238/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 238/2017

Περίληψη : Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.Την με αριθ. Πρωτ. 7226/17-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 7226                                                                         – Πρόεδρο Δ.Κ. Κιάτου

       – Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

                                                                                                              

                                                                                                         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

          Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

          Γ. Γραμματέα Δήμου

      

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΕΡΗ ΚΟΒΒΑΤΖΗ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.ΕΛ.)

Σας ενημερώνουμε ότι κα. Μαγδαληνή Παπαγιαννοπούλου του Αθανασίου, μισθώτρια ακινήτου του Δήμου μας επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου (περιοχή Κ.Τ.Ε.Λ.) της Δ.Κ. Κιάτου, με δήλωσή της την 28/4/2017, ανέφερε ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συνέχιση της μισθωτικής σχέσης, παρέδωσε δε στο Δήμο τα κλειδιά του εν λόγω ακινήτου. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθ. 164/2017 Απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, έγινε αποδεκτή η αίτηση της ως άνω αναφερομένης πρώην μισθώτριας του Δήμου μας και λύθηκε η εν λόγω μισθωτική σχέση.

Κατόπιν αυτών, καλείσθε να αποφασίσετε για την αναγκαιότητα ή μη της εκ νέου εκμίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω ακίνητο, σύμφωνα και με το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας, έχει επιφάνεια οκτώ και μισό (8,5) τ.μ. περίπου, η δε χρήση του όπως προκύπτει και από το προηγούμενο συμφωνητικό μίσθωσης αλλά και την άδεια που είχε εκδοθεί από το Δήμο μας ήταν: «ψιλικά – κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Πρόταση της υπηρεσίας είναι να εκμισθωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, δεδομένου ότι λόγω και της κομβικής του θέσης, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί υψηλό τίμημα (μίσθωμα), επ’ ωφελεία του Δήμου Σικυωνίων. Προτείνεται δε να εκμισθωθεί ως «εμπορικό κατάστημα ή/και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, παρακαλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά, δεδομένου ότι το εν λόγω κτίριο, βρίσκεται εντός των ορίων της.

                                            Κιάτο, 17 Μαΐου 2017

                                        O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Β. Την αριθ. 34/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 06-06-2017 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :  34 / 2017

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου επί των οδών Λυκούργου και Α. Κοββατζή.-

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 8661 / 01-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                         1. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ                                                              

2. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                          2. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο της ημερήσιας θέμα «Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου επί των οδών Λυκούργου και Α. Κοββατζή», έθεσε υπόψη των Συμβούλων το με αρ. πρωτ. 7226 / 17-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο της Δ.Κ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού ακίνητου, επιφάνειας περίπου 8,5 τ.μ., που βρίσκεται επί των οδών Λυκούργου και Αστέρη Κοββατζή στο Κιάτο, ως εμπορικό κατάστημα ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αριθ. Πρωτ. 7226/17-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ. 34/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στην Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) επιφάνειας 8,50 μ2, ως ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των όρων Δημοπράτησης του εν λόγω Δημοτικού ακινήτου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 238/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email