237/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 237/2016

Περίληψη : Καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                         17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27/06/2016 γνωμοδότηση της δικηγόρου & ειδικής συνεργάτης του Δημάρχου Σικυωνίων , η οποία έχει ως εξής:

Δυνάμει της από 9ης.10.2015 σύμβασης παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος από το Δήμο Σικυωνίων προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου η χρήση του κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου, ήτοι: οικοπέδου μετά παντός συστατικού και παραρτήματος, κείμενου εντός της πόλεως Κιάτου κι επί των οδών Καλογεροπούλου και Κοβατζή 4, επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δώδεκα τετραγωνικών μέτρων κι εβδομήντα εκατοστών (4.212,70 τ.μ.), οριζόμενο βόρεια με παραλιακή οδό Καλογεροπούλου, νότια με οδό Κοβατζή Αστέρη, ανατολικά με οδό Παπαληγούρα και δυτικά με Δικαστικό Μέγαρο. Επί του προπεριγραφέντος ακινήτου υφίστανται τα κατωτέρω κτίσματα:1.Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα τεσσάρων (4) αποθηκών, συνολικού εμβαδού χιλίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και δέκα εννέα εκατοστών (1.674,19 τ.μ.), μονομπλοκ κατασκευής. 2.Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α)Διώροφη οικοδομή με γραφεία και αποθήκη, κατασκευής από μπετόν συνολικού εμβαδού διακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα επτά εκατοστών (220,97 τ.μ.),β)ακίνητο με αποθηκευτικούς χώρους λιθόδμητης κατασκευής συνολικού εμβαδού τετρακοσίων δέκα εννέα τετραγωνικών μέτρων και επτά εκοτοστών (419,07 τ.μ.),γ)αποθήκη εμβαδού τριακοσίων πενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ εκατοστών (353,88 τ.μ.).3.Κτίριο οικίσκου θυρωρείου-γεφυροπλάστιγγας συνολικού εμβαδού δέκα τετραγωνικών μέτρων (10,00 τ.μ.).

Η ως άνω σύμβαση, μεταξύ άλλων, στον 4ο όρο αναφέρει ρητά τα κατωτέρω: «Σε περίπτωση που το «χρησάμενο», για οιονδήποτε λόγο, δεν προβεί στη χρήση των παραχωρηθέντων και ο «Δήμος Σικυωνίων» ανεύρει χρηματοδότηση ανακαίνισης των παραχωρηθέντων ή ακόμα κι αν προκύψει οιαδήποτε δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους, ο δεύτερος αναφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης και παράδοσης των παραχωρηθέντων…».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω δεδομένα σε συνδυασμό με την παράλειψη του χρησαμένου περί χρησιμοποίησης του ακινήτου αλλά και την Α.Π. οικ. 5099/28.04.2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» συνάγεται το συμπέρασμα πως δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση να καταγγείλει τη συναφθείσα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμβαση χρησιδανείου και ν’ αξιώσει την παράδοση των χρησιδανεισθέντων ακινήτων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 230/2015 απόφαση Δ.Σ.,
  • την από 09/10/2015 σύμβαση χρησιδανείου του Δήμου Σικυωνίων με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
  • την αρ. πρωτ. 5099/28.04.2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»
  • την από 27/06/2016γνωμοδότηση της δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι την από 09/10/2015 συναφθείσα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμβαση χρησιδανείου & αξιώνει την παράδοση των χρησιδανεισθέντων ακινήτων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 237/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email