236/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   236/2022

Περίληψη: Επί της αριθ. 43/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  εγκρίσεως πρακτικού για την καταστροφή υλικού του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

25ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 25ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 43/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  εγκρίσεως πρακτικού για την καταστροφή υλικού του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 43/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της   14 / 25-11-2022   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης:     43  / 2022

 

ΘΕΜΑ: 3ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  εγκρίσεως πρακτικού για την καταστροφή υλικού του 2ου

Γυμνασίου Κιάτου»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  25ην  Νοεμβρίου   του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 242/21-11-2022   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)             1.- Π.      Πανάγου                     Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)          2.-Β.       Νανόπουλος               Μέλος

3.- Ν.  Ζαφειρόπουλος                 Μέλος                     3.-  Αικ.  Λούτα                          Μέλος

4.- Ν.  Παπαβασιλείου                  Μέλος                     4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Α.   Βαφειαδάκης                     Μέλος

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

Θέμα   3ο

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως πρακτικού για την καταστροφή υλικού του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

H Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου  Κιάτου, κ. Λούτα  Αικατερίνη,  μας απέστειλε το  από  υπ’ αριθ. 332/18-10-2022 πρωτόκολλο  καταστροφής  υλικού του σχολείου της , νόμιμα  υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την  υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασή μας,  το οποίο είναι άχρηστο, μη  επισκευάσιμο  μη εμπορεύσιμο,  ακατάλληλο  για οποιαδήποτε χρήση και είναι προς καταστροφή, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.

Το  υπ’ αριθ. 332/18-10-2022 Πρωτόκολλο Καταστροφής Υλικού της  Δ/ντριας  του 2ου Γυμνασίου  Κιάτου.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της  Σχολικής   Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Εγκρίνει  το πρωτόκολλο καταστροφής υλικού,  του 2ου   Γυμνασίου  Κιάτου, όπως μας υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, με ημερομηνία 18-10-2022 από την Διευθύντρια κ. Λούτα  Αικατερίνη,  το οποίο είναι άχρηστο, μη  επισκευάσιμο  μη εμπορεύσιμο,  ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση και είναι προς καταστροφή και

 

Β.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για την υποβολή της παρούσας απόφασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 6 του άρθρου  199  του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   43  /  2022  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   25-11-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιου να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  •  τα παραπάνω αναφερθέντα
  • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, το  Πρωτόκολλο Καταστροφής Υλικού του 2ου   Γυμνασίου  Κιάτου, όπως αυτό υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, με αριθ. πρωτ. 332/18-10-2022 , εγκρίθηκε με την αριθ. 43/2022 με

ΑΔΑ: ΩΤΘΘΟΚ3Ξ-1ΛΩ απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής  ως  χωρίς χρηστική αξία , μη  επισκευάσιμο,

μη εμπορεύσιμο  και  ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση   ως εκ τούτου είναι προς καταστροφή .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην παραπάνω Σχολική Επιτροπή του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

                                                                                          Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 236/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email