

Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων

 

 

820,00

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  27.825,72
 

3211

 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

2.660,70

 

 

5111

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά

 

 

  256.536,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.332.988,81

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018

 

·                                           Για  το  σύνολο  του  οικονομικού  έτους  2018,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   706.485,76
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49.521,32
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 851.244,88
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.619,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ        129,40
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    99.391,85
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    85.909,92
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    8.997,32
02.20.73 ΕΡΓΑ   2.089,09
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 43.587,91
 

02.20.8511

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  

          12.278,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  1.863.255,12

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 (1ος – 8ος), οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο  ήταν:

 

 

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 445.953,27
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 29.422,41
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 723.214,05
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.519,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ       98,80
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 45.279,16
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ   65.209,69
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ            4.999,68
02.20.73 ΕΡΓΑ   2.089,09
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 43.587,91
 

02.20.8511

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  

          12.278,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ   1.373.651,73

 

 

 • Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2019.
 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 (1ος – 8ος) οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 450.809,48
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  28.332,57
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 609.206,43
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    822,06
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     129,80
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 63.487,59
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ   53.627,35
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ            0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ            0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  70.579,49
 

02.20.8511

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  

  41.038,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 1.318.033,17

 

            Οι εκτίμηση των δαπανών για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 (9ος -12ος) αναμένεται να είναι:

 

 

 

ΚΑΔ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 655.018,86
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         3.997,64
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 659.016,5

 

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.861.434,14
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    3.997,64
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 70.576,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ      1.936.008,27

 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2019, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 2.332.988,81, δεν  ισοσκελίζουν με το ύψος των συνολικών προβλεπόμενων δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 1.936.008,27 δημιουργώντας έτσι ένα χρηματικό υπόλοιπο ύψους € 396.980,54, το οποίο θα μεταφερθεί στο 2020 σε κωδικό 5111 και θα συνυπολογιστεί στα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες της υπηρεσίας.

 • Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους

 

 1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

            Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

            Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

            Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

            Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

            Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

            Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις κατά καιρούς ληφθείσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τόσο του πρώην Δήμου Σικυωνίων όσο και των πρώην Δήμων Στυμφαλίας και Φενεού, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ανά κοινότητα έχουν σήμερα ως εξής:

α/α Κοινότητα Συντελεστής Οικιακής Χρήσης (ανά τ.μ. σε ευρώ) Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης (ανά τ.μ. σε ευρώ)
1 Κιάτου 1,58 2,64
2 Αρχαίας Φενεού 0,94 0,94
13 Ασπροκάμπου 1,00 1,20
4 Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) 0,91 1,30
5 Βελίνας 0,62 0,57
6 Γκούρας 0,94 0,94
7 Γοννούσας 0,62 0,57
8 Διμηνιού 0,91 0,57
9 Δροσοπηγής 1,00 1,20
10 Καισαρίου 1,00 1,20
11 Καλιάνων 1,00 1,20
12 Καλυβίων 0,94 0,94
13 Καστανιάς 1,00 1,20
14 Κάτω Διμηνιού 0,80 1,32
15 Κεφαλαρίου 1,00 1,20
16 Κλημεντίου 0,62 0,57
17 Κρυονερίου 0,80 1,00
18 Κυλλήνης 1,00 1,20
19 Λαλιωτίου 0,91 1,00
20 Λαύκας 1,00 1,20
21 Ματίου 0,94 0,94
22 Μεγάλου Βάλτου 0,91 1,00
23 Μεσινού 0,94 0,94
24 Μικρού Βάλτου 0,91 1,00
25 Μοσιάς 0,94 0,94
26 Μουλκίου 0,91 1,00
27 Μποζικά 0,62 0,56
28 Πανοράματος 0,94 0,94
29 Παραδεισίου 0,62 0,56
30 Πασίου 0,91 0,56
31 Σουλίου 0,91 0,85
32 Στενού 0,94 0,94
33 Στυμφαλίας 1,00 1,20
34 Ταρσού 0,94 0,94
35 Τιτάνης 0,62 0,56
36 Ψαρίου 1,00 1,20

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με βάση τα οποία αποδίδονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο μας, τόσο από το βασικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.) όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους, έχουν ως εξής:

 

                     ΧΡΗΣΗ         ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.
  ΟΙΚΙΑΚΗ           1.373.252,74
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ             344.573,56
ΣΥΝΟΛΟ        1.717.826,30

 

Για την περίοδο από 1/1/2019 έως και 31/8/2019 (8μηνο), από το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης περιόδου για τον Κ.Α. 0311 , το ποσό είσπραξης ανέρχεται στα € 1.297.355,25 ενώ για την περίοδο από 1/9/2019 έως και 31/12/2019 (4μηνο), το ποσό είσπραξης αναμένεται να είναι € 747.790,35 ήτοι, σύνολο έτους 2019: € 2.045.145,60 και αυτό το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί και το έτος 2020.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τους λοιπούς Κ.Α. που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού (οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) με βάση και το έτος 2019 και λαμβανομένων υπόψη και των τετραγωνικών μέτρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση αλλά και το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2019 (Κ.Α. 5111) ύψους € 396.980,54, το σύνολο των εσόδων για το έτος 2020, αναμένεται να είναι:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ  31/12/2020
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2.045.145,60
 

 

0313

 

Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων

 

 

820,00

2111.001 Από τέλη καθαριότητας 27.825,72
 

3211

 

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

40.195,80

 

 

5111

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά (με βάση των υπολογισμό έτους 2019)

 

 

 

396.980,54

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2.510.967,66

 

 

 

 

 1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2020 ΚΑΠ – Ο.Σ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 590.000,00    
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00    
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   70.000,00  
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   2.000,00  
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 55.000,00    
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00    
02.20.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 26.000,00    
02.20.6051.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ) 40.000,00    
02.20.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 20.000,00    
02.20.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 65.000,00    
02.20.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   14.000,00  
02.20.6052.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   5.000,00  
02.20.6052.003 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   4.000,00  
02.20.6052.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   3.000,00  
02.20.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) 16.000,00    
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 5.000,00    
02.20.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΗ) 25.000,00    
02.20.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019  (ένδυση κ.λ.π.)  8.000,00    
02.20.6063.006 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2020 (ένδυση κ.λ.π.) 20.000,00    
02.20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π. Ιδιωτικών Εταιρειών) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 50.000,00    
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 785.630,63    
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00    
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.152,00    
02.20.6262.001 Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 24.800,00    
02.20.6262.002 Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 24.800,00    
02.20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 100.000,00    
02.20.6265.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμάτων 4.000,00    
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00    
02.20.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.300,00    
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00    
02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4.000,00    
02.20.6635.001 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 9.548,00    
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου 10.000,00    
02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 23.557,10    
02.20.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 80.000,00    
02.20.6691.008 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 9.300,00    
02.20.6691.009 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 4.650,00    
02.20.6691.010 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 4.650,00    
02.20.6721.002 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2019 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 46.117,76    
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2020 223.836,09    
02.20.7135.012 Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης)     280.000,00
02.20.7135.019 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 15.500,00    
02.20.7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.750,00    
02.20.7135.021 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 7.750,00    
02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019)     11.888,32
02.20.7326.001 Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης)     220.000,00
02.20.8113.001 Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Γ΄& Δ΄ Τρίμηνο 2019) 124.090,98    
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 20.000,00    
02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων 37.535,10    
  Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.510.967,66 98.000,00 511.888,32

 

 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των € 2.510.967,6. Τα ποσά των € 98.000,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία των υπαλλήλων του πρώην ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο Δήμο μας καθώς και των € 511.888,32 που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών.

Συμπεράσματα:

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη νομοθεσία που παρατέθηκε στην αρχή, οι γενικές συντελεστές είναι τρείς (3) κατ’ ελάχιστον, ήτοι: ο πρώτος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικία, ο δεύτερος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και ο τρίτος συντελεστής, για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα, και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα,  τόσο όσον αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση όσο και το σύνολο των αναμενόμενων εισπράξεων για το έτος 2020 αλλά και το υπ’ αριθ. 10733/10-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο εμφανίζεται πολύ αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο των λοιπών κοινοτήτων του Δήμου, δεδομένου ότι: (α) τα απορριμματοφόρα οχήματα στο Κιάτο, κινούνται επί καθημερινής βάσεως και ενίοτε και δύο (2) φορές ανά ημέρα, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, στις οποίες τα απορριμματοφόρα οχήματα, πραγματοποιούν αποκομιδή μόνο δύο (2) φορές την εβδομάδα, (β) Το φορτηγό αποκομιδής άχρηστων αντικειμένων μαζί με δύο (2) εργάτες καθαριότητας πλήρωμα, πραγματοποιεί δρομολόγια πέντε (5) φορές εβδομαδιαίως στο Κιάτο, ενώ στις λοιπές Κοινότητες μόνο μία (1) φορά το μήνα και αναλόγως των περιστάσεων, (γ) το σύνολο των εργατών-οδοκαθαριστών, απασχολείται καθημερινά στο Κιάτο, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, όπου δεν υπάρχει παρουσία οδοκαθαριστών. Διαφοροποίηση παρατηρείται στις Κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), στις οποίες, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα με απορριμματοφόρο όχημα και επιπλέον, δύο (2) έως τρεις (3) φορά την εβδομάδα, πραγματοποιεί δρομολόγιο το φορτηγό συλλογής άχρηστων αντικειμένων, ενώ και σε αυτές τις κοινότητες, δεν υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών του Δήμου. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα από μέσα Απριλίου έως και μέσα Οκτωβρίου, ο πληθυσμός των παραπάνω Κοινοτήτων αυξάνεται δραματικά λόγω της προσέλευσης επισκεπτών και παραθεριστών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση του όγκου των απορριμμάτων και άρα και εντατικοποίηση των ρυθμών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας (διπλές βάρδιες, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Επίσης, όπως προκύπτει από το ως άνω αναφερθέν έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στις Κοινότητες: Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, η αποκομιδή των απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα, πραγματοποιείται μόνο μία (1) φορά την εβδομάδα, ενώ σπανίως πραγματοποιεί δρομολόγια το φορτηγό συλλογής αχρήστων αντικειμένων και τέλος, ούτε και σε αυτές τις κοινότητες, υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών.

Συνεπεία των ανωτέρω, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο, εμφανίζεται αυξημένο κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με τις λοιπές κοινότητες, με διαφοροποίηση μόνο για τις κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), σε σχέση με τις οποίες, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 40%, ενώ για τις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 100%.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα, οι αντίστοιχοι συντελεστές θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως ώστε σε κάθε περίπτωση να αποδώσουν το αναμενόμενο ποσό είσπραξης για το έτος 2020 δηλ. €  2.045.145,60 αλλά και να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφοροποιήσεις του κόστους παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. 10733/10-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ειδικός συντελεστής σύμφωνα και με σχετική πρόταση του ΥΠ.ΕΣ., μπορεί να επιβληθεί στις υπό ανέγερση οικοδομές αλλά και κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, σε αποθηκευτικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους ( πατάρια), κοινόχρηστους χώρους ακινήτων κλπ.

 

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που αναλυτικά παρατέθηκαν, δεν απαιτείται αύξηση συντελεστών δημοτικών τελών στο Δήμο μας αλλά μόνο σχετική προσαρμογή τους σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,  δεδομένης της ανομοιόμορφης μέχρι σήμερα κατανομής τους ανάμεσα τόσο στις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου όσο και ανάμεσα στις κοινότητες του πρώην Δήμου Σικυωνίων.

 

Συνοψίζοντας, προτείνονται τα εξής:

 

Διαφοροποιημένοι συντελεστές ανάμεσα: α) στο Κιάτο, β) στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού, γ) στις Κοινότητες  Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών και δ) στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου. Αναλυτικά:

 

 • Α1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ορίζεται ότι θα είναι € 1,35/τ.μ. ,
 • Α2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,68/τ.μ. και
 • Α3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι € 2,37/τ.μ.

 

 • Β1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), ορίζεται ότι θα είναι € 0,95/τ.μ.
 • Β2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,48/τ.μ. και
 • Β3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,25/τ.μ.

 

 • Γ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, ορίζεται ότι θα είναι € 0,62/τ.μ.
 • Γ2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,31/τ.μ. και
 • Γ3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 0,62/τ.μ.

 

 • Δ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις λοιπές Κοινότητες πλην των ανωτέρω, ορίζεται ότι θα είναι € 0,80/τ.μ.
 • Δ2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,40/τ.μ. και
 • Δ3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,00/τ.μ.

 

Αναλυτικά ανά περίπτωση τα ανωτέρω έχουν ως εξής,  σε σχέση τόσο με τα τετραγωνικά μέτρα όσο και με τα αναμενόμενα έσοδα:

1.                   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 540.663,72 1,35 729.896,02
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 158.660,08 2,37 376.024,39
ΣΥΝΟΛΟ 699.323,80   1.105.920,41
2.                   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 413.117,07 0,95 392.461,22
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 94.297,96 1,25 117.872,45
ΣΥΝΟΛΟ 507.415,03   510.333,67  
 

 

3.                  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΓΟΝΝΟΥΣΑΣ και ΜΠΟΖΙΚΩΝ.

 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 64.881,52 0,62 40.226,54
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 7.175,20 0,62 4.448,62
ΣΥΝΟΛΟ 72.056,72   44.675,17
4.                   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 354.589,43 0,80 283.671,54
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 84.440,32 1,00 84.440,32
ΣΥΝΟΛΟ 439.029,75   368.111,86
ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020: 2.045.145,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ3.1, Γ3.2 ΚΑΙ Γ3.3 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΣΤΟΧΟ (ΑΠΟΛ. ΝΟΥΜΕΡΑ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%)
2.029.041,11 16.104,49 -0,787449632
 
 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών τελών», η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό την έννοια της ακριβούς αντιστοίχισης εσόδων – εξόδων αυτών, και ούτε κάτι τέτοιο ορίζεται στην Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού. Κατά την άποψη δε του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Συνεπώς στην περίπτωση μας, η απόκλιση σε ποσοστό 0,78% θεωρείται κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ανεκτή.

Ε)  Για στεγασμένους και μη χώρους άλλης χρήσεως (πλην κατοικίας και κοινωφελών σκοπών) άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. να καθορισθεί μειωμένος κατά το ήμισυ, ο συντελεστής δημοτικών τελών έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που  χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

ΣΤ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής δημοτικών τελών να ορισθεί στο 60%  έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. , αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 Ζ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για μη στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής να ορισθεί στο 30% έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ ., αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

Η) Για τις υπό ανέργεση οικοδομές στις οποίες χρησιμοποιείται εργοταξιακό ρεύμα, όπως επίσης και για βοηθητικούς, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους όλων των κατηγοριών ακινήτων, προτείνεται όπως ο συντελεστής να ορισθεί στο ύψος του αντίστοιχου γενικού συντελεστή κατά περίπτωση (χρήση ακινήτου για κατοικία ή για φιλανθρωπικούς-κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για επαγγελματική δραστηριότητα) και ανά κοινότητας, αλλά για το 50% των τετραγωνικών μέτρων της υπό ανέγερση οικοδομής ή του αντίστοιχου βοηθητικού ή αποθηκευτικού ή κοινόχρηστου χώρου.

Τα δημοτικά τέλη που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος Σικυωνίων, παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και σε αυτές τις περιοχές.

 

Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους παραμένει ως έχει, ήτοι: α) Δ.Ε. Σικυωνίων – € 0,18/τ.μ. ετησίως, β) Δ.Ε. Στυμφαλίας – € 0,10 /τ.μ. ετησίως και γ) Δ.Ε. Φενεού – € 0,09/τ.μ. ετησίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, προηγούμενες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων των ήδη καταργημένων δήμων Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού. Προτείνεται όπως οι συντελεστές αυτοί να παραμείνουν ως έχουν.

                                                                                             Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                                                                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν.4555/18 (Α’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την αρ. πρωτ. 13697/11.11.2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Προτείνει τον καθορισμό συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2020, ως κάτωθι:

 

Διαφοροποιημένοι συντελεστές ανάμεσα: α) στο Κιάτο, β) στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού, γ) στις Κοινότητες  Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών και δ) στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

 

 • Α1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ορίζεται ότι θα είναι € 1,35/τ.μ. ,
 • Α2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,68/τ.μ. και
 • Α3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι € 2,37/τ.μ.

 

 • Β1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), ορίζεται ότι θα είναι € 0,95/τ.μ.
 • Β2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,48/τ.μ. και
 • Β3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,25/τ.μ.

 

 • Γ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, ορίζεται ότι θα είναι € 0,62/τ.μ.
 • Γ2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,31/τ.μ. και
 • Γ3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 0,62/τ.μ.

 

 • Δ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις λοιπές Κοινότητες πλην των ανωτέρω, ορίζεται ότι θα είναι € 0,80/τ.μ.
 • Δ2) Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,40/τ.μ. και
 • Δ3) Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,00/τ.μ.

 

Αναλυτικά ανά περίπτωση τα ανωτέρω έχουν ως εξής,  σε σχέση τόσο με τα τετραγωνικά μέτρα όσο και με τα αναμενόμενα έσοδα:

1.        ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 540.663,72 1,35 729.896,02
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 158.660,08 2,37 376.024,39
ΣΥΝΟΛΟ 699.323,80   1.105.920,41
2.       ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 413.117,07 0,95 392.461,22
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 94.297,96 1,25 117.872,45
ΣΥΝΟΛΟ 507.415,03 510.333,67
 

3.       ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΓΟΝΝΟΥΣΑΣ και ΜΠΟΖΙΚΩΝ.

 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 64.881,52 0,62 40.226,54
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 7.175,20 0,62 4.448,62
ΣΥΝΟΛΟ 72.056,72   44.675,17
4.       ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 354.589,43 0,80 283.671,54
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 84.440,32 1,00 84.440,32
ΣΥΝΟΛΟ 439.029,75   368.111,86
ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020: 2.045.145,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ3.1, Γ3.2

ΚΑΙ Γ3.3

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΣΤΟΧΟ (ΑΠΟΛ. ΝΟΥΜΕΡΑ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%)

2.029.041,11 16.104,49 -0,787449632

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών τελών», η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό την έννοια της ακριβούς αντιστοίχισης εσόδων – εξόδων αυτών, και ούτε κάτι τέτοιο ορίζεται στην Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού. Κατά την άποψη δε του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Συνεπώς στην περίπτωση μας, η απόκλιση σε ποσοστό 0,78% θεωρείται κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ανεκτή.

Ε)  Για στεγασμένους και μη χώρους άλλης χρήσεως (πλην κατοικίας και κοινωφελών σκοπών) άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. να καθορισθεί μειωμένος κατά το ήμισυ, ο συντελεστής δημοτικών τελών έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που  χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

ΣΤ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής δημοτικών τελών να ορισθεί στο 60%  έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. , αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

Ζ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για μη στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής να ορισθεί στο 30% έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ ., αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

Η) Για τις υπό ανέργεση οικοδομές στις οποίες χρησιμοποιείται εργοταξιακό ρεύμα, όπως επίσης και για βοηθητικούς, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους όλων των κατηγοριών ακινήτων, προτείνεται όπως ο συντελεστής να ορισθεί στο ύψος του αντίστοιχου γενικού συντελεστή κατά περίπτωση (χρήση ακινήτου για κατοικία ή για φιλανθρωπικούς-κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για επαγγελματική δραστηριότητα) και ανά κοινότητας, αλλά για το 50% των τετραγωνικών μέτρων της υπό ανέγερση οικοδομής ή του αντίστοιχου βοηθητικού ή αποθηκευτικού ή κοινόχρηστου χώρου.

Τα δημοτικά τέλη που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος Σικυωνίων, παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και σε αυτές τις περιοχές.

 

Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους παραμένει ως έχει, ήτοι:

α) Δ.Ε. Σικυωνίων – € 0,18/τ.μ. ετησίως,

β) Δ.Ε. Στυμφαλίας – € 0,10 /τ.μ. ετησίως και

γ) Δ.Ε. Φενεού – € 0,09/τ.μ. ετησίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, προηγούμενες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων των ήδη καταργημένων δήμων Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού.

 

 1. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 239/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email