235/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

235/2020

  Θέμα: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

 

14ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα

στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού

της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής:

1] το αρ. πρωτ.  8144/28.08.2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που ακολουθεί:

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Κατόπιν των από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19, ο Δήμος Σικυωνίων προχώρησε σε προσλήψεις εποχιακού προσωπικού καθαριότητας με τετράμηνες συμβάσεις οι οποίες λήγουν στις 13/9/2020 (2 εργάτες και 2 οδηγοί) και στις 15/9/2020 (3 εργάτες). Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με τις παραπάνω διαδικασίες, αποχωρούν νωρίτερα από την ημερομηνία που λήγει η σύμβασή τους, αφού πρέπει να λάβουν και την κανονική τους άδεια όπως επίσης και τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) για τις περιπτώσεις που εργάσθηκαν Σάββατο ή και απογεύματα (πέρα από το ωράριό τους).

Διανύουμε ακόμα περίοδο που παρατηρείται στο Δήμο μας πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η γειτνίασή του με το λεκανοπέδιο της Αττικής, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού του Δήμου και την επιτακτικότερη ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και άλλων εργασιών καθαριότητας. Επίσης με την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων υπάρχει αυξημένη ανάγκη σχολαστικής καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων στους χώρους έξω και γύρω από τις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. πολλαπλασιάζονται με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Τέλος, ο Δήμος αποτελείται από 36 Κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας που να βεβαιώνει την έλλειψή του, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες  καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, λόγω έκτακτης ανάγκης όπως παρακάτω: (ακολουθεί ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

 

Κιάτο 28/08/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

2] το από 28/08/2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού που ακολουθεί:

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων  σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 8144/28-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) σημειώνεται ότι «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση  του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,Α΄ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής.»

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 8144/28-8-2020 έγγραφό της, η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αιτείται την ενίσχυσή της με προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου πέντε (5) εργατών καθαριότητας και δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων.

Κατόπιν των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και της εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κρίνεται αναγκαία  η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται  κατωτέρω,  (ακολουθεί ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

Κιάτο 28-8-2020

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα ανωτέρω έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων εκτάκτου προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (covid-19) και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 Α’ 143) και της περ. ιε’ §2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), και για τους λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω εισηγήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου μας:

 

α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 5 άτομα

4 για την Δ.Ε Σικυωνίων

& 1 για την Δ.Ε Φενεού

2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 2 άτομα

 

 

Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email