238/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 238/2021

 

Περίληψη:  Επί της αριθ.31/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, περί αιτήματος παραχώρησης του (βοηθητικού) κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για

την διενέργεια προπονήσεων (Μπάσκετ)

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  18ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  18ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : « Επί της αριθ. 31/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  περί αιτήματος παραχώρησης του (βοηθητικού) κλειστού Γυμναστηρίου του

1ου Γυμνασίου Κιάτου για την   διενέργεια προπονήσεων (Μπάσκετ) », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ως άνω απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11  / 23 –  11  –  2021 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης    31  / 2021

 

Περίληψη:  «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αλειφτήρα  Ευάγγελου, για παραχώρηση του

παλαιού, κλειστού Γυμναστηρίου στο  1ο Γυμνάσιο Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  23ην  Νοεμβρίου  του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 248/19-11-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.     Ζάρκος           (Πρόεδρος)                                       1.- Αικ.  Λούτα             Μέλος

2.- Β.     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)                  2.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

3.- Α.     Βαφειαδάκης          Μέλος                                              Κιάτου                      Μέλος

4.- Β.     Νανόπουλος           Μέλος                                       3.-   Π. Πανάγου             Μέλος

5.- Ν.     Ζαφειρόπουλος      Μέλος                                       4.-   Ν. Παπαβασιλείου   Μέλος

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα  2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής   Επιτροπής      Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης    (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το  2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αλειφτήρα  Ευάγγελου, για παραχώρηση του  παλαιού, κλειστού Γυμναστηρίου στο  1ο Γυμνάσιο Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Ο κ.  Αλειφτήρας  Ευάγγελος,  μας υπέβαλε  σχετική αίτησή του, όπου  μας ζητεί  να του  παραχωρήσουμε  για ανάγκες  προπόνησης δέκα (10)  ατόμων,   το  βοηθητικό κλειστό  Γυμναστηρίου Μπάσκετ,  του  1ου  Γυμνάσιο Κιάτου,  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από  ώρα 19:30  μ. μ.   έως 21: 00  μ. μ. και κάθε Σάββατο  από 15:00 μ. μ. έως  17: 00 μ. μ.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος  εξέθεσε ότι,   με το υπ’ αριθ. 238/04-11-2021 σχετικό έγγραφό μας,  αποστείλαμε την εν λόγω αίτηση στην Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,  προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης  του παλαιού (βοηθητικού)  κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Αλειφτήρα  Ευάγγελο,  για τις ανάγκες προπόνησης  Μπάσκετ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από  ώρα 19:30  μ. μ.   έως 21: 00  μ. μ. και κάθε  Σάββατο  από 15:00 μ. μ. έως  17: 00 μ. μ.  για την  αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    31 /2021 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   23-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το  Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

Εγκρίνει, την  παραχώρηση της χρήσης  του παλαιού (βοηθητικού)  κλειστού Γυμναστηρίου του

1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Αλειφτήρα  Ευάγγελο,  για τις ανάγκες προπόνησης (Μπάσκετ) κάθε Δευτέρα – Τετάρτη από  ώρα 19:30  μ. μ.   έως 21: 00  μ. μ. και  Σάββατο  από 15:00 μ. μ. έως  17: 00 μ. μ.  για την  αγωνιστικής περιόδου 2021-2022με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998, καθώς και την καθαριότητα του εν λόγω  χώρου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 238/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email