236/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 236/2019   Θέμα: Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018

του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 70/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2018 έως 31/12/2018 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 36.911,55 42.961,77 1,06 34.568,62 8.392,09
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 908.036,42 28.849,41 0,00 27.494,42 1.354,99
ΤΑΚΤΙΚΑ 147.524,48 207.721,71 0,00 171.276,64 36.445,07
ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 154.954,93 22,03 0,00 0,00 22,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.247.427,38 279.554,92 1,06 233.339,68 46.214,18
 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 88.364,82 31.560,85 31.560,85 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 887.348,80 4.215,31 4.215,31 0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ 59.510,36 84.165,85 84.165,85 0,00
ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 210.248,32 0,00 0,00 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.955,08 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.247.427,38 119.942,01 119.942,01 0,00

 

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 123.631,03
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 123.631,03
Χρηματικό Υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 113.397,67

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 & 206 του ν.4555/18 (Α’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 70/2019 (60ΙΞΟΛΩ5-ΕΥΒ) απόφαση ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Απολογισμό & Ισολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 70/2019 απόφαση του ΝΠ και του ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email