236/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης  /12.08.2019  ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 236/2019

Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 137/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός», και λήψη νέας,   μετά από σχετικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ  .    

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου  2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20:30 μ.μ , συνήλθε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η &

κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 9482/9-8-20919  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο #27# μελών, βρέθηκαν παρόντα  #22# μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων  3. Μυττάς Ιωάννης    4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος 
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Τσιάνος Ιωάννης 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. . Κουκουμέλης Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Ρουμπέκας Γεώργιος
21.Σπανός Κωνσταντίνος 22. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος 
5. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου  θέματος αυτής με τίτλο: «Ανάκληση της αριθ. 137/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός» και λήψη νέας,   μετά από σχετικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ  .          
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 .

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 137/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Β Την από 16-7-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

             Κιάτο 16/07/2019

             Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

 

 

              ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

              ΚΟΙΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του 2ου Υποέργου: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

1) Το γεγονός ότι η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», αποτελείται από δυο (2) υποέργα: α) «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της Οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» και β) «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

 • Αφαίρεση στύλων και υπογειοποίηση του δικτύου ΔΕΗ επί των οδών Φιλλύρα & Οδ. Ανδρούτσου

 

2) Την με αριθ. 139.3.3.2/2018 Α.Δ.Σ. του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ περί ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018»,

 

3) Το με Α.Π.: 181/22-02-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – ΔΠΠ-Η / Περιοχή Κορίνθου / Πρακτορείο Ξυλοκάστρου, για την εκτέλεση του 2ου Υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με προϋπολογισμό 86.552,00€, με ΦΠΑ 24%,

 

4) Την αριθ. 137/2019 Α.Δ.Σ. περί <<Απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του 2ου Υποέργου: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»>>,

 

5) Το με Α.Π.: 721/02-07-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – ΔΠΠ-Η / Περιοχή Κορίνθου / Πρακτορείο Ξυλοκάστρου, για την εκτέλεση του 2ου Υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με προϋπολογισμό 77.979,09€, με ΦΠΑ 24%,

 

6) Το γεγονός ότι στον κωδικό αριθμό ΚΑ: 02.30.7325.004 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχει πίστωση ποσού: 86.552,00€, με τον τίτλο: «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», επομένως το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από την πίστωση του ανωτέρου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται καμία τροποποίηση παρά μόνο η ψήφιση της πίστωσης και

 

7) Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, περιπτώσεις α & β.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 

 1. Την ανάκληση της αριθ. 137/2019 Α.Δ.Σ. περί <<Απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του 2ου Υποέργου: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»>>, λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του έργου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από 86.552,00€, με ΦΠΑ 24% (σύμφωνα με το Α.Π.: 181/22-02-2019 έγγραφο) , σε 77.979,09€, με ΦΠΑ 24% (σύμφωνα με το Α.Π.: 721/02-07-2019 έγγραφο).
 2. Την απευθείας ανάθεση από το Δήμο Σικυωνίων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, της εκτέλεσης του 2ου υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», η οποία χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018», με προϋπολογισμό 979,09€, με ΦΠΑ 24%.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου θα αποπερατώσει το υποέργο εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία τακτοποίησης – πληρωμής της προϋπολογιστικής δαπάνης.

Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.
  Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την αριθ. 137/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΝΜΚΩ1Θ-Ξ38
 • το με αριθ.πρωτ.721/02-07-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ –ΔΠΠ-Η
 • την από 16-7-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
 • τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. Α ν α κ α λ ε ί , την αριθ. 137/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΝΜΚΩ1Θ-Ξ38 με θέμα:«Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός», λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του έργου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από 86.552,00€, με ΦΠΑ 24% (σύμφωνα με το Α.Π.: 181/22-02-2019 έγγραφο) , σε 77.979,09€, με ΦΠΑ 24% (σύμφωνα με το Α.Π.: 721/02-07-2019 έγγραφο).

 

 1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση από το Δήμο Σικυωνίων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, της εκτέλεσης του 2ου υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», η οποία χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018», προϋπολογισμού  77.979,09€,  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.

 

 • Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου θα αποπερατώσει το υποέργο εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία τακτοποίησης – πληρωμής της προϋπολογιστικής δαπάνης.

 

 • Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

 • Η Δαπάνη που προκύπτει ποσού 979,09€ βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7325.004 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης} (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου) {Αστική Αναζωογόνηση 2018)» προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την 397/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας.

 

 1. Εξουσιοδοτεί, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και  της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 236/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.08.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email