236/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 236/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Συμπλήρωση της 208/2021 απόφασης για την

εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 π/υ 2021

«Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 208/2021 με την οποία προέβη στην εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 22.500,00€ στον ΚΑ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 30.000,00€ για την επιχορήγηση των παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων, η οποία θα διατεθεί με χρηματικά εντάλματα του Δήμου, βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

α/α Επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ συλλόγου ποσό σε €
1.         Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΨ Κιάτου 4.000,00€
2.         ΑΡΑΤΟΣ 1893 Αθλητικός Όμιλος Κιάτου 6.000,00€
3.         Ναυτικός Όμιλος Κιάτου 500,00€
4.         Α.Ο.  Ασπροκάμπου 4.000,00€
5.         Α.Ο.Ν. Κάτω Διμηνιού «Η ΘΥΕΛΛΑ» 4.000,00€
6.         Αθλητικός & Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κιάτου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 1.000,00€
7.         Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων 500,00€
8.         Αθλητικός & Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αετός Κρυονερίου 2.000,00€
9.         Σκοπευτικός Όμιλος Σικυωνίων 500,00€

 

Στη συνέχεια ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  Ζάρκος Δημήτριος πρότεινε να επιχορηγηθούν οι αθλητικοί σύλλογοι με τα ποσά που αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης σε συμπλήρωση της ως άνω απόφασης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133, όπως ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συμπληρώνει την 208/2021 όμοια απόφαση και Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 24.500,00€ (22.500,00+2.000,00) στον ΚΑ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 30.000,00€ για την επιχορήγηση των παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων, η οποία θα διατεθεί με χρηματικά εντάλματα του Δήμου, βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

α/α Επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ συλλόγου ποσό σε €
10.      ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ 1.000,00€
11.      ΑΣ ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 1.000,00€

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email