236/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31ο/17-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7236/13-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 10.07.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

*******************************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

            Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 12.903,21 € {πλέον Φ.Π.Α. 24%}.

Στο Κιάτο σήμερα την 10η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

   Κωνσταντίνα Πέππα, Δημοτική Υπάλληλος, ως Προεδρεύουσα,

   Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος &

   Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000€, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 466/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6494/27-06-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v  Εμφανίσθηκε η κάτωθι, που παρέδωσε φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής του, όπως καταχωρίσθηκε στο παρόν πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφτηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ 30246

Α1 ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α1 ΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΔΙΑ, Χ896899

v  Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφοράς, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα [2].

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ. Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης
1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

v  Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η μονογραφή της από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων της. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για την παραδεκτή Οικονομική Προσφορά που κατατέθηκε (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ ΕΠΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 7,73 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας, ότι η Οικονομική Προσφορά είναι αποδεκτή.

v  Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 6494/27.06.2018διακήρυξης. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί:

Πίνακας [4]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τον εκδότη της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής που κατατέθηκε, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [5].

Πίνακας [5]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ 3398/04-07-2018 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ το από 10.07.2018 απαντητικό έγγραφο του Τ.Π.&Δ.

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στην προσωρινή ανάδοχο ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ με μέση έκπτωση 7,73%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Πέππα

(T.Y.)

2. – Κωνσταντίνα Φίλη

(Τ.Υ.)

3. – Πηνελόπη Μακαβέλου

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6494/27.06.2018 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003339691 2018-06-28.
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6495/27.06.2018 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑ: 6Ω9ΗΩ1Θ-ΜΑΦ και ΑΔΑΜ: 18PROC003339951 2018-06-28.
 1. Την υπ’ αριθμ. 202/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:66ΡΟΩ1Θ-ΨΓΦ & ΑΔΑΜ:18REQ003339383 2018-06-28) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί καθορισμού όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (ΠΑΥ 270/2018).
 1. Τo από 10.07.20181ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, την προσφορά, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε.
 2. Το γεγονός πως δεν υποβλήθηκε καμία ένταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 10.07.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

B. Κηρύσσει προσωρινή ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» την «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Φ. ΣΑΡΛΑ» που εδρεύει στο Κιάτο στην οδό Μαυρούλια 2-4 Τ.Κ. 20200, με Α.Φ.Μ. 145702217 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τηλ: 6975729557 και email: sarlaefi@hotmail.comμε μέσο ποσοστό έκπτωσης επτά και εβδομήντα τρίατοις εκατό (7,73%.).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-07-2018

Print Friendly, PDF & Email