235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

235/2022

  18ο θέμα ημερήσιας διάταξης

109/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση

της με αρ. πρωτ. 8945/16-6-2022 απόφασης διάλυσης σύμβασης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 109/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία  ορίζεται  Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών  κυρία Βρέντας Νικολέτα προκειμένου να επιδώσει την αριθμ. πρωτ: 8945/16-06-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Διάλυση Σύμβασης προς την «MAC.CON.STRUCTION AE».

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
  • την αρ. πρωτ. 8945/16.06.2022 απόφαση διάλυσης σύμβασης,
  • την 109/9059/17.06.2022 6Χ7ΓΩ1Θ-ΩΗΥ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 314/9037/17.06.2022 (97Ε8Ω1Θ-6ΣΩ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την 109/22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κυρίας Βρέντα Νικολέτας για την επίδοση της αριθμ. πρωτ. 8945/16-06-2022 απόφασης της Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για τη Διάλυση Σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) προς την «MAC.CON.STRUCTION AE».

Β. Η αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 68,20€ σύμφωνα με την σχετική ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email