236/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/04-11-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

Αρ. Απόφασης:  236/2020

Περίληψη: Έγκριση ένταξης του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου», σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η  Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:30’ μ.μ συνήλθε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση (δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.11329/4-11-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Θελερίτης Γεώργιος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Συριάνος Κων/νος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21 Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  ουδείς      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 35.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

 

 

Θέμα 2ο   

Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση ένταξης του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου», σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος  ενημέρωσε  το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 26-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Κιάτο 26 Οκτωβρίου 2020

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                               Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                        

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                            ΠΡΟΣ

 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου “Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου” και υλοποίηση αυτού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα  Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας».

 

Σχετ.:   1. Το αριθμ. πρωτ. 14771/4-12-2019 έγγραφό μας προς το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

2.Το αριθμ.  πρωτ. 258335/638/26.10.2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας

Κορινθίας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας έχει ξεκινήσει τον πληθυσμιακό έλεγχο για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα το 1989. Παράλληλα διεξάγεται και εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (τεστ-Παπ). Ο πληθυσμιακός έλεγχος είναι η εφαρμογή ποικίλων εξετάσεων σε φαινομενικά υγιή άτομα για τον εντοπισμό εκείνων που πιθανώς υπόκεινται σε παράγοντες κινδύνου ή είναι στα πρώιμα στάδια του καρκίνου και διενεργείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικές και πλήρως εξοπλισμένες αυτοκίνητες μονάδες.

Οι αυτοκίνητες μονάδες του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, αρκετές φορές απετέλεσαν πρότυπα για την κατασκευή μονάδων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, διαθέτουν:

 • χώρο υποδοχής – αναμονής των γυναικών που πρόκειται να εξεταστούν,
 • τουαλέτα
 • χώρο γραφείου γραμματείας, όπου συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο-ιστορικό κάθε

εξεταζόμενης

 • χώρο με γυναικολογικό εξεταστήριο, όπου γίνεται η λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος

(Τεστ Παπ)

 • ακτινολογικό χώρο εξοπλισμένο με μαστογράφο, όπου γίνεται η μαστογραφία
 • ειδικό χώρο εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς και σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας

ψηφιοποιητή του οίκου Konica Minolta, όπου γίνεται η ψηφιοποίηση των μαστογραφιών.

Επίσης στην πραγματοποίηση του πληθυσμιακού ελέγχου στην Ελλάδα ακολουθούνται αυστηρά όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την διασφάλιση της ποιότητας.

 

Κάθε μία γυναίκα, κάτοικος του Δήμου μας, μέσω του προγράμματος “Ελλάδα κατά του καρκίνου” του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, θα μπορεί να κάνει (τεστ-Παπ) και μαστογραφία. Οι εξετάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του  προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου θα προσφέρονται στις γυναίκες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς οικονομικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.

Οι γυναίκες ενημερώνονται ταχυδρομικώς για τα αποτελέσματα των εξετάσεων με προσωπική επιστολή. Στην περίπτωση που χρειαστεί συμπληρωματικός έλεγχος, οι γυναίκες καλούνται για επανεξέταση, ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται και αυτή δωρεάν στη σταθερή μονάδα του Ιδρύματος στην Αθήνα. Νοσοκομείο αναφοράς είναι το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», στο οποίο παραπέμπονται οι γυναίκες οι οποίες χρίζουν χειρουργικής βιοψίας.

 

Προτεινόμενες ενέργειες και δράσεις, που διενεργούνται από τον εκάστοτε Δήμο ή και την Περιφερειακή Ενότητα  η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα είναι:

 • Η εκτύπωση και ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σημεία του Δήμου.
 • Συχνή ενημέρωση των γυναικών από την τοπική εκκλησία (ανάγνωση επιστολής- πρόσκλησης

στις Θείες Λειτουργίες).

 • Διάθεση ασφαλούς, κεντρικού και κατάλληλου χώρου, για στάθμευση της αυτοκίνητης

μονάδας του Ιδρύματος, με παροχές ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • Ενασχόληση υπαλλήλου του Δήμου, για τη διαχείριση των ραντεβού και την τηλεφωνική

επικοινωνία με τις γυναίκες, η οποία θα γίνεται κατόπιν οδηγιών και συνεννόησης με το

προσωπικό της μονάδας.

Επίσης προαπαιτούμενο είναι η διασφάλιση των εξόδων διαμονής και διατροφής του προσωπικού  της αυτοκίνητης μονάδας του Ελληνικού Ιδρύματος  Ογκολογίας (ήτοι 3 ατόμων) για όσο χρόνο διαρκέσει το πρόγραμμα στον Δήμο, το οποίο για το Δήμο Σικυωνίων προϋπολογίζεται να διαρκέσει ένα μήνα, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, προτείνεται ο Δήμος Σικυωνίων να συμμετέχει με την κάλυψη μέρους των δαπανών που αφορούν τη διαμονή του προσωπικού (3 ατόμων) της κινητής μονάδας και έως του ποσού των 2.100,00€, που θα μπορούσε να βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου μας με ΚΑ 02.00.6433 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα ενός τέτοιου προγράμματος, που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου σε όλο τον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Σικυωνίων, προτείνεται, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 28 του Ν. 3852/2010 ήτοι, “Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄)”,  η έγκριση υλοποίησης του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που διενεργεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, στο Δήμο Σικυωνίων σε συνδιοργάνωση με την αρμόδια  υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Ως καταλληλότερος χώρος εγκατάστασης της κινητής μονάδας και διεξαγωγής των εξετάσεων του προγράμματος προτείνεται ο χώρος έμπροσθεν του Δημαρχείου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 • το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, όπως σχετικά αναφέρεται ανωτέρω.
 • η Οικονομική Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6433 πίστωσης με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» οικονομικού έτους 2020 και έως του ποσού των 2.100,00€, ποσό με το οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος Σικυωνίων για την κάλυψη μέρους των δαπανών που αφορούν τη διαμονή του προσωπικού της κινητής μονάδας (3 ατόμων) και για το χρονικό διάστημα ενός μήνα, για τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη έκαστης εβδομάδας.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                                                                     Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                                                   Θεόδωρος Ασημακόπουλος

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                                                               ΠΕ1 Διοικητικού

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το με αριθ. πρωτ. 258335/638/26-10-2020 έγραφο της Περιφερειακής Ενότητας ,
 • την 26-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Α Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την  ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου», σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας».

 

Γ. Διαβιβάζει, την παρούσα  απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 236/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email