238/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης  /12.08.2019  ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 238/2019

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 173/2019 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα:«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου  2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20:30 μ.μ , συνήλθε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η &

κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 9482/9-8-20919  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο #27# μελών, βρέθηκαν παρόντα  #22# μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων  3. Μυττάς Ιωάννης    4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος 
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Τσιάνος Ιωάννης 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. . Κουκουμέλης Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Ρουμπέκας Γεώργιος
21.Σπανός Κωνσταντίνος 22. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος 
5. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο  Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 

 • Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 173/2019 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019», Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο Σώμα  ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 173/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/07.08.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 
   Αρ. Απόφασης 173/2019    

Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος  εκτελεστέων έργων  και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος  εκτελεστέων έργων  και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 29/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 2. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 4. την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 5. την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 6. την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 7. το από 29/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως κάτωθι:

ΝΕΟ έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων  

Κωδικό ΟΠΣ 5029329  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα {Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020}

€  700.000,00

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                              Κ.Α.  06.00.1328.012  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,  για την εκτέλεση του έργου {Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων}» πίστωση ποσού  700.000,00€ και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

 

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

700.000,00€ 

Στον Κ.Α. 02.64.7341.015  των εξόδων με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων»  με Κωδικό ΟΠΣ 5029329,   ποσό  700.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .-

 

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.08.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • το από 29-7-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • την αριθ. 173/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. : 6981Ω1Θ-ΤΡ6 και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

 1. Ομόφωνα

 Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. 2. Κατά Πλειοψηφία,

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Β. Νανόπουλου,     και   Κ. Σαρχάνη,  Χ. Γεώργα, Π. Μπακόλια και Κ. Σπανού, 

οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο  .

 

 Ε γ κ ρ ι ν ε ι , ως έχει την αριθ. 173/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 238/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.08.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email