235/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 235/2021

 

Περίληψη:  Επί της  αριθ. 18/2021 απόφασης της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Ονοματοθεσία οδών» .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                          11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  15ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Επί της αριθ. 18/2021 απόφασης της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Ονοματοθεσία οδών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ως άνω απόφαση της Κοινότητας Πασίου η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 05/05-10-2021 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

 

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις πέντε (05) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα μέλη του συμβουλίου.               

Παρόντες                                                                       Απόντες

Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)

Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

 

Αριθμός Απόφασης :    18/2021

 

Θέμα 1o : Ονοματοθεσίες οδών.   

Σχετικό : α) Η με αριθμ. πρωτ. 15670/23-12-2019 αίτηση της Κα ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

β) Η προηγούμενη απόφαση 13/2020 της κοινότητας Πασίου.

                 γ) Η με αριθμ πρωτ. 5π.ε./22-4-2021 (αποφ. 8/2020) της Επιτροπής Ονομασίας και  Μετονομασίας Συνοικιών Οδών και

 

Πλατειών Ν. Κορινθίας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών , την αριθμ. 15670/23-12-2019 αίτηση της Κα ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  με την οποία αιτείται να  δοθεί ονοματοθεσία στην οδό που βρίσκετε η κατοικία της και στον κάθετο δρόμο αυτής, σύμφωνα και με το απόσπασμα χάρτη της GOOGLE που επισυνάπτει.

Επίσης ο πρόεδρος ανέφερε στο συμβούλιο, ότι η κοινότητα έχει πάρει πάλι απόφαση       ( βλέπε σχετ. β) για το παραπάνω θέμα αλλά η επιτροπή Ονομασίας Οδών (βλέπε σχετ. γ) δεν παρείχε την σύμφωνη γνώμη της, για τους εξής λόγους :

 • Δεν υφίσταται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα της ονοματοθεσίας
 • Δεν υφίσταται επαρκή αιτιολογία σχετικά με τα προτεινόμενα ονόματα και
 • Από τις αιτήσεις δεν προκύπτει σαφώς αν πρόκειται για ονοματοθεσία ανώνυμων οδών ή για μετονομασία

και προτείνει στα μέλη τα εξής :

 1. Στο τμήμα εντός οικισμού, του δρόμου που είναι παράλληλος με την σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και συγκεκριμένα από οικία κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ έως κατάστημα κ. ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ονομασία, να δοθεί για πρώτη φορά όνομα ως οδός  <<ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>>.
 2. Στο τμήμα εντός οικισμού, του κάθετου δρόμου με την σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και συγκεκριμένα από οικία κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ έως οικία κ. ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΣΙΟΥ για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ονομασία, να δοθεί για πρώτη φορά όνομα ως οδός <<ΑΡΕΤΗΣ>>.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  του την παραπάνω αίτηση, τα σχετικά και την πρόταση του προέδρου του

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δήμο να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να δοθούν οι παρακάνω ονομασίες στους νέους δρόμους σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του

 1. Στο τμήμα εντός οικισμού, του δρόμου που είναι παράλληλος με την σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και συγκεκριμένα από οικία κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ έως κατάστημα κ. ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ονομασία, να δοθεί για πρώτη φορά όνομα ως οδός  <<ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>>.
 2. Στο τμήμα εντός οικισμού, του κάθετου δρόμου με την σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και συγκεκριμένα από οικία κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ έως οικία κ. ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΣΙΟΥ για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ονομασία, να δοθεί για πρώτη φορά όνομα ως οδός <<ΑΡΕΤΗΣ>>.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα  05-10-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το  Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

 1. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι , την αναγκαιότητα ονοματοδοσίας των νέων οδών της Κοινότητας Πασίου του Δήμου Σικυωνίων,  η οποία θα εξυπηρετήσει στα μέγιστα τους κατοίκους της εν λόγω Κοινότητας και τους επισκέπτες αυτής .

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την ονομασία των ανωνύμων οδών σύμφωνα με την σχετική Εισήγηση Αιτιολόγησης Ονομασίας του Προέδρου της Κοινότητας Πασίου ,  η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  ως κάτωθι :
 • Το τμήμα της οδού (από οικία κ. Θεοφανίδου Ελένης έως το κατάστημα κ. Πουρνατζή Γεωργίου) που βρίσκεται εντός οικισμού και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού, στο οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί  ονομασία, να ονομασθεί (για πρώτη φορά)  οδός,  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».

 

 • Το τμήμα της οδού (από οικία κ. Θεοφανίδου Ελένης έως οικία κ. Καραβέργου Αθαν.)  που βρίσκεται εντός οικισμού, και κάθετου με την σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ονομασία, να ονομασθεί (για πρώτη φορά) οδός «ΑΡΕΤΗΣ».

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην αρμόδια Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας,  Συνοικιών Οδών και Πλατειών Ν. Κορινθίας  για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 235/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email