235/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   235/2022

Περίληψη: Επί της αριθ. 42/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  παραχώρησης χρήσης  των  Εγκαταστάσεων του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου

Κιάτου στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

24ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 24ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 42/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  παραχώρησης χρήσης  των  Εγκαταστάσεων  του 1ου  Εργαστηριακού

Κέντρου Κιάτου στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 42/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   14 / 25-11-2022   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     42  / 2022

 

ΘΕΜΑ: 2ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  παραχωρήσεως   των  Εργαστηρίων του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  25ην  Νοεμβρίου   του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 242/21-11-2022   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)             1.-  Π.       Πανάγου                     Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)          2.-  Β.       Νανόπουλος               Μέλος

3.- Ν.  Ζαφειρόπουλος                 Μέλος                    3.-  Αικ.     Λούτα                          Μέλος

4.- Ν.  Παπαβασιλείου                  Μέλος                     4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Α.   Βαφειαδάκης                     Μέλος

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

Θέμα   2ο

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως   των  Εργαστηρίων του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Ο  Διευθυντής  του Δ. ΙΕΚ  Κορίνθου – Λουτρακίου κ. Τσαρτσολής  Χρήστος, μας  υπέβαλε  το υπ’ αριθ. 746/27-9-2022 σχετικό έγγραφό του, όπου μας ζητεί  να τους παραχωρήσουμε   τα Εργαστήρια του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  από τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας (Τεχνικός Μηχανοτρονικής).  Τα  μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, από 15 :45  έως  19:35, οπότε δεν θα παρακωλύει την λειτουργία του πρωινού  ΕΠΑ.Λ.

 

Ακολούθως ο  Διευθυντής  του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου κ. Παλαιολόγος Δούρος μας απέστειλε το υπ’ αριθ.  141/26-10-2022 σχετικό έγγραφό του, όπου  συναινεί και προτείνει  να παραχωρηθούν  τα εργαστήρια του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους  καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής»  που τα μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινέ   ώρες, από 15 :45  έως  19: 35, οπότε δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των συστεγαζόμενων  του πρωινού  κύκλου  ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ

 

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

Την υπ’ αριθ. 17112/23-06-2000    απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών  και Δημοτικών Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (φεκ 847/Β΄/11-07-2000).

Το υπ’ αριθ. 746/27-9-2022 σχετικό έγγραφό του Δ. ΙΕΚ  Κορίνθου – Λουτρακίου.

Το υπ’ αριθ. 141/26-10-2022 σχετικό έγγραφό του Διευθυντή  του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.

Tην  παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133)

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  εγκαταστάσεις  των Εργαστηρίων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  από τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας (Τεχνικός Μηχανοτρονικής)  στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου  για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023, που είναι και ενταγμένη στο μηχανογραφικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με προοπτική το επόμενο έτος να λειτουργήσει παράρτημα του Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου με περισσότερες ειδικότητες ή να ιδρυθεί νέο ανεξάρτητο Δ. ΙΕΚ.

Τα  μαθήματα θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, από 15 :45  έως  19:35, οπότε δεν θα παρακωλύει την λειτουργία του πρωινού  ΕΠΑ. Λ. και ΓΕΛ  με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  και φθορών αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση τους.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του 1ου  Ε.Κ. Κιάτου.

γ) Σεβασμός των  χώρων  κατά την  διάρκεια της χρήσης.

δ) Την  τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων  που θα  ισχύουν κάθε  φορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   42  /  2022  και υπογράφεται ως έπεται.-

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   25-11-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιου να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  •  τα παραπάνω αναφερθέντα
  • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, την παραχώρηση χρήσης, των Εγκαταστάσεων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων,  προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  από τους καταρτιζόμενους του Δημόσιου   Ι.Ε.Κ.  Κορίνθου-Λουτρακίου,   ειδικότητας (Τεχνικός Μηχανοτρονικής)  για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023, (ενταγμένο στο μηχανογραφικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων).

Τα  εν λόγω μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατά  τις απογευματινές ώρες, από 15 :45  έως  19:35, και ως εκ τούτου δεν θα κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του (πρωινού)  ΕΠΑ. Λ. και ΓΕ.Λ .

 

 Β. Η παραχώρηση χρήσης χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αριθ. 42/2022 με ΑΔΑ: 6Β9ΘΟΚ3Ξ-ΒΕΒ απόφαση της Β/θμιας Σχολική Επιτροπής,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της  παρούσας  .

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην παραπάνω Σχολική Επιτροπή του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

                                                                                          Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 235/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email