238/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 238/2020   Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για μείωση ποσού κατά 4.250,00€ προς κάλυψη επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,

για μείωση ποσού κατά 4.250,00€ προς κάλυψη επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 04/09/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 04/09/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

Μείωση ποσού κατά

4.250,00€

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

 

 

Μείωση ποσού  από 206.930,82€

–   ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016-   1.364,02€

–   ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          43.900,73€

–   ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          47.000,73€

–   ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          45.516,07€

–   ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          69.150,00€

σε  202.680,82€

–   ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016-   1.364,02€

–   ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          43.900,73€

–   ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          47.000,73€

–   ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          45.516,07€

–   ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –          64.900,00€

 

Β. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

έσοδα: Στον ΚΑ 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» ποσού 69.150,00€ απαιτείται μείωση της αρχικής πίστωσης κατά 4.250,00€ διαμορφώνοντας την στο ποσό των 64.900,00€. έξοδα: Στον ΚΑ 02.70.7331.004 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» ποσού 206.930,82€ προερχόμενη από:

–   ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016- 1.364,02€

–   ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       43.900,73€

–   ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       47.000,73€

–   ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       45.516,07€

–   ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       69.150,00€

Μειώνουμε κατά 4.250,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ διαμορφώνοντάς την στο ποσό των 202.680,82 προερχόμενο από:

–   ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016- 1.364,02€

–   ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       43.900,73€

–   ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       47.000,73€

–   ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       45.516,07€

–   ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ –       64.900,00€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email