237/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 237/2021

 

Περίληψη:  Επί της αριθ. 30/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  περί αιτήματος της κ.  Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου της Κοινότητας Γκούρας. 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  17ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : « Επί της αριθ. 30/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  περί αιτήματος της κ.  Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου της Κοινότητας Γκούρας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ως άνω απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11  / 23 –  11  –  2021 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης    30  / 2021

 

Περίληψη:  «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως της  κ. Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος

κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  23ην  Νοεμβρίου  του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 248/19-11-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.     Ζάρκος           (Πρόεδρος)                                       1.- Αικ.  Λούτα             Μέλος

2.- Β.     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)                  2.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

3.- Α.     Βαφειαδάκης          Μέλος                                              Κιάτου                      Μέλος

4.- Β.     Νανόπουλος           Μέλος                                       3.-   Π. Πανάγου             Μέλος

5.- Ν.     Ζαφειρόπουλος      Μέλος                                       4.-   Ν. Παπαβασιλείου   Μέλος

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα  1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής   Επιτροπής      Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης    (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως της  κ. Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

H κ. Πάτσιου Αναστασία, μας υπέβαλε την από 8-11-2021 σχετική αίτησή της, όπου  μας ζητεί  να προβούμε στην μείωση του μισθώματος  κυλικείου,  που έχει μισθώσει στο  Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας, λόγω οικονομικών δυσχερειών της επιχείρησης  για να μπορέσει να ανταπεξέλθει  στις οικονομικές της υποχρεώσεις στην καταβολή των μισθωμάτων.

 

Ακολούθως  Ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι με την κ. Πάτσιου  Αναστασία  είχαμε  υπογράψει  από  10ην Ιουλίου  2012  σύμβαση μίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται στο ισόγειο του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας   η οποία έληξε  την 30ην Ιουνίου 2018.

 

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με  (ΑΔΑ:  68 Η3ΟΚ3Ξ-ΑΕΧ) εγκρίναμε την παράταση της  σύμβασης για ένα (1) έτος,  δηλαδή έως και την 30-06-2019, μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  .

 

Ακολούθως με την  υπ’ αριθ. 29/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΩΤΤΤΟΚ3Ξ-ΕΟΩ)  εγκρίναμε νέα παράταση της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή έως και την 30-06-2021, μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  .

 

Επίσης κ.  Πάτσιου Αναστασία, μας υπέβαλε αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 144/29-06-2021 στην υπηρεσία μας και μας ζήτησε  όπως παρατείνουμε  τη σύμβαση για το εν λόγω κυλικείο, βάσει των σχετικών διατάξεων  του Ν. 4795/2021  για δύο (2) έτη, όπου με την υπ’ αριθ. 24/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  (ΑΔΑ:  6Θ29ΟΚ3Ξ-ΩΓ4) που εγκρίθηκε με την   υπ’ αριθ. 163/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με (ΑΔΑ: 6Κ0ΡΩ1Θ-Μ2Ι), έγινε η εν λόγω παράταση  η οποία λήγει την 30-6-2023.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται τη στιγμή της μείωσης. Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας των δήμων και των νομικών τους προσώπων γενικά και όχι μόνο σε μισθώσεις ακινήτων αυτών που υπάγονται στις εμπορικές μισθώσεις.

 

Όμως σύμφωνα με το έγγραφο 21816/12.6.2012 του ΥΠΕΣ γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της  παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 που αφορούν στη μείωση των μισθωμάτων των ακίνητων ιδιοκτησίας των δήμων δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τη μίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν πρόκειται για αμιγή μίσθωση δημοτικού ακινήτου αλλά για ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου σε χώρο του σχολείου που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

 

Δυνάμει της γνωμοδότησης ΚΕΔΕ 2668/19.10.2012, διατυπώθηκε πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, με την οποία θα δύναται το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς, να επιτρέπει τη μείωση του ύψους των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, σε ποσοστό από 20% – 30% του μισθώματος, που καταβάλλεται, για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι 31 Μαίου 2012 και από 10% – 20% για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιουνίου 2012.

 

Επισημαίνουμε ότι το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων με το έγγραφό του Λ4-454/07.09.2012 κοινοποίησε την ΑΔ 3/2012, η οποία αναδιατυπώθηκε με την Α4-458/14.09.2012 (ΦΕΚ 2552/20.09.2012 τεύχος Β’),με την οποία μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές των ειδών που προσφέρονται από τα σχολικά κυλικεία γεγονός που αναμένεται να μειώσει το τζίρο των επιχειρήσεων αυτών κατά περίπου 20%. Κατόπιν τούτου προέβη σε σύσταση προκειμένου να επανεξεταστεί το ύψος των μισθωμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους προς όφελος των μαθητών.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, η  κ. Πάτσιου  Αναστασία, έχει προβεί σε μίσθωση   κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας, με  ημερομηνία  σύμβασης  10-07-2012

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε τριάντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά    (33,30€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε πως λόγω του κορονοϊού  και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω και της τελευταίας οικονομικής κρίσης  προτείνω την μείωση της  του μισθώματος του εν λόγω κυλικείου κατά 20%.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 • Την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων
 • Tην Υ. Α. με αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019
 • Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.
 • Tην από 08-11-2021 αίτηση της κ. Πάτσιου   Αναστασίας, που έλαβε αριθ. πρωτ. 241/8-11-2021 στην υπηρεσία μας..

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-   Εγκρίνει   τη   μείωση     του  μισθώματος  του σχολικού  κυλικείου  που βρίσκεται  στο Σχολικό Συγκρότημα του  Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας,  κατά είκοσι  (20% ) τοις εκατό,  από το αρχικό  συμβατικό μίσθωμα,  όπου μισθώτρια  είναι η  κ. Πάτσιου  Αναστασία του  Ιωάννη.

 

Ήτοι:

 

1α.- Το  αρχικό συμβατικό  μίσθωμα ποσό   είναι,  τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα λεπτά  (33,30)   ανά μαθητή  ετησίως  Χ   είκοσι τοις εκατό  (20%) μείωση  =   6,66  ευρώ .

 

1β.- Αρχικό συμβατικό ποσό ανά μαθητή τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα λεπτά  (33,30)  ετησίως –  έξι ευρώ και  εξήντα έξι λεπτά (6,66) ευρώ η μείωση =    (26,64) είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  ανά  μαθητή ετησίως.

Άρα  το ετήσια μίσθωμα θα ανέρχεται σε   είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  (26,64) ανά μαθητή του σχολείου ετησίως και θα ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022 (Δεκέμβριος 2021) μέχρι λήξεως της συμβατικής προθεσμίας που είναι 30 Ιουνίου 2023  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο,  Πρόεδρο  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την  αποστολή της εν λόγω απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για λήψη σχετικής απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    30 /2021 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   23-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το  Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,    τη   μείωση     του  μισθώματος  του  κυλικείου  του Σχολικού  Συγκροτήματος  Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας,  κατά είκοσι  (20% ) τοις εκατό,  από το αρχικό  συμβατικό μίσθωμα,  στο οποίο μισθώτρια  είναι η αιτούσα  κ. Πάτσιου  Αναστασία του  Ιωάννη.

 

Ήτοι:

 

1α.- Το  ποσό του αρχικού συμβατικού  μισθώματος  είναι,  τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα λεπτά  (33,30)   ανά μαθητή  ετησίως  Χ   είκοσι τοις εκατό  (20%) μείωση  =   6,66  ευρώ .

 

1β.- Αρχικό συμβατικό ποσό ανά μαθητή τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα λεπτά  (33,30)  ετησίως –  έξι ευρώ και  εξήντα έξι λεπτά (6,66) ευρώ η μείωση =    (26,64) είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  ανά  μαθητή ετησίως.

Άρα: 

το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται σε   είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  (26,64) ανά μαθητή του σχολείου ετησίως και θα ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022 (Δεκέμβριος 2021) μέχρι λήξεως της συμβατικής προθεσμίας που είναι 30 Ιουνίου 2023.  

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 237/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email