240/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 240/2018

Περίληψη : Έγκριση της 169/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 41ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 169/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την από 18/05/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
 • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 169/2018 (ΩΣ2ΕΩ1Θ-ΖΣΣ) απόφαση ΟΕ,
 • την από 18/05/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 1. 1.Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την 169/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

2. Τροποποιείτον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

 

1. Από ΚΑ 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους», ποσού 94.137,89 € προερχόμενη από ιδίους πόρους με το ποσό των 43.137,89€ και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα με το ποσό των 51.000,00€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.712,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 89.425,89€

Μεταφέρει

μέσω
αποθεματικού

4.712,00 €

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6117.003 των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)»,                                    ποσό 4.712,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 240/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

238/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 238/2018

Περίληψη : Έγκριση της 33/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ με θέμα: «Αποζημίωση Προέδρου έτους 2018»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 39ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 33/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ με θέμα: «Αποζημίωση Προέδρου έτους 2018», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                            Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.: 335/05.06.2018

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.9/05.06.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 33

Περίληψη: Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Αποζημίωση Προέδρου έτους 2018.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 5η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.309/30.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 6, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                        ΑΠΟΝΤΑ       

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                     Πρόεδρος                                                1. Λεονάρδου Αναστάσιος

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.                                     Αντιπρόεδρος                                         2. Κελλάρης Βασίλειος

3. Ζάρκος Ευάγγελος                                              Μέλος                                                     3. Καΐτσα Ελένη

4. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.                            Μέλος                                                    

5. Παπαθανασίου Ελένη                                        Μέλος                                                    

6. Σπούλου Δήμητρα                                              Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.             Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ.61995/13.11.2007 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού των ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων Προέδρων ή Αντιπροέδρων, καθώς και Μελών, των Δ.Σ. Κοινωφελών Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων», ως ανώτατο χρηματικό όριο της Αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλεται στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ορίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1, του άρθρου 1ου, του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12.11.2012) από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος και έχοντας υπόψη του α) το γεγονός ότι η Επιχείρηση κατά το οικονομικό έτος 2017 παρουσιάζει κέρδη 23.605,86 € (σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.11/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) και β) την καθημερινή και ουσιαστική παρουσία του για τον καθημερινό συντονισμό των Υπηρεσιών, εισηγήθηκε την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό μηνιαίας Αποζημίωσης του Προέδρου ποσό 500,00 € καθαρά.

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του α) τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, β) τις διατάξεις της αριθ.61995/13.11.2007 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, γ) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1, του άρθρου 1ου, του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12.11.2012), δ) τα κέρδη που παρουσίασε η Επιχείρηση κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και ε) την αριθ.1/2018 Απόφασή του με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018

               Π ρ ο τ ε ί ν ε ι   ομόφωνα

στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό μηνιαίας Αποζημίωσης του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το έτους 2018, στο ύψος των 500,00 € καθαρά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 33/2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

                                        Ο Πρόεδρος                                                                                                         Τα μέλη

                                Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                                           Υπογραφές

Κιάτο 05.06.2018

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 1/2018 (ΨΩ0ΛΩ1Θ-ΛΜΗ) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2018),
 • την 44627/22.03.2018 (669ΛΟΡ1Φ-ΧΟΟ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 28/2018 (7ΜΕ5ΟΚΣ9-ΙΙΧ) απόφαση ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει την 33/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Αποζημίωση Προέδρου έτους 2018» που ενσωματώνεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 238/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email