236/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 236/2020   Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, για το υπόλοιπο της 1ης θητείας (01.09.19-06.11.21) δημοτικής περιόδου 2019-2023, κατόπιν ορισμού νέων Αντιδημάρχων, δυνάμει της 203/8755/09.09.2020 απόφασης Δημάρχου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής,

για το υπόλοιπο της 1ης θητείας (01.09.19-06.11.21) δημοτικής περιόδου 2019-2023,

κατόπιν ορισμού νέων Αντιδημάρχων, δυνάμει της 203/8755/09.09.2020 απόφασης Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της 203/2020 απόφασης Δημάρχου και σε συνδυασμό με την 245/2019 απόφαση ΔΣ, συγκροτείται σε σώμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την §11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την §1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής»….

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

 

Μοναδικός υποψήφιος για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προέκυψε ο δημοτικός σύμβουλος & Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Τσολάκος.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε ξεχωριστά τα παρόντα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή του ως άνω υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

 

1.- Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

2.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Γεώργιος Τσολάκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

3.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Δημήτριος Ζάρκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

4.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

5.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Μάρκος Λέγγας, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

6.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Δημήτριος Σώκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

 

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από τη λήψη της παρούσας έως 06-11-2021, εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσολάκος αφού έλαβε έξι (6) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 238/2019 (Ψ9Γ9Ω1Θ-ΟΡ3) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου,
  • την 203/2020 (Ψ26ΡΩ1Θ-ΔΙ4) νεότερη απόφαση Δημάρχου,
  • την 245/2019 (ΩΤΜΡΩ1Θ-7ΨΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • την 175/2019 (ΩΑΨ0Ω1Θ-1Η5) προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εκλέγει, Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της 1ης θητείας (01.09.2019-06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, το δημοτικό σύμβουλο & αντιδήμαρχο                                       κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΟΛΑΚΟ, ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email