238/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 238/2019   Θέμα: Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠIΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018

του ΝΠIΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 37/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2018 έως 31/12/2018 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 960,00
74.00.11.00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (άρθρο 25 ν.1828/89) 100.000,00
74.01.11.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Βοήθεια στο Σπίτι» 103.857,85
82.01.01.11 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30.369,92
  ΣΥΝΟΛΟ 235.187,77
     

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.952,21
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 762,60
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 135.156,31
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.027,94
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.183,29
  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.330,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 12.487,22
  ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 243,90
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.493,45
68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 975,80
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 9.893,83
  ΣΥΝΟΛΟ 203.506,55

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 & 206 του ν.4555/18 (Α’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 37/2019 (ΩΦΔΤΟΚΣ9-1ΟΧ) απόφαση ΝΠIΔ (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Απολογισμό & Ισολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ΝΠIΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.), σύμφωνα με την 37/2019 απόφαση του ΝΠ και του ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email