237/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

237/2022

  Α’ προ ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 5-7-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί,

 

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  9/2021 της Τ. Υ.  του Δήμου

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 73.200,00 € (με ΦΠΑ 24%),

Πηγή χρηματοδότησης:  Χρηματοδότηση από πιστώσεις  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 & ΥΠ.ΕΣ. COVID-19.

            Ανάθεση:  Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο (358/2021 Απόφαση  Δημάρχου).    

            Ανάδοχος: Γιαννακούλης Ιωάννης ΕΔΕ.

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.  485/14-1-2022

Αρχική  προθεσμία  περαίωσης  έργου:  14-7-2022

           1η Παράταση προθεσμίας έως: 14-10-2022 υπό έγκριση

           Ποσό συμφωνητικού: 56.080,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

      Επιβλέπων:  Β. Κατσιμπούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.

2) Την αριθ. 8342/6-6-2022 αίτηση του Γιαννακούλη Ιωάννη ΕΔΕ, αναδόχου του έργου,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Oδοποιία ΔΕ Φενεού» με αναθεώρηση τιμών  έως 14-10-2022,  σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του.

 

Ο Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας  Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. μελέτης 9/2021  με αναθεώρηση τιμών  έως 14.10.2022  σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 237/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email