237/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 237/2017

Περίληψη : Επί αιτήματος κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30/05/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη

 1. Το Ρυμοτομικό σχέδιο Νεάπολης Κιάτου, που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 684/3-7-2003, με βάση την οποία η οδός Μπότσαρη χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος.
 2. Την υπ’ αρ. 11818/12-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για κύρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Νεάπολης.
 3. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 18-B/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50 m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 4. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50 m. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20 m. Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυμητές για τα νεοσχεδιαζόμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και τα νέα ρυμοτομικά σχέδια, ενώ για τα υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια προτείνεται για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6,00 m, η πεζοδρόμηση.
 5. Το γεγονός, ότι το πλάτος της οδού Μπότσαρη είναι περίπου τέσσερα (4) m, με συνέπεια να καθίσταται υποχρεωτική η πεζοδρόμηση σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς δεν είναι δυνατή η κατασκευή οδοστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων.
 6. Την υπ’ αρ. 38/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων και την υπ’ αρ. 17/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να παραμείνει πεζόδρομος η οδός Μπότσαρη.
 7. Την υπ’ αρ. 209/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, με την οποία δεν έγινε δεκτό αντίστοιχο αίτημα κατοίκων Νεάπολης, εδόθη όμως εντολή στην Υπηρεσία να εξετασθεί η δυνατότητα τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης Νεάπολης με αποχαρακτηρισμό της οδού Μπότσαρη από πεζόδρομο σε δρόμο (ήπιας κυκλοφορίας)
 8. Την με αρ. πρωτ. 5599 / 25-6-2016 αίτηση κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.

Εισηγούμαι

 • Να απορριφθεί το αίτημα των κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.
 • Να παραμείνει η οδός Μπότσαρη πεζόδρομος, καθώς από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού της από πεζόδρομο σε δρόμο (ήπιας κυκλοφορίας).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την με αρ. πρωτ. 7163/16.05.2017 αίτημα,
 • την από 30/05/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Απορρίπτει το αίτημα των κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.

2. Να παραμείνει η οδός Μπότσαρη πεζόδρομος, καθώς από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού της από πεζόδρομο σε δρόμο (ήπιας κυκλοφορίας).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 237/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email